Skip Navigation LinksPrima pagina > Impozite/ Taxe > Impozitul/ Taxa pe teren persoane fizice

Impozitul/ Taxa pe teren persoane fizice

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Impozitul pe teren se stabileste pe baza numarului de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/ sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local .

Valoarea impozitului/ taxei pe teren se stabileste anual prin Hotarari ale Consiliului Local.


Mod de calcul

Impozitul pe teren este reglementat prin Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare.

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Impozitul pe teren, precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.

Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/ sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local . Valoarea impozitului/ taxei pe teren se stabileste anual prin Hotarari ale Consiliului Local.

Exista trei categorii de impozit/ taxa pe teren:

 1. Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii

  In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat  in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel (Anexa 2, punctul 1.1. din HCLM 145/2011).

 2. Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

  In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazută in urmatorul tabel (Anexa 2, punctul 1.2. din HCLM 145/2011), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii:

  Denumire localitate Rang Coeficientul de corectie
  Constanta I 5,00
 3. Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate in extravilan

  In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel (Anexa 2, punctul 1.3. din HCLM 145/2011), inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii.

  Zona in cadrul localitatii RANGUL LOCALITATII
  CONSTANTA, PALAZU MARE, MAMAIARANGUL I
  A 2,50
  B 2,40
  C 2,30
  D 2,20

Calculator taxe


Declarare, instrainare, modificare

Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.

Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

Orice persoana care dobandeste/ instraineaza teren are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobandirii acestuia.

Obligatia de a depune declaratia revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligati sa depuna declaratii chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datoreaza impozit pe teren.

Instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instrainează terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.

Plata Impozitului

Impozitul/ taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

Pentru plata cu anticipatie a obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10% la impozitul/ taxa pe teren.

Sanctiuni

Constituie contraventii următoarele fapte:

 • depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
 • nedepunerea declaratiilor fiscale;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/ radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
 • refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoane imputernicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Contraventia prevazuta la lit. a) şi a1) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amenda de la 240 lei la 600 lei.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Formulare Tipizate

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – Persoane Fizice 

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui teren
  1. Formularul tipizat "Declaratie Terenuri PF";
  2. Cartile de identitate ale proprietarilor - original si copii;
  3. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie;
  4. Planuri/ schite cadastrale – copie.

  NOTA : termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobandire.

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) PF 

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis
Popup Header