Skip Navigation LinksPrima pagina > Impozite/ Taxe > Taxa de habitat persoane fizice


Taxa de habitat este datorata numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Constanta.

Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale de catre contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil. Impunerea la plata taxei de habitat se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care este mentionata in declaratie.


Mod de calcul

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata pe necesitatea asigurarii curateniei municipiului. Se utilizeaza in scopul asigurarii colectarii si transportului reziduurilor menajere din recipientii proprii sau inchiriati (containere, europubele etc).

Taxa de habitat este datorata numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Constanta.

Toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanta, nu platesc taxa de habitat – dar trebuie sa aiba incheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile necesare de dezinsectie si deratizare a sediilor si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar.

Cuantumul taxei este stabilit in funcţie de venitul lunar net pe membru de familie, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Transa de venit net pe membru de familie Cuantum taxa habitat
1 0-310 lei 3 lei/pers/luna
2 310,1-540 lei 4 lei/pers/luna
3 540,1-900 lei 5 lei/pers/luna
4 900,1-1800 lei 8 lei/pers/luna
5 Peste 1800 lei 10 lei/pers/luna

Prin familie se intelege sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta ori care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Pot beneficia de ajutor de incalzire si cei care stau cu chirie, nu este obligatoriu sa existe inscris in actele de identitate adresa pentru care se solicita ajutorul de incalzire.

Cuantumul venitului lunat net pe membru de familie se stabileste pe baza declaratiilor depuse anual la Serviciul Asistenta si Protectie Sociala din cadrul Primariei Municipiului Constanta, odata cu cererea pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece.

Venitul lunar net pe membru de familie este cel pe baza caruia se acorda persoanei solicitante ajutorul de incalzire in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare. Venitul consemnat in prima declaratie depusa la Serviciul Asistenta si Protectie Sociala va sta la baza stabilirii obligatiei de plata aferente taxei de habitat pentru anul fiscal urmator.

Contribuabilii care nu au depus cereri pentru obtinerea ajutorului pentru incalzirea locuintei, indiferent de modalitatea de incalzire (energie termica furnizata in sistem centralizat, lemne de foc, gaze naturale, butelii GPL sau energie electrica), dar care se incadreaza in transele de venit net mediu pe membru de familie prevazute la paragraful 5 si nu detin in integralitate cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, pot depune cererile la Serviciul Asistenta şi Protectie Sociala si in afara perioadei de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei.

Pentru contribuabilii care nu au depuse declaratiile mentionate anterior, taxa de habitat va fi de 10 lei/pers/luna.

Pentru efctuarea oricarei modificari, repectiv pentru declararea sau scoatera din evidenta a persoanelor la/de la plata taxei de habitat, acste peersoanne se vor prezenta, ca si pana acum, la agentiile Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta.

Sunt scutite de la plata taxei de habitat urmatoarele categorii de contribuabili:


A. veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

B. persoanele fizice prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi;

C. persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999;

D. persoanele beneficiare ale masurilor de protectie speciala aflate in plasament la asistentii maternali profesionisti care sunt angajati cu contract de munca in cadrul DGASPC Constanta, precum si cele ce locuiesc in cladirile aflate in proprietatea DGASPC Constanta amplasate pe raza Municipiului Constanta;

E. persoanele cu handicap grav (I), accentuat (II), mediu (III) sau usor (IV).


Scutirea de la plata taxei de habitat, se acorda pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoana in cauza prezinta actele prin care se atesta incadrarea intruna din categoriile susmentionate. Copia actului ramane ca document oficial la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, care il certifica pentru conformitate.

 

Declarare, scadere, transfer

Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale de catre contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil.

Declararea se va face pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

In vederea urmaririi corectitudinii declararii numarului de persoane existente in fiecare apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, informatiile necesare legate de cele mentionate mai sus.

In vederea scaderii de la plata taxei de habitat persoana interesata va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scaderea de la plata taxei de habitat se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de habitat se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care este mentionata in declaratie.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depuna declaratia de impunere, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau sunt scutiti de la plata taxei de habitat.

In caz de deces, scaderea taxei de habitat se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa certificatul de deces.

Plata taxei

Taxa de habitat se plateste anual in 2 rate egale, respectiv:

- rata I, pana la data de 30 iunie inclusiv;

- rata II, pana la data de 31 decembrie inclusiv.

Contribuabilii, persoane fizice, au şi posibilitatea plaţii eşalonate a obligaţiei pentru fiecare luna in parte. In cazul in care termenul de plata a taxei de habitat se implineşte intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca se efectueaza in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere de 2% calculate pentru fiecare luna sau fracţie de luna. Cuantumul majorarilor de intarziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Pentru plata cu anticipaţie a sumelor datorate cu titlu de taxa habitat, pana la data de 31 martie a anului fiscal curent, se acorda o bonificaţie de 10%.

 

Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

Nedeclararea sau declararea eronata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 70 lei si 279 lei.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului - verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta.

Documente declarare

Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de habitat 

  • Acte necesare pentru declararea taxei de habitat
    1. Formularul tipizat "Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de habitat";
    2. Cartea de identitate/ buletinul de identitate a proprietarului – original si copie.

    Nota: In termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari in ceea ce priveste nr. de pers. care locuiesc in imobil, se depun declaratii de impunere rectificative. In cazul contribuabililor care sunt organizati in asociatii de proprietari/locatari, se va anexa o adeverinta eliberata de asociatie, care sa ateste situatia de fapt.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis