CAP. I IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele fizice

 

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha=10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:

                   Lei/ha

Zona în cadrul localităţii

Constanța

 

A

10.451

B

6.584

C

4.505

D

2.141

(3) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(4).

       Lei/ha

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

29

22

20

16

2.

Păşune

22

20

16

14

3.

Fâneaţă

22

20

16

14

4.

Vie

47

36

29

20

5.

Livadă

54

47

36

29

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

29

22

20

16

7.

Teren cu ape

16

14

9

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

(4) Coeficientul de corecţie aplicat la nivelul municipiului Constanţa, localitate de rang I, este 5.

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 2,5 corespunzător rangului localităţii.

Nr.crt

Categoria de folosinţă

Impozit (lei/ha)

1.

Teren cu construcţii

32

2.

Teren arabil

51

3.

Păşune

29

4.

Fâneaţă

29

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

56

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

57

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

17

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

7

8.1

Teren cu amenajări piscicole

35

9.

Drumuri şi căi ferate

X

10.

Teren neproductiv

X

 

(6) Terenurile aflate în extravilanul municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

(7) În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

(8) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren  se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora.

 

Art. 2 Obligaţii

(1) Orice persoană fizică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2) Persoanele fizice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 

Art. 3 Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2;

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2;

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 283 lei la 706 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Art. 4 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe teren.

CAP. II IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice

 

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:

                                                                                                Lei/ha

Zona în cadrul localităţii

Constanţa

A

17.418

B

13.167

C

9.010

D

4.281

(3) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(4).

               Lei/ha

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

29

22

20

16

2.

Păşune

22

20

16

14

3.

Fâneaţă

22

20

16

14

4.

Vie

47

36

29

20

5.

Livadă

54

47

36

29

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

29

22

20

16

7.

Teren cu ape

16

14

9

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

(4) Coeficientul de corecţie aplicat la nivelul municipiului Constanţa, localitate de rang I, este 5.

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 2,5 corespunzător rangului localităţii.

Nr.crt

Categoria de folosinţă

Impozit (lei/ha)

1.

Teren cu construcţii

32

2.

Teren arabil

51

3.

Păşune

29

4.

Fâneaţă

29

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

56

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

57

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

17

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

7

8.1

Teren cu amenajări piscicole

35

9.

Drumuri şi căi ferate

X

10.

Teren neproductiv

X

 

(6) Terenurile aflate în extravilanul municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

(7) În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

(8) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora.

Art.2 Obligaţii

(1) Orice persoană juridică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2) Persoanele juridice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 

 

Art. 3 Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2;

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2;

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 284 lei la 1132 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1132 lei la 2500 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Art. 4 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe teren.

 

CAP. III SCUTIRI

Art. 1 Se acordă scutire la impozitul/taxa pe teren pentru:

(1) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(2) Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(3) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(4) Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

(5) Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

(6) Terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

(7) Terenul aferent clădirii de domiciliu, corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate sau coproprietate al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.