ALTE TAXE GESTIONATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

CAP. I TAXA DE SALUBRIZARE

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor
art. 484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii
nr. 101/2006,
republicată - serviciului de salubrizare a localităţilor, fiind fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea localității, de care beneficiază întreaga comunitate locală și individual, cei care nu dețin un contract individual de salubritate.

(2) Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Constanţa.

(3) Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de salubrizare, dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

(4) Cuantumul taxei este de: 5 lei/lună/persoană.

(5) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

(6) Scutirea de la plata taxei de salubrizare, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea într-una din categoriile susmenţionate. Copia certificată a actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

(7) În cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de salubrizare se stabilește pe baza listelor transmise de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, cât și a cererilor depuse de persoanele îndreptățite, urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în care au fost depuse datele menționate anterior.

(8) Scutirea se acordă persoanelor îndreptățite, pe baza legitimațiilor sau a documentelor doveditoare care atestă încadrarea acestora într-una din categoriile susmenționate conform legislației în vigoare.

(9) Contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

(10) Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

(11) În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

(12) În vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se face dovada că nu a mai locuit pe raza municipiului Constanța. În lipsa acestor date scăderea se va realiza începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

(13) Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menţionată în declaraţie.

(14) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi de la plata taxei de salubrizare.

(15) În caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

(16) Taxa de salubrizare se plăteşte în 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Taxa de salubrizare de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

În cazul modificărilor intervenite după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

(17) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(18) Constituie contravenţii următoarele fapte:

- depunerea peste termen a declaraţiilor;

- nedepunerea declaraţiilor;

- depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

 (19) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei.

(20) Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(21) Modelul declaraţiei este următorul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. II TAXA PENTRU TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanţa de construcţii cu caracter provizoriu – garaje.

(3) Taxa este în cuantum de 14 lei/m2/an.

(4) Taxa pe teren aferentă garajelor amplasate de pe arterele de mai jos este de 40 lei/m2/an.


 1.  BD. TOMIS
 2.  STR. MIHAI VITEAZU
 3.  STR. TRAIAN
 4.  STR. I.G. DUCA
 5.  BD. ELISABETA
 6.  STR. ŞTEFAN CEL MARE
 7.  BD. 1 MAI
 8.  BD. 1 DEC. 1918
 9.  BD. ALEX. LĂPUŞNEANU
 10.  STR. DEZROBIRII
 11.  BD. FERDINAND

12.                 BD. MAMAIA

13.                 STR. REMUS OPREANU

 1.  STR. BABA NOVAC
 2.  STR. SOVEJA
 3.  STR. ION RAŢIU
 4.  BD. I.C. BRĂTIANU
 5.  STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
 6.  STR. ELIBERĂRII
 7.  BD. AUREL VLAICU
 8.  STR. DISPENSARULUI
 9.  ŞOS. MANGALIEI
 10.  STR. POPORULUI
 11.  STR. I .L. CARAGIALE
 12.  STR. N. IORGA

(5) Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele susmenţionate, se va face în baza notei de constatare întocmită şi transmisă de către Direcţia Generală Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal.

(6) Taxa se va plăti pentru suprafaţa ocupată de construcţia garajului (cu uşile închise) pe baza comunicării primite de la Direcţia Generală Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanţa, până la eliberarea suprafeţei ocupate.

(7) Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare.

(8) Scutirea de la plata taxei, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea într-una din categoriile susmenţionate.

(9) Pentru garajele dobândite/înstrăinate, contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/înstrăinării.

(10) Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.

(11) În cazul demolării garajului, Direcţia Generală Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia să comunice în scris agenţiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desfiinţării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

(12) În situaţia demolării garajelor, Direcţia Generală Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local situaţia debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

(13) Taxa se plăteşte în 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

În cazul modificărilor intervenite după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

(14) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(15) Constituie contravenţii următoarele fapte:

- depunerea peste termen a declaraţiilor;

- nedepunerea declaraţiilor;

- depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

 (16) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei.

(17) Responsabilitatea încasării taxei, constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(18) Responsabilitatea controlului revine Direcţiei Generale Poliţia Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal.

(19) Modelul pentru declaraţia de impunere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.III TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE STRĂZILE DE TRAFIC UŞOR, MEDIU ŞI GREU

 

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

(2) Este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, pentru utilizarea drumurilor care se află în administrarea municipiului Constanța.

(3) Este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, după cum urmează:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic

Lei/lună

Lei/zi

Între 2,5 – 3,5 tone inclusiv

61

7

Între 3,5 – 5 tone inclusiv

92

10

Între 5 – 10 tone inclusiv

152

16

Între 10 - 20 tone inclusiv

304

31

Peste 20 tone

608

61

(4) Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice, acestea se vor taxa separat.

(5) Autotractoarele (cap tractor) nu sunt taxate, indiferent dacă circulă individual sau dacă tractează remorci.

(6) Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic.

(7) În situaţia în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere cu limitare de tonaj şi transportul depăşeşte limita maximă admisă aferentă acestor artere, accesul este permis numai cu condiţia achitării taxei corespunzătoare multiplicată de 3 ori. Străzile destinate traficului greu (peste 7,5 tone) sunt enumerate în tabelul prevăzut la punctul (19).

(8) Sunt exceptate de la plata taxei:

a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

f) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională.

(9) În vederea obținerii “Autorizaţiei de circulaţie” solicitantul va prezenta următoarele documente: copia cărții de identitate/copia certificatului de înmatriculare a societăţii, copia certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei.

(10) Pentru autorizaţii anuale, eliberate până la data de 31.01, pentru perioada 01.01-31.12, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

(11) Responsabilitatea achitării taxei şi a deţinerii autorizaţiei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(12) Prin utilizator, se înţelege persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumit în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică ori juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumit în continuare utilizator străin.

 (13) Fapta de a circula fără a deţine autorizaţie valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 254 lei şi 1013 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cuprinsă între 0-5 tone, inclusiv, şi cu amendă între 1013 lei şi 2500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, peste 5 tone.

(14) Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.

(15) Responsabilitatea încasării taxei şi controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(16) Responsabilitatea constatării contravențiilor și aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi Direcţiei Generală Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.

(17) În vederea efectuării verificărilor în trafic a dreptului de a utiliza reţeaua de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii de către autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, conducătorul auto este obligat să prezinte autorizaţia de circulaţie, în original, valabilă la data efectuării verificării şi dovada achitării acesteia, în copie.

(18) Pentru îmbunătăţirea şi extinderea serviciului de încasare a taxei şi de eliberare a autorizaţiei de circulaţie, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local poate să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii, convenţii cu staţii publice de distribuire a carburanţilor auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate.

 

(19) Lista străzilor cu trafic greu din municipiul Constanţa:

Nr. crt.

Denumirea strazii

Lungime

carosabil

(km)

Nr. benzi

circ. in

sectiune

Lungime totala benzi (km)

1

I.C. BRATIANU (DN3) de la Km 256+00 la b-dul Ferdinand

5

4~6

26

2

B-DUL FERDINAND (DN39) de la str. Mircea cel Batran la Gara CFR

1.9

4

7.6

3

SOS. MANGALIEI (DN39) de la str.  Th. Burada la Km 5+635 (sens giratoriu Cumpenei)

4.4

2~4

13.5

4

1 MAI (DN39) de la sos. Mangaliei la 1 Decembrie 1918

1.6

6

9.6

5

B-DUL AUREL VLAICU (DN3C) de la b-dul Mamaia la sos. Mangaliei (complex Doraly)

9.1

6

54.6

6

B-DUL TOMIS (DN2A) de la b-dul Ferdinand (DN39) la Km 205+411

4.6

4

18.4

7

B-DUL MAMAIA de la str. I.Ghe. Duca la Mamaia Nord

11.5

4~6

59

8

I.GHE. DUCA de la b-dul Ferdinand la str. Tepes Voda

0.8

4

3.2

9

MIRCEA CEL BATRAN de la b-dul Ferdinand la str. Fagetului

2.3

2~3

5.5

10

ELIBERARII  de la str. Th. Burada la str. Dezrobirii

1.1

2

2.2

11

ELIBERARII de la str. Dezrobirii la str. Nicolae Filimon

0.7

4

2.8

12

I.L. CARAGIALE de la str. Eliberarii la str. Dimitrie Anghel

1.5

2

3

13

I.L. CARAGIALE  de la str. I.Gh. Duca la str. Eliberarii

0.9

4

3.6

14

BABA NOVAC de la str. I.L. Caragiale la b-dul Aurel Vlaicu

2.9

4

5.8

15

MIHAI VITEAZU de la str. Traian la str. Poporului

1.8

2

3.6

16

SOS. DIN VII de la str. Democratiei la intrarea Campinei

1.1

2

1.8

17

LILIACULUI de la b-dul Aurel Vlaicu la str. Pandurului

1.4

2

2.8

18

HATMAN ARBORE de la str. Comarnic la sos. Mangaliei

1.3

2

2.6

19

PANDURULUI de la str. Comarnic la sos. Mangaliei

1.0

2

2.0

20

DEMOCRATIEI de la str. Comarnic la str. Varful cu Dor

1.0

2

2

21

MESTERUL MANOLE de la str. Pandurului la str. Fantanele

1.0

2

2

22

VARFUL CU DOR de la b-dul Aurel Vlaicu la Sera

1.1

2

2.2

23

TERMELE ROMANE (fost B-DUL MARINARILOR) de la str. Traian la b-dul Elisabeta

1.0

2

2

24

STR. VERDE  de la str. Alba Iulia la str. Nicolae Filimon

0.5

2

1

25

ALBA IULIA de la b-dul Aurel Vlaicu la b-dul I.C. Bratianu

0.6

2

1.2

26

CARAIMAN de la sos. Mangaliei la b-dul Aurel Vlaicu

1.1

2

2.2

27

CARAIMAN de la sos. Mangaliei la 1 Mai vechi

0.3

4

1.2

28

TEPES VODA de la str. I. Ghe. Duca la str. Mihai Viteazu

0.4

2

0.8

29

PETRU CERCEL de la str. Brizei la str. Nehoiului

0.2

2

0.4

30

BRIZEI de la str. Victor Babes la b-dul 1 Mai

1.1

2

2.2

31

DEZROBIRII de la str. I.C. Bratianu la str. Baba Novac

1.8

6

10.8

32

SOVEJA de la str. Baba Novac si b-dul Mamaia

3.4

6

20.4

33

ALEX. LAPUSNEANU de la I.L. Caragiale la b-dul Aurel Vlaicu

4.2

6

25.2

34

1 DECEMBRIE 1918 de la str. Th. Burada la str. I.L. Caragiale 

1.5

6

9.0

35

PASAJULUI de la b-dul Aurel Vlaicu la str. I.C. Bratianu

0.4

2

0.8

36

STEFANITA VODA de la str. Soveja la b-dul Aurel Vlaicu

1.3

2

2.6

37

CISMELEI de la str. Dobrila Eugeniu la str. Dispensarului

0.9

2

1.8

38

DOBRILA EUGENIU de la str. Dispensarului la str. Adamclisi

1.2

2

2.4

39

ADAMCLISI de la str. Soveja la str. Suceava

0.4

2

0.8

40

C-TIN BRATESCU de la b-dul Tomis la str. Avram Iancu

1

2

2

41

CUMPENEI de la str. I.C. Bratianu la b-dul Aurel Vlaicu

1

4

4

42

NICOLAE FILIMON de la b-dul Aurel Vlaicu la str. P. Papadopol

1.2

2

1.4

43

THEODOR BURADA de la str. I.L. Caragiale la sos.Mangaliei

1.4

2

2.8

44

INDUSTRIALA de la b-dul Aurel Vlaicu la str. Celulozei

1.5

4

6.0

45

INDUSTRIALA de la str. Celulozei la iesirea din oras (fabrica de Celuloza)

0.9

2

1.8

46

CELULOZEI de la str. Industriala la b-dul Aurel Vlaicu

1.5

2

3.0

47

INTERIOARA II de la str. Nicolae Filimon la halta Traian

0.9

2

1.8

48

INTERIOARA III de la str. Nicolae Filimon la halta Traian

1.1

2

2.2

49

INTERIOARA IV de la str. Nicolae Filimon la halta Traian strada corespunde normelor tehnic pentru incadrarea in categaoria strazilor cu trafic greu din municipiul Constanta

0.5

2

1.0

50

PRIMAVERII de la str. Fagetului la str. Soveja

1.0

2

2

51

PELICANULUI de la b-dul Aurel Vlaicu la str. Cumpenei

1.0

2

2

52

POPORULUI de la b-dul Tomis la str. I.L. Caragiale

1.9

2

3.8

53

FRUNZELOR de la  str. Ion Roata la str. Semanatorului

1.3

2

2.6

54

MARAMURES de la str. Nicolae Iorga la str. Panait Cerna

1.0

2

2

55

CHILIEI de la str. Nicolae Iorga la str. Soveja

1.5

2

3

56

NICOLAE IORGA de la b-dul Mamaia la b-dul Lapusneanu

1.4

2

2.8

57

ION RATIU de la b-dul Tomis la str. Pescarilor

1.5

2

3

58

1 MAI VECHI de la str. Pajurei la Poarta 5 Port

1.1

2

2.2

59

ATELIERELOR de la b-dul Ferdinand la str. Bucuresti

0.5

2

1

60

DECEBAL de la str. Mircea cel Batran la b-dul Mamaia

1.1

2

2.2

61

UNIRII de la str. Turda la b-dul Mamaia

2.5

2

5

62

ION ROATA de la I.L. Caragiale la str. Dumitru Marinescu

0.5

2

1

63

RASURI de la str. Ion Roata la str. Portitei

1.1

2

2.2

64

FULGERULUI de la str. Poporului la str. Dezrobirii

0.9

2

1.8

65

DUMITRU MARINESCU de la str. Eliberarii la str. Fulgerului

0.6

2

1.2

66

SECERIS de la str. Portitei la str. Poporului

0.2

4

0.8

67

SPATAR N. MILESCU de la str. I.L. Caragiale la str. Eliberarii

0.6

2

1.2

68

PARANG de la I.C. Bratianu la I.L. Caragiale

0.2

2

0.4

69

CORBULUI de la str. Baraganului la str. Eliberarii

0.5

2

1

 

CAP. IV TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAŢIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de staţiile de telefonie mobilă, precum şi de utilizarea domeniului şi infrastructurii publice.

(2) Cuantumul taxei: 3609 lei/an pentru fiecare amplasament de staţie fixă.

(3) La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va anexa:

- actele societăţii (certificat de înregistrare, cod fiscal);

- autorizaţiile de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru fiecare amplasament de staţie fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

- declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de staţie fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanţa.

(4) Operatorii de telefonie mobilă vor depune declaraţia până la data de 31 martie a fiecărui an.

(5) Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

(6) Operatorii de telefonie mobilă care înfiinţează sau desfiinţează amplasamente de staţii fixe de telefonie au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere corespunzătoare noii situaţii, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

(7) În cazul înfiinţării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

(8) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(9) Constituie contravenţii următoarele fapte:

- depunerea peste termen a declaraţiilor;

- nedepunerea declaraţiilor;

- depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

(10) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 1132 lei la 2500 lei în cazul persoanelor juridice.

(11) Responsabilitatea încasării taxei, a controlului și constatării contravenţiilor și a aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(12) Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. V. TAXA DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI

(1) Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din raţiuni de promovare a staţiunii Mamaia, ca destinaţie turistică la nivel naţional şi internaţional şi de creştere a gradului de expunere a Satului de Vacanţă în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanţarea activităţilor de dezvoltare și promovare a patrimoniului turistic, precum și pentru înființarea și funcționarea organizației de management al destinației potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

(2) Taxa este anuală fiind stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului şi se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Destinaţie

Taxă

lei/an

1.

Cazare turistică

hoteluri, hoteluri - apartament şi complexuri hoteliere

4000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare până la 10 camere de cazare inclusiv

1000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare peste 10 camere de cazare

2000

2.

Agrement: cluburi/discoteci, cazinouri şi alte asemenea

4000

3.

Agrement: locaţii cu instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic

Cu activitate de alimentaţie publică

2750

Fără activitate de alimentaţie publică

1750

4.

Alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism

3500

5.

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 1*

2000

6.

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 2*

2500

7.

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 3*

3500

8.

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

2000

9.

Transport: autocare, microbuze, trenuleţe etc., ambarcaţiuni cu scop turistic, telegondole

1000

10.

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

400

11.

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

700

12.

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

1000

13.

Terenurile amenajate pentru activități sportive

100

 * Zonarea staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă este prevăzută în Anexa nr. 13 a prezentei hotărâri.

(3) Prin sintagma “cluburi/discoteci” se înţelege locația prevăzută cu instalații electronice speciale de lumini, precum și de redare și audiție de muzică, unde se dansează, se desfăşoară activităţi artistice și distractive, indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate.

(4) Prin complex hotelier, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcţiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt exploatate de acelaşi operator economic;

b) activităţile realizate sunt cuprinse într-o singură evidenţă contabilă;

c) sunt amplasate în perimetrul aceleiaşi unităţii de cazare.

(5) Impunerea se va face prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

- certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

- hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

- certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

- actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

(6) Taxa se achită integral până la data de 01.07, inclusiv, dată până la care operatorii economici au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuale.

(7) În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

(8) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(9) Constituie contravenţii:

- depunerea peste termen a declaraţiilor;

- nedepunerea declaraţiilor;

- depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

(10) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 283 lei la 706 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1132 lei la 2500 lei în cazul persoanelor juridice.

(11) Responsabilitatea încasării taxei, a controlului, a constatării contravenţiilor și a aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

 

 (12) Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

CAP. VI TAXA DEŞEURI INERTE

(1) Taxa constituie venit cu destinaţie specială în conformitate cu dispoziţiile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi este fundamentată pe raţiuni legate de protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei municipiului Constanţa, în vederea depozitării deşeurilor inerte rezultate din activitatea de construire/desfiinţare imobile precum şi din alte activităţi curente în locuri special amenajate, unde permanent se acţionează cu utilaje pentru comasarea şi compactarea acestora.

(2) Taxa se utilizează pentru întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a rampei de deşeuri inerte, prin împingerea şi nivelarea depunerilor.

(3) Valoarea taxei este de 3 lei/tonă sau fracţie de tonă deşeu inert.

(4) Taxa este datorată de către contribuabilii persoane fizice şi operatorii economici, care produc/transportă deşeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/desfiinţare autorizate de autoritatea publică locală sau a lucrărilor pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege.

(5) În înţelesul prezentei hotărâri, deşeuri inerte sunt acele deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului.

(6) Pentru contribuabilii care doresc să obţină autorizaţie de construire/desfiinţare, taxa se stabileşte pe baza calculului estimativ al cantităţii de deşeu inert rezultată în urma lucrării, efectuat de proiectantul/arhitectul care a elaborat proiectul tehnic şi se achită în vederea anexării dovezii de plată la documentaţia necesară.

(7) Ulterior obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare, atunci când se impune transportul deşeurilor inerte, contribuabilii pot obţine autorizaţia deşeuri inerte prezentând documentul de plată obţinut anterior la oricare din punctele de încasare ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, amplasate pe raza municipiului Constanţa.

(8) Pentru contribuabilii care transportă deşeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanţa – zona Poarta 9, taxa este calculată în funcţie de sarcina utilă maximă autorizată a mijlocului de transport, astfel cum este menţionată în documentele tehnice ale acestuia.

(9) Pentru contribuabilii care prezintă fișa de cântărire a mașinii/fișă cântar, buletinul de verificare metrologică valabil și avizul de însoțire a mărfii, taxa este calculată în funcție de greutatea reală rezultată din documentele anterior menționate.

(10) Accesul la rampa amplasată în Portul Constanţa – zona Poarta 9 se face doar pe baza autorizaţiei care poate fi eliberată de la agențiile fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local și la punctul de încasare de la Poarta 9 de acces în Portul Constanța.

(11) În vederea eliberării autorizaţiei deşeuri inerte solicitantul, va prezenta următoarele documente:

- copia cărții de identitate/copia certificatului de înmatriculare a societăţii,

- copia certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei,

- documentul de plată.

- fișa de cântărire a mașinii/fișă cântar, buletinul de verificare metrologică valabil, avizul de însoțire a mărfii, după caz

(12) Taxa poate fi achitată prin ordin de plată în contul municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Constanţa, cu numerar sau prin POS la casieriile din cadrul agenţiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi numai cu numerar sau POS la casieria Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local de la Poarta 9 de acces în Portul Constanţa.

(13) În situaţia contribuabililor care transportă deşeuri inerte, responsabilitatea achitării taxei şi a deţinerii autorizaţiei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(14) Prin utilizator se înţelege - persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumită în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumită în continuare utilizator străin.

(15) Depozitarea gunoaielor, deşeurilor, molozurilor în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor Hotărârii Consiliul Local Constanța nr. 184/2013.

(16) Constituie contravenţie fapta de a circula, intra şi depune deşeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanţa – zona Poarta 9 fără a deţine autorizaţie valabilă, şi se sancţionează cu amendă între 254 lei şi 1013 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, şi cu amendă între 1013 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată peste 5 tone.

(17) Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.

(18) Responsabilitatea încasării taxei şi controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(19) Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi Direcţiei Generale Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.

(20) Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

 

(21) Modelul autorizaţiei deşeuri inerte: