TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR GESTIONATE DE DIRECŢIA URBANISM

 

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism

 

SUPRAFAŢA

TAXA (lei)

a) până la 150 m2, inclusiv

7

b) între 151 – 250 m2, inclusiv

8

c) între 251 – 500 m2, inclusiv

10

d) între 501 – 750 m2, inclusiv

13

e) între 751 – 1.000 m2, inclusiv

15

f) peste 1.000 m2

15 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

 

B. Taxe pentru eliberarea avizelor, a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire și a autorizațiilor pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/sau privat

(1) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului inițial.

(2) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului este de 16 lei.

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la pct. (3) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

(5) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

(7) a) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare este de 16 lei/m2.

b) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

(10) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 9 lei/m2.

(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 14 lei pentru fiecare racord.

(12) Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosinţă a domeniului public şi/sau privat al municipiului Constanţa pentru lucrări de reparații (avarii) la reţelele de utilităţi şi branşament/racord este de 23 lei/zi.

(13) Vor fi scutiţi de taxa locală agenţii economici şi persoanele fizice care solicită intervenţia în domeniul public şi/sau privat pentru lucrări de investiţii pe trasee noi.

(14) Responsabilitatea verificării achitării taxei revine Direcției Urbanism.

(15) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

(16) Mod de aplicare. Pentru taxele prevăzute la punctele (3) și (4) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația de construire și se plătește înainte de emiterea acesteia;

b) pentru taxa prevăzută la pct. (3) și (4), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

(17) Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

(18) Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziţii ale primarului municipiului Constanţa, care cuprind specialişti în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât şi din cadrul instituţiilor de specialitate care sunt special împuterniciţi de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menţionat, o copie a documentului de plată.

(19) Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentaţie a fost supusă analizei comisiei de resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

(20) Pentru obţinerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:

-     cerere;

-     copie certificat de urbanism;

-     documentaţia anexă;

-     dovada achitării taxelor (chitanța/ordin de plată)

(21) Modelul declaraţiei pentru regularizarea taxei autorizaţiei de construire la terminarea lucrărilor:

DOMNULE PRIMAR,

 

Subsemnatul(a) _____________________________________ cu domiciliul în Constanţa, str. _____________________ rog aprobarea eliberării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/ parţială pentru lucrările executate în Constanţa, str._____________________________, nr. ___________, conform autorizaţiei de construcţie nr. ___________ din data de ____________ pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) : _____________________________________
 
lucrări rămase de executat: ____________________________________________
lucrările au fost terminate la data de ______________________________________.

Declar pe proprie răspundere în cunoștinţa prevederilor legale în vigoare că valoarea lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de ___________________ lei, din care pentru spaţiul comercial (sediul de firmă) valoarea a fost de ______________lei.

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcţiei executate.

 

Data:                                                                                  Semnătura,

    _____________                                                             _______________

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA