TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ŞI AVIZELOR GESTIONATE DE DIRECŢIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU

 

Art. 1 (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă este de 8 lei.

(2) Documentaţia se depune la Biroul nr. 1 – bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Park Mall.

(3) Acte necesare:

- cerere tip;

- act de proprietate –copie;

- plan de situaţie executat de o persoană fizică/juridică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, plan care va conţine un tabel cu coordonate stereo 70 pe suport de hârtie şi suport magnetic;

- istoric de rol fiscal în cazul actelor de proprietate mai vechi de anul 1990.

 

Art. 2 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

- pentru produsele vegetale:

a) suprafaţă până la 1 ha, inclusiv este de 10 lei;

b) suprafaţă de la 1 – 5 ha, inclusiv este de 28 lei;

c) suprafaţă de la 5 – 10 ha, inclusiv este de 45 lei;

d) suprafaţă peste 10 ha este de 58 lei.

- pentru produse animaliere, apicole este de 58 lei

(2) Documentaţia se depune la Biroul nr. 2 – bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Park Mall.

(3) Acte necesare:

- cerere tip;

- certificatul de producător anterior în original şi actul de proprietate prin care dovedeşte că deţine în proprietate o suprafaţă de teren arabil;

- carnet de sănătate pentru animale, păsări şi colonii de albine;

- adeverinţă din care să reiasă că primeşte o cotă parte din produse, de la asociaţia agricolă unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător;

- actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, în copie.

(4) Contravaloare carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în cuantum de 12,40 lei va fi suportată de solicitantul atestatului de producător.

 

Art. 3 (1) Taxa privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului conform Legii nr. 7/1996.

a) persoane fizice

1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 52 lei;

2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 104 lei;

3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 155 lei.

b) persoane juridice

1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 73 lei;

2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 145 lei;

3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 218 lei.

Art. 4 Taxa prevăzută la art. 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, unde, la art. 12 alin. (3), se dispune că planurile şi registrele cadastrale se ţin la zi, în concordanţă cu situaţia de pe teren, în baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al municipiului Constanţa pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa.

Art. 5 Taxele prevăzute la art. 1 şi 3 se calculează de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru.

Art. 6 Taxa/contravaloarea carnetului prevăzute la art. 2, se calculează de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru și se achită anticipat eliberării atestatului de producător de către Biroul Registru Agricol din cadrul Direcției Patrimoniu și Cadastru.

Art. 7 Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute în prezenta anexă revine Direcției Patrimoniu și Cadastru și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.