TAXE ADMINISTRATE DE DIRECTIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

Art.1 Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

    A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

        (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în municipiul Constanța în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

    (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

    (3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plăteşte la bugetul local al municipiului Constanța.

    (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate este de 2% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

    (5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

    (6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară în baza Declarației fiscale pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice care se depune la Primăria municipiului Constanța, Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, la Serviciul public de impozite și taxe Constanța, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

    B.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

    (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate pe raza municipiului Constanța, cu excepţia celei care intră sub incidenţa punctului (A), datorează plata taxei anuale pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate către bugetul local al municipiului Constanța.

    (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local al municipiului Constanța, astfel:

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa este de 33 lei/an/m2;

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, taxa este de 24 lei/an/m2.

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

    (4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual la Serviciul public de impozite și taxe Constanța, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

    (5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună Declarația Fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate la Primăria municipiului Constanța, Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte, în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

   (6) Firma instalată la locul în care o persoană derulează o activitate economică este asimilată afişului.

      C. Amplasarea mijloacelor de afișaj, reclamă și publicitate se realizează în baza autorizației sau avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța.

      D. Responsabilitatea centralizării, verificării, evidențierii, urmăririi, declarațiilor fiscale și calculării taxelor revine Direcției autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul contracte; responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului public de impozite și taxe Constanța, iar responsabilitatea în ceea ce privește controlul operatorilor economici referitor la depunerea declarațiilor fiscale, achitării taxelor și aplicarea sancțiunilor revine Direcției generală poliția locală.

       E. Declarația fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice și Declarația Fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se depun în două exemplare, la Primăria municipiului Constanța, Direcția autorizare și sprijin operatori economici – Serviciul contracte prin intermediul Centrului de informare cetățeni, oficiilor poștale sau direct la adresa de e-mail: sadpp@primaria-constanta.ro.

 

    Scutiri:

    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

    (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la punctul (A) fiind plătită de această ultimă persoană.

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

    (4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

    (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

Art.2 (1) Taxa pentru eliberarea avizului program de funcţionare pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în CAEN – Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – alte activităţi recreative şi distractive, se stabileşte în sumă de 102 lei.

(2) Prin excepție de la alin.(1), pentru unitățile din Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță,  ce desfășoară activități ce se regăsesc în CAEN - Rev 2  codul 4711 și grupa 472, cu excepția codului 4726, taxa pentru eliberarea avizului program de funcţionare se stabilește în suma de 8104 lei.

(3) Avizul program de funcţionare se vizează anual, taxa aplicată având cuantumul conform alin.(1) și (2).

Art.3 Taxa de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi temporare instituită conform art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru activități desfășurate în zone publice sau cu acces public, se stabileşte, după cum urmează:

a)    pentru orașul Constanța, indiferent de tipul de activitate desfășurată în zone publice sau cu acces public, în sumă de 203 lei;

b)    pentru Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță în sumă de 203 lei, pentru activitățile desfasurate în zone publice, cu excepția următoarelor activități, pentru care taxa este de 1013 lei:

-     activitate de închiriere echipament sportive

-    evenimente de tipul târgurilor, festivalurilor, etc., altele decât cele non-profit, cu desfășurare de activități comerciale și/sau de alimentație publică

c) pentru Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță în sumă de 203 lei, pentru activitățile desfășurate în zone private cu acces public, cu excepția următoarelor activități, pentru care taxa este de 8104 lei:

-     activitate de închiriere echipament sportive

-    evenimente de tipul târgurilor, festivalurilor, etc., altele decât cele non-profit, cu desfășurare de activități comerciale și/sau de alimentație publică

-    spectacole de circ

-    activități de producere și/sau comercializare stradală de produse alimentare din utilaje specializate

Art.4 (1) Taxa autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi ce se regăsesc în CAEN – Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – alte activităţi recreative şi distractive, se stabileşte astfel:

a) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 561 – Restaurante care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 100 mp,inclusiv............................1013 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 100 mp şi mai mică de 500 mp, inclusiv..................................................................................................2533 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, ……………..………….………….....5065 lei

b) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 561 – Restaurante care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 500 mp, inclusiv...........................3546 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, ………….……….…………..……....7091 lei

c) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 563  – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 100 mp,inclusiv............................1013 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 100 mp şi mai mică de 500 mp, inclusiv...........................................................................................2533 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, …………………………………....….5065 lei

d) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 563  – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 500 mp, inclusiv...........................3546 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, …………………………………….…...7091 lei

e) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 561 – Restaurante care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mică de 500 mp, inclusiv...........................3546 lei

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mare de 500 mp.......................................7091 lei

f) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 563  – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor tip care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mică de 500 mp, inclusiv............................3546 lei

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mare de 500 mp........................................7091 lei

g) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 100 mp, inclusiv............................1013 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 100 mp şi mai mică de 200 mp,  inclusiv...................................................................................................2026 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 200 mp şi mai mică de 300 mp, inclusiv...................................................................................................3039 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 300 mp şi mai mică de 500 mp, inclusiv...................................................................................................4052 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, …………..……………….…..……….7091 lei

(2) Vizarea autorizaţiei de funcţionare se efectuează anual, taxa aplicată având acelaşi cuantum.

Art.5 (1) Pentru structurile turistice - ,,complex hotelier” se stabilesc următoarele taxe:

a) taxa pentru aviz program funcţionare precum şi viza anuală a acestuia pentru structurile turistice, tip complex hotelier care deţin şi funcţiuni conexe de comerţ şi prestări servicii, precum centru SPA, magazin, salon de înfrumuseţare, farmacie, ş.a. şi care nu se regăsesc în grupele CAEN 561 – Restaurante,  563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, este cea prevăzută la art.2, alin.(1) şi se încasează pentru întreaga structură.

b) taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică desfăşurate în cadrul complexurilor hoteliere care deţin și unităţi de alimentaţie publică, indiferent de tipul, numărul sau specificul acestora – cu excepţia barurilor de pe plajă (beach-baruri), şi care se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 – Restaurante şi/sau 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, cuantumul este de:

- pentru unităţi cu suprafaţă totală mai mică de 100 mp, inclusiv..................1013 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa totală mai mare de 100 mp şi mai mică de 250 mp,  inclusiv..................................................................................................2026 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa totală mai mare de 250 mp şi mai mică de 500 mp,  inclusiv..................................................................................................4052 lei

- pentru unităţi cu suprafaţă totală mai mare de 500 mp..............................8104 lei

* suprafaţă totală – suprafeţele însumate ale unităţilor de alimentaţie publică din cadrul complexului hotelier

c) taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi ce se regăsesc în grupa 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, este cea prevăzută la art.4, alin.(1), lit.g şi se încasează în funcție de suprafața totală pentru desfășurarea activităților prevăzute în această grupă.

* suprafaţă totală – suprafeţele însumate ale unităţilor de desfășurare a activităților recreative și distractive din cadrul complexului hotelier

 (2) Prin sintagma ”complex hotelier” se înţelege structura definită la paragraful (4) al Cap. V din Anexa nr. 5 a prezentei hotărâri, respectiv:

” un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcţiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt exploatate de acelaşi operator economic;

b) activităţile realizate sunt cuprinse într-o singură evidenţă contabilă;

c) sunt amplasate în perimetrul aceleiaşi unităţi de cazare.”

* Pe autorizaţia de funcţionare se va menţiona orarul de funcţionare pentru fiecare unitate din cadrul complexului hotelier.

Art.6 (1) Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice aparținând municipiului Constanţa

                                                                                                    taxa lei/m2/zi

Nr. crt.

ACTIVITATEA

ZONA A*

ZONA B**

1.                    

Comercializare carte, presă, bilete și legitimații de călătorie pentru transportul public în comun

1,52

1,02

2.                    

Realizare şi comercializare tablouri, caricaturi, sculpturi

2,54

2,03

3.                    

Comercializare flori

3,55

3,04

4.                    

Comercializare legume-fructe

5,58

4,56

5.                    

Comercializare obiecte religioase

1,52

1,02

6.                    

Comercializare mărţişoare, felicitări, şi alte produse specifice sărbătorilor tradiţionale

1,52

1,02

7.                    

Închiriere echipament sportiv: biciclete, karturi

18,24

18,24

8.                    

Comercializare produse de artizanat, hand made, uz casnic; prestări servicii: fotografiere, observații astronomice, statuie umană

4,56

4,06

9.                    

Amplasare tonetă pentru comercializare înghețată, utilaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea şi comercializarea de produse specifice alimentare.

20,26

10,13

10.                 

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

7,60

6,08

11.                 

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

2,54

2,03

12.                 

Comert de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică

Mai-Septembrie

1,52

1,02

Restul anului

0,76

0,51

13.                 

Activități cu caracter social/cultutal/sportiv (târguri, expoziții, campanii medicale, spectacole/festivaluri, etc. - exclusiv organizare de nunţi, botezuri), altele decât cele non-profit

a) fără desfăşurare de activităţi comerciale și de alimentaţie publică

2,54

1,52

b) cu desfăşurare de activităţi comerciale, exclusiv alimentaţie publică

3,55

2,54

 

c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5,07

4,06

14.

Campanii promoţionale

4,06

3,55

15.

Filmare, cu excepția evenimentelor private (nunți, botezuri, etc.)

a) filmare statică pentru zona Peninsulară, faleză Cazino Constanța

-  filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

2026 lei/zi

-  videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar

2532,50 lei/zi

b) filmare statică pentru celelalte zone

-  filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

1215,60 lei/zi

-  videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar

1519,50 lei/zi

c) filmare dinamică (în mișcare) – indiferent de lungimea traseului și zonă

-  cu întreruperea circulației

2532,50 lei/zi

-  fără întreruperea circulației

1519,50 lei/zi

16.

Colectare deșeuri reciclabile

0,76

0,51

17.

Amplasare echipamente tehnice, instalaţii, cabine, puncte de racord şi/sau distribuţie aferente utilităţilor (apă-canal, electricitate, gaze, comunicaţii, etc)

2,03

18.

Organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire/pentru protecția domeniului public aferent clădirilor până la finalizarea reabilitării acestora

2,03

19.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (neinscripționat cu afiș publicitar)

6,08

20.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (inscripționat cu afiș publicitar)

6,08

21.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu vehicule, remorci utilaje destinate lucrărilor de construire

1,02 lei/mp/h

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

 * ZONA A:

Str. Ştefan cel Mare

Zona Gară

Zona Liceul Teoretic Ovidius

Zona Casa de Cultură

Zona Delfinariu

Zona Peninsulară

Zona Portul Tomis

Zona faleză Cazino Constanţa

Zonele din jurul pieţelor şi parcurilor

Zona Spital Judeţean

Bd. Tomis

Bd. Mamaia

Bd. 1 Mai

Şos. Mangaliei

Bd. 1 Decembrie 1918

Bd. Al. Lăpuşneanu

Bd. Ferdinand

 

** ZONA B: zonele neincluse în zona A.

          (2) Taxele administrate de Serviciul Autorizare Operatori Economici sunt cele stabilite la punctele 1 - 16, iar cele administrate de Serviciul Contracte sunt cele stabilite la punctele 17 - 21 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Art.7 (1) Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice aparținând municipiului Constanța, din Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanță           

                  taxa lei/mp/zi

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

Valoare

Zona A*

Zona B**

1.          

Comercializare carte, presă, bilete și legitimații de călătorie pentru transportul public în comun

1,52

1,02

2.          

Realizare şi comercializare tablouri, caricaturi

4,06

3,04

3.          

Comercializare produse de artizanat, hand made

12,16

12,16

4.          

Comercializare legume – fructe

20,26

20,26

5.          

Comercializare baloane de către persoane ce desfășoară activități de entertainment

20,26  lei /  persoană/zi

20,26 lei/  persoană/zi

6.          

Comercializare cadouri estivale

25,33

25,33

7.          

Realizare tatuaje temporare

141,82

141,82

8.          

Închiriere echipament sportiv: biciclete, karturi

38,50

38,50

9.          

Prestări servicii: fotografiere, observații astronomice, statuie umană

5,58

4,56

10.        

Amplasare tonetă pentru comercializare înghețată, utilaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea şi comercializarea de produse specifice alimentare

21,28

21,28

11.        

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

4,06

3,04

12.        

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică.

Mai-Septembrie

3,04

2,54

Restul anului

1,52

1,27

13.        

Activități cu caracter social/cultutal/sportiv (târguri, expoziții, campanii medicale, spectacole/festivaluri, etc. - exclusiv organizare de nunţi, botezuri), altele decât cele non-profit

a) fără desfăşurare de activităţi comerciale și de alimentaţie publică

2,54

1,52

b) cu desfăşurare de activităţi comerciale, exclusiv

alimentaţie publică

3,55

2,54

 

c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5,07

4,06

14.        

Campanii promoţionale

4,06

3,55

 

15.        

 

 

 

 

 

Filmare, cu excepția evenimentelor private (nunți, botezuri, etc.)

 

a) filmare statică

 

-   filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

2228,60 lei/zi

 

-  videoclipuri și spoturi cu caracter publicitar

2735,10 lei/zi

 

b) filmare dinamică (în mișcare) – indiferent de lungimea traseului

 

-   cu întreruperea circulației

2937,70 lei/zi

 

-   fără întreruperea circulației

1924,70 lei/zi

 

16.        

Colectare deșeuri reciclabile

0,76

0,51

 

17.        

Amplasare echipamente tehnice, instalaţii, cabine, puncte de racord şi/sau distribuţie aferente utilităţilor (apă-canal, electricitate, gaze, comunicaţii, etc.)

2,03

 

    18.

Organizare şantier în baza autorizaţiei de construire/pentru protecția domeniului public aferent clădirilor până la finalizarea reabilitării acestora 

- în extrasezon

- în sezon perioada 01.06.-31.08.

2,03

 

4,06

 

19.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (neinscripționate cu afiș publicitar)

6,08

 

20.

Ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare fixe/mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace publicitare (inscripționate cu afiș publicitar)

6,08

 

 

NOTĂ:

* ZONA A

- Sat de Vacanţă

- zona cuprinsă între hotel Malibu şi hotel Alcor

- zona Nord, cuprinsă între Camping Turist și limita teritorial - administrativă a Stațiunii Mamaia

 

** ZONA B

- zona cuprinsă între Tabără Nord şi Camping Turist, inclusiv

- zona mal Lac Siutghiol

          (2) Taxele administrate de Serviciul Autorizare Operatori Economici sunt cele stabilite la punctele 1 - 16, iar cele administrate de Serviciul Contracte sunt cele stabilite la punctele 17 - 20 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Art.8 (1) Sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute la art.2, 3, 6 şi 7, următoarele categorii:

a)   instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

b)   fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

c)   organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi penru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

(2) Sunt scutiți de la plata taxelor prevăzute la art.6, alin.(1), pct.15, respectiv art.7, alin.(1), pct.15, operatorii economici care desfășoară activități ce intră sub incidența O.G. nr.39/14.07.2005 privind cinematografia, actualizată.

Art.9 Obligația de plată a taxelor este anticipată, atât pentru plata integrală, cât și pentru plata în tranșe la termenele scadente.

Art.10 Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentaţia existentă la compartimentul de resort.

Art.11 În cazul în care operatorul economic depăşeşte termenul scadent pentru achitarea taxelor, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plăţii inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizate în actele normative în vigoare.

Art.12 Responsabilitatea calculării, centralizării, verificării, evidențierii, urmăririi, taxelor revine Direcției autorizare și sprijin operatori economici. Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului public de impozite și taxe Constanța, iar responsabilitatea în ceea ce privește controlul operatorilor economici referitor la achitării taxelor și aplicarea sancțiunilor revine Direcției generale poliția locală.

Art.13 Operatorii economici care desfășoară activități neautorizate în municipiul Constanța, inclusiv Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legale, concomitent cu obligația de a achita contravaloarea taxelor prevăzute în prezenta anexă, conform activităților desfășurate și neautorizate, după caz, în baza documentelor puse la dispoziție de reprezentanții Direcției generală poliția locală.

Art.14 Taxă autorizaţie sanitară de funcţionare este de 21 lei/an.