TAXE ADMINISTRATE DE DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

 

 

CAP. I TAXA AVIZ COLECTARE DEȘEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

 

(1) Taxa constituie venit cu destinație specială în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 și este fundamentată pe necesitatea existenței unui spațiu corespunzător din punct de vedere al protecției mediului înconjurător și al sănătății populației, în vederea strângerii, sortării și depozitării temporare a deșeurilor industriale reciclabile.

 

(2) Taxa este anuală, se achită anticipat eliberării avizului de colectare deșeuri industriale reciclabile și se utilizează pentru activități de dezinsecție-deratizare pe domeniului public/privat al municipiului Constanța.

 

(3) Pentru eliberarea "Avizului de colectare deșeuri industriale reciclabile" se achită o

taxă anuală pentru fiecare punct de colectare în funcție de suprafață după cum urmează:

 

 

(4) În vederea eliberării avizului este necesară depunerea următoarelor documente, în copie:

 

(5) Responsabilitatea stabilirii și controlul taxei revine Biroului Siguranță Circulație Urbană și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

 

 (6) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gestionare Servicii Publice și Serviciul Public de Impozite, Taxe Și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

 

(7) Nerespectarea condițiilor prevăzute în Avizul de colectare deșeuri industriale reciclabile atrage anularea avizului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEȘEURI

 

Subsemnatul _____________________________________, domiciliat în localitatea __________________, județul _________________, strada _________________, nr. ______, bloc ________, scara _______, ap. ______, telefon _______________, posesor al C.I. (B.I.) seria ________, nr. _____________, eliberat de Poliția ________________, la data de ______________, în calitate de __________________ al societății _______________________________________, cu sediul în localitatea __________________, la adresa ___________________________, telefon ________________, vă solicit avizarea punctului de colectare al societății menționate situate în municipiul Constanța la adresa _________________________________________, cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului _________________, cod fiscal nr. _______________,

conform prevederilor art. 7 al O.U.G 16/2001.

 

    La prezenta cerere anexez următoarele copii:

 

 • titlul valabil de deținere a spațiului;
 • planul de încadrare în zonă;
 • planul de situație cadastral;
 • autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;
 • acordul scris al vecinilor, în formă autenti, în original, conform schiței planului de situație cadastral;
 • declarație de transport;
 • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
 • avizul Comisiei de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Constanța cu excepția punctelor de colectare care au obținut avizul de colectare deșeuri industrial reciclabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și pentru care nu au intervenit modificări față de condițiile avute în vedere la data avizării
 • autorizația de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local;

 

   

    La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanța voi prezenta în original actele mai sus menționate.

     Îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

 

 

Nume, prenume, semnătura și ștampila

 

 

 

 

MODEL I

 

                                              Domnule Primar,

 

Subsemnatul __________________________________, administrator al S.C.______________________________________________________ S.R.L., referitor la punctul de lucru situat în Constanţa, str. _______________________

_____________________, nr. _____, declar pe propria răspundere următoarele:

·     transportul materialelor ce urmează a fi colectate, se va realiza cu mijloace de transport  închiriate de la terţi, cu autorizația de folosire a tramei stradale valabile, pentru că societatea nu dispune de asemenea mijloace;

·     toate operaţiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare şi dezmembrare) vor fi realizate numai pe spaţiul (terenul) proprietate (închiriat), fără ocuparea domeniului public;

·     toate operaţiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare şi dezmembrare) vor fi realizate numai în programul orar aprobat.

 

       DATA                                                                              SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL II

 

 

 

                                              Domnule Primar,

 

Subsemnatul __________________________________, administrator al S.C. _______________________________________________________ S.R.L., referitor la punctul de lucru situat în Constanţa, str. ______________________

_____________________, nr. _____, declar pe propria răspundere următoarele:

·     transportul materialelor ce urmează a fi colectate, se va realiza cu mijloace de transport proprii, cu autorizația de folosire a tramei stradale, valabilă în ziua transportului;

·     toate operaţiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare şi dezmembrare) vor fi realizate numai pe spaţiul (terenul) proprietate (închiriat), fără ocuparea domeniului public;

·     toate operaţiunile (descărcare, încărcare, primire, depozitare şi dezmembrare) vor fi realizate numai în programul orar aprobat.

 

         DATA                                                                     SEMNĂTURA

 

 

 

CAP. II TAXA REZERVARE LOC PARCARE (parcare curentă)

 

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486
alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

(2) Beneficiarul locului de parcare este:

 

a) persoana fizică sau juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

          - are domiciliul, reședința sau deține cu orice titlu un drept de folosință asupra unui imobil în municipiul Constanța;

          - are în proprietate sau deține cu titlu valabil un autovehicul cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 t (contract de leasing, contract de închiriere, contract de comodat, etc);

b) persoana fizică sau juridică, în calitate de operator economic în stațiunea Mamaia, care solicită rezervarea locului de parcare pe perioada sezonului estival în vederea unei bune desfășurări a activităților economice.

 

(3) Condițiile de acordare precum și documentele necesare pentru obținerea autorizației de parcare sunt prevăzute în HCL nr. 107/2015.

 

(4) Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:

 

Persoane juridice

Lei/lună

Lei/an

Autoturisme

103

507

Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor

 

222

 

1084

Persoane fizice

 

 

Autoturisme

-

176

 

(5)  Taxa este anuală și se achită până la data de 31 martie.

(6) Pentru neplata la termenul scadent, se datorează dupa aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(7) În cazul contribuabililor care solicită obținerea unei autorizații pentru rezervare loc parcare, taxa se achită integral, odată cu depunerea documentației aferente, potrivit regulamentului aprobat prin HCL nr. 107/2015.

(8) Neachitarea taxei până la 31 martie, conduce la anularea rezervării, dacă sunt depuse cereri pentru parcarea respectivă, și redistribuirea locului de parcare, cu aplicarea prevederilor  art. 2.

 

(9) Responsabilitatea încasării revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 

(10) Autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru anul următor în situația în care solicitantul nu renunță expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs și are achitată taxa pentru anul curent. 

 

(11) Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

 

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c) autovehiculele aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenții gaze, precum și autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau inscripționare;

d) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau Ministerul Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

e) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni ca character umanitar, social și cultural;

f) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire social și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, personae cu handicap, personae vârstnice, precum și pentru alte personae aflate în dificultate, în condițiile legii.

 

 

 

CAP. III TAXA DE PARCARE ÎN PARCAREA VERDE (PARCAREA SUPRAETAJATĂ, ZONA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANȚA)

 

(1)  Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

(2) Taxa este fundamentată de necesitatea asigurării parcării autoturismelor celor care se prezintă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

 

(3) Fondurile colectate prin aplicarea taxei vor fi întrebuințate pentru activitățile de intreținere a Parcării Verzi.

 

(4) Responsabilitatea încasării taxei va reveni unui serviciu externalizat contractat și urmărit de către Direcția Gestionare Servicii Publice.

 

(5) Persoanele fizice și juridice pot parca gratuit autoturismele în incinta Parcării Verzi (Parcarea supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța) pe o durată de maxim 4 (patru) ore.

(6) Persoanele fizice și juridice care vor parca autoturismele pe o perioadă de timp mai mare decât cea prevazută la art. 5, vor achita o taxă în valoare de 2 lei/oră sau fracție de oră de staționare peste cele 4 ore de gratuitate.

(7) La intrarea în parcare, precum și la ieșirea din aceasta, conducătorul autoturismului execută următoarele:

a) la intrarea în parcare, după oprirea autoturismului în dreptul stației de intrare, conform instrucțiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afișajul stației, obținerea tichetului cu codul de bare;

b) parcarea autoturismului și părăsirea parcării;

c) la înapoiere, deplasarea la stația automată de plată și, conform instrucțiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afișajul stației, validarea tichetului cu codul de bare prin plata contravalorii taxei;

d) urcarea în autoturism și deplasarea la ieșirea din parcare, iar după oprirea în dreptul stației de ieșire, conform instrucțiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afișajul stației, prezentarea pentru citire a tichetului cu codul de bare;

e) după ridicarea barierei părăsirea parcării.

(8) Contravaloarea taxei de parcare se regăsește pe tichetul cu codul de bare. Tichetul cu codul de bare se obține și se operează pentru plată și ieșire, conform activităților prevăzute în art. 7.

(9) Încălcarea prezentelor dispoziții constituie contravenții și se sancționează conform prevederilor H.C.L. nr. 184/2013.

(10) Sunt scutite de la plata taxei de parcare în Parcarea Verde veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război precum și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

 

CAP. IV TAXA DE CONCESIONARE LOCURI DE VECI

(1) Taxa de concesionare locuri de veci este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreţinerii şi modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanţa.    Taxa urmează a fi achitată de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci.

(2) Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe categorii de cimitire şi durata de concesionare, astfel:

Lei/mp

CIMITIRUL

CATEGORIA

DURATA DE CONCESIONARE

 

 

7 ani

25 ani

49 ani

Central

Municipal

I

34

117

233

Viile Noi

Constantin Predescu

Anadalchioi, Palazu Mare

II

26

87

173

 

 

(3)Sunt scutite de la plata taxei categoriile de contribuabili, prevăzute în actele normative mai jos menționate:

 

Legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată;

Decretul-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportaţi în străinătate sau constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 189/2000, privind aprobarea O.G. nr. 105/1999, pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu    începere de la 06.03.1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

 

(4) Responsabilitatea stabilirii taxei revine Serviciului Gestionare Cimitire din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

(5) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

(6) Sumele achitate cu titlu de taxă de concesionare locuri de veci se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceiaşi destinaţie.

 

CAP.V TAXA ÎNTREŢINERE CIMITIRE/LOC DE VECI

(1) Taxa întreţinere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinație specială şi este fundamentată de necesitatea întreţinerii şi menţinerii curăţeniei în următoarele cimitire de pe raza municipiului Constanţa: Anadalchioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare, Viile Noi. Taxa întreţinere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreţinere şi curăţenie a cimitirelor din municipiul Constanţa.

(2) Taxa este de 5 lei/mp/an.

(3) Termenul de achitare al acestei taxe este 31 martie. Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

 

(4) Sunt scutite de la plata taxei categoriile de contribuabili, prevăzute în actele normative mai jos menționate:

 

Legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată;

Decretul-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportaţi în străinătate sau constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 189/2000, privind aprobarea O.G. nr. 105/1999, pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu    începere de la 06.03.1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

(5) Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 

CAP. VI TAXA AVIZ CONSTRUCŢIE FUNERARĂ

(1) Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Gestionare Cimitire.

(2) Taxa este de 15 lei.

(3) Avizul de construcţie funerară va fi eliberat de către Serviciului Gestionare Cimitire din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

(4) Lucrările se vor efectua numai după obţinerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

 

(5) Sunt scutite de la plata taxei categoriile de contribuabili, prevăzute în actele normative mai jos menționate:

 

Legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum şi unele    drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată;

Decretul-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportaţi în străinătate sau constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 189/2000, privind aprobarea O.G. nr. 105/1999, pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu    începere de la 06.03.1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

(6) Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 

 

 

 

 

 

 

CAP.VII TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

 

Sunt fundamentate de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor şi eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

 

A. Taxă pentru ,,înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia  înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi este stabilită în funcţie de tonaj, astfel:

  - 23 lei pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg.;

  - 46 lei pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750–3500 kg.;

  - 91 lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

 

B. Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi este de 49 lei.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

        Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

        Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Management Drumuri și Transport Public din Direcţia Gestionare Servicii Publice cu sediul în str. Mihăileanu nr. 10, o cerere tip, conform modelului, conform model lit. „E” din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conţinutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform modelului prevăzut la lit. Ddin prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 08.30 – 16.30 de luni pană vineri și joi 08.30 – 18.30 str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

 

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării sunt obligaţi să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9, 12 şi 14 din Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 509/2003.

 

C. Faptele care constituie contravenţie se vor sancţiona conform prevederilor H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, modificată prin H.C.L. nr. 451/2006.

D. Modelul certificatului de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării


 

 

E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparţin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

 

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE

NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

 

Subsemnatul ______________________________________________, domiciliat în _______________________, str. ___________________________ nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________ , posesor al C.I. (B.I.) seria ______

nr. ____________, eliberat de către ______________________________, la data de ______________, reprezentant al S.C. ___________________________, cu sediul în ______________, str.___________________________, nr. ________, bl. _____, ap.______CF__________

telefon _________________, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 

1)              copie după actul de proprietate al vehiculului;

2)              copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;

3)              copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerţului (persoană juridică);

4)              dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa

5)              copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;

6)              copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;

7)              copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA_____________                                                                                SEMNATURA

 

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr. crt.

Tipul de vehicul (marca - categoria)

Serie motor/serie şasiu

Serie şi număr act proprietate

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Data ________                                                                                     Semnătura (ştampilă)

 

VIII. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE ŞI A AVIZULUI DE TRASEU

 

Este fundamentată de necesitatea întreținerii arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se datorează de către persoanelor fizice şi juridice (operatori de transport) care execută serviciul public de transport de călători local, judeţean, interjudeţean şi internaţional, precum şi celor care execută serviciul special de transport de călători, pe trama stradală a Municipiului Constanța astfel:

 

  A. Taxa eliberare ,,aviz pentru cap de linie şi aviz de traseu” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători şi se aplică persoanelor juridice şi fizice (operatorilor de transport) şi este de 236 lei/aviz;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

Dacă solicitantul înregistrează debite către bugetul local la data eliberării avizului, acesta își va pierde de drept valabilitatea la data la care titularul avizului încalcă termenii conveniți pentru acoperirea debitelor restante la bugetul local.

 

   B. Condiţiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 şi art. 11, alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

- Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

- Oprirea autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea conform prevederilor legale.

Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanţa.

        Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

        Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

Pentru eliberarea „avizului cap de linie şi avizului de traseu” solicitantul va înainta Serviciului Management Drumuri și Transport Public din Direcţia Gestionare Servicii Publice – str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, următoarele documente:

-                Cerere tip;

-                Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-                Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-                Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

-                Copie după licenţa de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie);

-                Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

-                Plan situaţie traseu solicitat;

-                Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie şi aviz de traseu” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. Elit. „a” şi „b” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a ,,avizelor’’ este zilnic între orele  8.30-16.30 de luni până vineri și joi între orele  8.30-18.30, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

 

C.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei în cazul persoanelor fizice și de la 1200 lei la 2400 lei în cazul persoanelor juridice, executarea serviciului public de transport judeţean, interjudeţean sau internaţional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa fără deținerea avizului cap  de traseu/ linie sau a avizului puncte de îmbarcare/debarcare valabil la data efectuării transportului.

Contravenţia prevăzută la alin. C din prezentul capitol se sancţionează de către Direcţia Generală Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Faptele care constituie contravenţie se vor sancţiona potrivit prevederilor H.C.L.
nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

 

D. Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu traseu:

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

    d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    e) autovehiculele care aparţin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa,

  f) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. Tomis până la intersecţia cu şos. Mangaliei; şos. Mangaliei de intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu până la ieşirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecţia cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieşirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E. Model avize

a). aviz pentru cap linie:

RomÂnia                                                                       

JudeŢul ConstanŢa

PrimĂria Municipiului ConstanŢa

DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

 

AVIZ

PENTRU CAP DE LINIE

 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru capul de linie______________________________________________________________ în care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare __________________  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

 1. transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele  nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;
 2. Staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;
 3. Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul _______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________    
 4. Pe traseu vor fi realizate opriri pentru  îmbarcarea / debarcarea  călătorilor numai în următoarele staţii: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage nulitatea de drept a prezentului aviz şi se va sancţiona conform  prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

PRIMAR

                                                                                                                DIRECTOR

      L.S.

 

Seria _______ nr. ______________

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

b). aviz de traseu

 

JudeŢul ConstanŢa

PrimĂria Municipiului ConstanŢa

    DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

 

AVIZ TRASEU

 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru traseul _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ pe care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4  Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4  Staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

4  Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

4  Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în următoarele staţii: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Prezentul aviz este valabil în perioada ____________________________________________.

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______/___________.

 

PRIMAR                                                                                                        DIRECTOR,

L.S.

            Seria _______ nr. ______________.

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

 

F. Model cereri:

a) cerere pentru eliberare aviz traseu;

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

 

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______ CF __________, telefon _________________ , solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul : ___________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse în următoarele locaţii: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

     Transportul va fi executat începând cu ora …… …., până la ora ……………

    Transportul va fi  executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1)      Licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original şi copie;

2)      Copia conformă a  licenţei de transport  pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original şi copie;

3)      Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

4)      Certificatul de  înregistrare la Registrul Comerţului în original şi copie;

5)      Plan situaţie traseu solicitat pe care se vor nominaliza distinct capetele de traseu  şi toate staţiile  ;

6)      Copie contract de leasing pentru autovehiculele achiziţionate în leasing;

7)      Copie aviz traseu detinut anterior.

   Documentele vor fi înaintate într-un dosar de încopciat.

      

 

                      DATA_____________                                                          SEMNĂTURA

 

b) cerere pentru eliberare aviz cap de linie;

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE  LINIE / PUNCTE DE IMBARCARE, DEBARCARE

 

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______ CF __________, telefon _________________ , solicit eliberarea avizului de  cap traseu / linie pentru executarea transportului public judeţean, interjudeţean, internaţional  de călători  în  capul de linie  dispus în locaţia ______________ ___________________. Deplasarea se va realiza pe traseul :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse astfel: __________________________________________________________________________

________________________________________________________  Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

    Transportul va fi  executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1)      Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)      Copie conformă a licenţei de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

3)      Copie licenţă de traseu si caiet de sarcini;

4)      Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

5)      Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

6)      Plan situaţie traseu si cap  linie solicitat;

7)      Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziţionate în leasing;

8)       Copie contract folosire (acces)  cap linie încheiat cu deţinătorul autogării;

9)       Copie aviz cap linie deţinut anterior.

10)   Copie cantract prestari servicii incheiat cu beneficiarul transportului;

Documentele se  prezint în original, iar copiile  într-un dosar pentru încopciere.

 

        DATA_____________                                                                  SEMNĂTURA

 

CAP.IX TAXA PENTRU ELIBERARE AVIZ PUNCTE DE ÎMBARCARE/DEBARCARE

 

Este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în Municipiul Constanţa a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători judeţean, interjudeţean şi internaţional, precum şi celor care execută serviciul special de transport de călători.

        A. Taxa eliberare ,,aviz puncte de îmbarcare/debarcare” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători şi este de 236 lei/aviz;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

        B. Condiţiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 şi art. 11, alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

- Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

- Oprirea autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea conform prevederilor legale.

Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanţa.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

     Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

       Pentru eliberarea „avizului puncte de îmbarcare/debarcare” solicitantul va înainta Serviciului Management Drumuri și Transport Public din Direcţia Gestionare Servicii  Publice următoarele documente:

1). Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2). Copie conformă a licenţei de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

3). Copie licenţă de traseu si caiet de sarcini;

4). Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

5). Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

6). Plan situaţie traseu si punctele de îmbarcare/debarcare solicitate;

7). Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziţionate în leasing;

8). Copie aviz puncte de îmbarcare/debarcare deţinut anterior.

9). Copie cantract prestari servicii încheiat cu beneficiarul transportului;

    10). Dovada achitării contravalorii ,,avizului puncte de îmbarcare/debarcare’’

Documentele se  prezint în original, iar copiile  într-un dosar pentru încopciere.

 

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru puncte de îmbarcare/debarcare” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. D din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public.

Programul de primire a cererilor şi eliberare a ”avizelor puncte de îmbarcare/debarcare’’ este zilnic între orele 8.30-16.30 de luni până vineri și joi 8.30-18.30 în locația din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

         

C. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei în cazul persoanelor fizice și de la 1200 lei la 2400 lei în cazul persoanelor juridice, executarea serviciului public de transport judeţean, interjudeţean sau internaţional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa fără deținerea avizului cap  de traseu/ linie sau a avizului puncte de îmbarcare/debarcare valabil la data efectuării transportului.

 

Contravenţia prevăzută la alin. C din prezentul capitol se sancţionează de către Direcţia Generală Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 Faptele care constituie contravenţie se vor sancţiona potrivit prevederilor H.C.L.
nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Model ,,aviz puncte îmbarcare/debarcare’’.

Romania                                                                       

Judetul Constanta

      Primaria Municipiului Constanta

    DIRECTIA gestionare servicii publice

 

 

AVIZ

            PENTRU PUNCTE DE ÎMBARCARE / DEBARCARE 

 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentaţiei înregistrată cu nr. ______________ pentru îmbarcarea / debarcarea  în municipiul Constanţa a autovehiculelor cu numerele de înmatriculare _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________în următoarele puncte de îmbarcare / debarcare  _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilităţii acestuia vor fi respectate următoarele condiţii:

4  transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele  nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;

4  Deplasarea autovehiculelor care  execută serviciul de transport public de  călători se va executa numai pe traseul ______________________________________ ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________   ______________________________________________________________________ 

4  Pe traseu nu vor fi realizate alte opriri (staţii) pentru coborârea sau urcarea călătorilor.

Prezentul aviz este valabil în perioada ___________________________________

Nerespectarea condiţiilor menţionate atrage anularea prezentului aviz şi se va sancţiona conform  prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanţa nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______ / ___________

 

           PRIMAR                                                                                  DIRECTOR

     L.S.

 

       Seria _______ nr. ______________

 

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

E. Model cerere ,,aviz puncte de îmbarcare/debarcare’’.

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE  LINIE / PUNCTE DE ÎMBARCARE, DEBARCARE

 

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______ CF __________, telefon _________________ , solicit eliberarea avizului de  cap traseu / linie pentru executarea transportului public judeţean, interjudeţean, internaţional  de călători  în  capul de linie  dispus în locaţia _________________________________. Deplasarea se va realiza pe traseul : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse astfel: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

    Transportul va fi  executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1). Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2). Copie conformă a licenţei de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

3). Copie licenţă de traseu si caiet de sarcini;

4). Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

5). Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

6). Plan situaţie traseu si punctele de imbarcare/debarcare solicitate;

7). Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziţionate în leasing;

8). Copie aviz puncte îmbarcare/debarcare deţinut anterior.

      9). Copie cantract prestări servicii încheiat cu beneficiarul transportului;

Documentele se  prezint în original, iar copiile  într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA_____________                                                                         SEMNĂTURA

 

 

 

CAP.X  TAXA PENTRU ELIBERAREA LICENŢEI DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC  DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE.

 

Este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se aplică tuturor persoanelor juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unei licente de traseu necesar executarii serviciului de transport public, local de persoane prin curse regulate speciale în Municipiul Constanţa.

A. Taxa eliberare ,,licenţa de traseu” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători şi este în valoare de 236 lei/an;

Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egala cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 3 ani.

Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanţa.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

     Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

      Pentru eliberarea „licenţei de traseu” solicitantul va înainta Serviciului  Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţia Gestionare Servicii Publice

următoarele documente:

1). Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2). Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3). Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul transportului(daca este cazul) din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor si tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

4). Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

5). Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

6). Plan situaţie traseu solicitat si graficul de circulatie propus vizat de beneficiarul transportului;

Programul de primire a cererilor şi eliberare a ,,licentelor de traseu’’ este zilnic între orele 8.30-16.30 de luni până vineri și joi 8.30-18.30 în locația din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Model licenţă de traseu:              

 

   

      RO  

ROMÂNIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

 

LICENŢĂ DE TRASEU

Seria.........Nr.........

 

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

 

Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

....................................................................................................

....................................................................................................

 

 

 

 

Valabilă de la data de ........... pâna la data de ...............

Eliberată în baza Licenţei de transport seria ........nr. ....

Eliberată în baza H.C.L. nr. ............../ ...........................

 

 

 

 

 

Data eliberării..............                                                      Emitent:

                                                                        Primaria Municipiului Constanţa

                                                                                 Semnatura şi ştampila

 

 

 

 

 

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menţionat pe verso numai cu autovehiculele având capacitatea menţionată în caietul de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Model cerere eliberare licenta de traseu;

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA LICENTEI DE TRASEU PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

 

Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.______________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______ CF __________, telefon _________________ , solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor se va realiza în staţiile dispuse în următoarele locaţii: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

     Transportul va fi  executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

8)      Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

9)      Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

10)  Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul transportului(daca este cazul) din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor si tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

11)  Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie;

12)  Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului;

13)  Plan situaţie traseu solicitat si graficul de circulatie propus vizat de beneficiarul transportului;

 Documentele vor fi prezentate  într-un dosar pentru încopciere.

DATA_____________                                                                       SEMNĂTURA

 

 

 

 

CAP.XI  TAXA ELIBERARE AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT ŞI A COPIEI CONFORME A AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

 

Este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanţa şi se aplică tuturor persoanelor juridice, persoanelor fizice sau asociaţiilor familiale autorizate să presteze în mod independent următoarele servicii de transport public:

    a) de persoane efectuat cu troleibuze;

    b) de persoane efectuat cu tramvaie;

    d) de mărfuri în regim contractual;

    e) de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

    f) de persoane pe cablu;

    g) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

A. Taxa „de eliberare, modificare, prelungire şi vizare a autorizaţiei de transport” este, în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Constanţa nr. 82 din 27.02.2008 prind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa, şi este în valoare de 200 lei/an.

      Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanţa.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

      Pentru eliberarea autorizaţiei de transportsolicitantul va depune, la Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţia Gestionare Servicii Publice  o cerere tip la care va anexa următoarele documente:

    a) copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului;

    b) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

    c) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

    d) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

    e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

    f) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei;

    g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;

    h) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizaţiei de transport” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public o autorizaţie conform model alin. (E) din prezentul capitol.

Începând cu anul al II-lea de valabilitate a autorizaţiei în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 82/2008, Primăria Municipiului Constanţa percepe un tarif anual de monitorizare a autorizaţiei egal cu valoare tarifului pentru acordare acesteia.

          Programul de primire a cererilor şi eliberare a ,,licentelor de traseu’’ este zilnic între orele 8.30-16.30 de luni până vineri și joi 8.30-18.30 în locația din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

 

B. Taxa de eliberare a ,,copiei conforme a autorizaţiei de transport” este în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 374 din 23.07.2009 prind modificarea H.C.L. nr. 82 din 27.02.2008 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa şi este în valoare de 200 lei/copie conformă.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

           Pentru obţinerea copiei conforme a autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde:

a) cererea tip - conform model alin. (D) punctul. 4);

b) În original şi copie certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale autovehiculului pentru care se solicită eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa;

c)  În original şi copie contractul de leasing în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

d) Copie a „autorizaţiei de transport”

Modelul ,,copiei conforme a autorizaţiei de transport’’ în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanţa este conform alin. (F) din prezentul capitol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Modele cereri:

   1). cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport:

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei de transport

 

                Către

 

                         Primăria Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ...................................................................................(nume şi prenume), în calitate de ..................................................................(persoană desemnată etc.)  la …………………………. ......................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara ......................................, localitatea …………………….........., str. .......................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  sectorul/judeţul ........................................., telefon ................................, fax ...................., având CUI/CIF/ etc…………………………………, cont ..........................................., deschis la Banca .................................................................................., Sucursala .......................................................,

  vă solicit acordarea autorizaţiei pentru ...............................................................................................

………………………………………………(se menţionează serviciul de transport public local)

           Data ........................                           Numele şi prenumele

                                                       .............................................................

 

                                                                        Semnătura şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Cerere pentru modificarea autorizaţiei de transport:

 

 

 

 

CERERE

pentru modificarea autorizaţiei de transport

 

                    Către

                                 Primăria Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ..................................................................................(nume şi prenume), în calitate de ..............................(persoană  desemnată etc.) la ......................................................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei  familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara ..............................................., localitatea …………………..

  ................................., str. ............................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap……., sectorul/judeţul ............................................, telefon ......................., fax ......................., având CUI ............................................ vă solicit modificarea Autorizaţiei nr. ..... din ..... şi a copiilor conforme ale acesteia, acordată ................(denumirea titularului de autorizaţie)

  ........................

     Data .................      Numele şi prenumele

                                ......................

                                Semnătura şi ştampila

                              ..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3). Cerere pentru prelungirea autorizaţiei de transport:

 

CERERE

pentru prelungirea autorizaţiei de transport

 

Către

                    Primăria  Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ...........................................................................(nume şi prenume), în calitate de ………………............(persoană  desemnată etc.) la ......................................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.) , cu sediul/domiciliul în ţara .........................., localitatea

  ...................................., str. ........................................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,

  Sectorul / judeţul ......................................., telefon ....................., fax ....................., având CUI ................

  vă solicit prelungirea  Autorizaţiei nr. .............. din ........................................ şi a copiilor conforme

  ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de ................................. .

 

     Data .................                               Numele şi prenumele

                                                                      ......................

 

                                                          Semnătura şi ştampila

                                                               ..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). cerere pentru acordarea copiei conforme a autorizaţiei de transport

CERERE

pentru acordarea copiei conforme a autorizaţiei de transport

Către

                    Primăria Municipiului Constanţa

 

    Subsemnatul ...................................................................................(nume şi prenume), în calitate de .........................................................................(persoană desemnată etc.)  la …………………………. ...........................................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei

  familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara .............................................., localitatea …………………….........., str. ......................................................................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ........................................., telefon ................................, fax ...................., având CUI/CIF/ etc…………………………………, cont ..........................................., deschis la Banca ..................................................................., Sucursala .......................................................,

  vă solicit acordarea copie conforme a  autorizaţiei de transport pentru  următoarele mijloace de transport …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anexez la prezenta copiile cărţilor  de identitate ale mijloacelor de transport mai sus menţionate

 

           Data ........................                           Numele şi prenumele

                                                       .............................................................

           Semnătura şi ştampila

                                                       ……………………………….........................

 


      Conţinutul-cadru al autorizaţiei de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Continutul-cadru al autorizatiei de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Conținutul-cadru al autorizației de transport

 

                Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

 

 

             Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport

   public local nr. 92/2007,

 

 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT

Nr. .............din ...............................

 

 

    pentru efectuarea serviciului de transport public local ....................................................................... ………………………………………………………………………………………………………(tipul

 serviciului) de către ..........................................................................................(denumirea solicitantului),

 cu sediul / domiciliul în ....................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………..(adresa completă a solicitantului).

 

    Prezenta autorizaţie este valabilă până la ......................... …………..

 

 

                                                                      Primar,

                                                            ...........................

 

                                                     (semnătura şi ştampila)

 

                                                                --------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 1. Conţinutul-cadru al copiei conforme a autorizaţiei de transport

 

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

SERVICIUL MANAGEMENT DRUMURI ȘI TRANSPORT PUBLIC

 

COPIE CONFORMĂ    nr. ………

a autorizaţiei nr. …….. din ……………. pentru activităţi de

transport în domeniul serviciului public de transport ……………………….

 

 

 

             Prezenta copie conformă a autorizaţiei nr. ……….din …………. este eliberată societăţii / persoanei fizice autorizate  …………………………………….. pentru a efectua  cu autovehiculul special înmatriculat cu numărul  ……………………… serviciul public de transport  ………………………………..

 

Copia conformă a autorizaţiei pentru efectuarea  serviciului public de transport ……………………… este valabilă de la data de ……………………… până la data de ………………………..

 

 

Observaţii:

                       

                  Emisă în: CONSTANTA  la  data de ……………………….

 

PRIMAR,                                                                      DIRECTOR EXECUTIV,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CAP.XII  TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de necesitatea întreținerii arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se datorează de către persoanele fizice și juridice ( operator de transport) care execută serviciul public de transport de călători local, județean, interjudețean ți internațional, precum și de cele care execută serviciul special de transport de călători, pe trama stradală a Municipiului Constanța, astfel:

 

A. Circulaţia unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a Municipiului Constanţa se realizează numai pe baza „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizaţie în convenţie, aflată în original la bordul acestuia şi valabilă la data efectuării transportului. Autorizaţia se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcţie de capacitatea autovehiculului şi este de:

 

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

89

Cu 9 – 20 locuri

132

Peste 20 locuri

192

Convenţie tarif maxim + 25% din tariful maxim

242

 

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

      Operaratorii de transport public de călători care execută serviciul public de transport pe trama stradală a Municipiului Constanța au obligația de a obține Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa

Taxa de folosire a tramei stradale va fi stabilită în sarcina operatorului de transport pe baza unei decizii de impunere, emisă la data eliberării avizului pe întreaga perioada de valabilitate a acestui.

Perioada de valabilitate a autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța se corelează cu valabilitatea avizelor și licențelor eliberate de

Serviciul Management Drumuri și Transport Public din Direcţia Gestionare Servicii Publice

      Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţase eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale.

 

 

Pentru obţinerea Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţasolicitantul va depune, la Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţia Gestionare Servicii Publice – str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 – o cerere tip, conform alin. (D), la care va anexa urmatoarele documente:

-    copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap linie, puncte de îmbarcare / debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Management Drumuri și Transport Public o autorizaţie conform alin. (E ).

Programul de primire a cererilor şi eliberare a autorizaţiilor este zilnic între orele 8.30-16.30 de luni până vineri și joi 8.30-18.30 în locația din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

 

B. Sunt exceptate de la plata taxei:

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

    d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

   e) autovehiculele care aparţin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa;

   f) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu bd. Tomis până la intersecţia cu şos. Mangaliei; şos. Mangaliei de intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu până la ieşirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecţia cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieşirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu.).

C. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, următoarele fapte:

        a) circulaţia pe trama stradală a Municipiului Constanţa a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizaţie de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa” valabilă la data efectuării transportului;

       b) circulaţia pe trama stradală a Municipiului Constanţa a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul  „autorizaţiei de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanţa” existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

Contravenţiile prevăzute la alin. (C ) din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii Direcţiei Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Model cerere pentru eliberarea autorizaţiei:

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE CIRCULAŢIE

PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

Subsemnatul _________________________, domiciliat în ___________________, str. _________________________, nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, eliberat de Poliţia ___________________________, CNP _________________,  reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în ________________________, str. ______________________, nr.________, bl._____, ap. ______ CUI __________

telefon nr. _________________, adresă de mail_________________________, solicit eliberarea unui număr de ______ autorizaţii de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa nominalizate şi _____ autorizaţii în convenţie. Cele nominalizate vor fi completate  pe numerele de înmatriculare a următoarelor autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Număr înmatriculare

Capacitatea

(număr  locuri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de valabilitate solicitată: începând cu ____________, până la ___________.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-    copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap traseu / linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

Data ______________                                                                                                         Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Model autorizaţie pentru circulaţia pe trama stradală a municipiului Constanţa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.XIII TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI

 

A. Taxa pentru eliberarea „autorizaţiei pentru transport persoane în regim de taxi” şi „autorizaţiei pentru transport bunuri” în regim de taxi, conform modelului b), au în conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanţa” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior, este în valoare de 500 de lei pentru toţi solicitanţii, în urma completării dosarului, conform cererii model d).

Taxa pentru reînnoirea „autorizaţiei pentru transport persoane în regim de taxi” şi „autorizaţiei pentru transport bunuri” în regim de taxi au în conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanţa” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior, este în valoare de 500 de lei pentru toţi solicitanţii în urma completării dosarului, conform cererii model e).

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

     Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale.

 

B. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei taxi, reînnoirea autorizaţiei taxi, eliberarea autorizaţiei taxi în urma transferului şi  eliberarea autorizaţiei taxi  la schimbarea de maşină, conform modelului a), în conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanţa” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior este în valoare de 100 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model f), g).

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întretinere a reţelei stradale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.XIV TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE INCHIRIERE

 

Taxa pentru eliberarea „autorizaţiei de transport în regim de închiriere” este în valoare de 500 de lei, în conformitate cu art.4 alin.1 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanţa” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior.

Taxa pentru emiterea unei copii conforme şi vizarea ei anuală este în valoare de 100 de lei în conformitate cu art.4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanţa” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior.

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 

 

CAP.XV TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

 

Taxa pentru eliberarea „autorizaţiei de dispecerat taxi” conform modelului c), în conformitate cu art.4 alin.1 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanţa” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior este în valoare de 500 lei în urma completării dosarului, conform cererii model h).

Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei de dispecerat taxi, în conformitate cu art.4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea şi executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanţa” din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată şi completată ulterior este în valoare de 500 lei în urma completării dosarului, conform cererii model i).

Responsabilitatea controlului taxelor revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gestionare Servicii Publice și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modele autorizaţii şi cereri:

   

 a) autorizaţie pentru transport persoane  / bunuri în regim taxi;

 

 

 

 

 

 

 

 b) autorizaţie de transport

 

c). autorizație pentru desfășurarea activității de dispecerat taxi

 

d) cerere pentru eliberarea autorizaţiei de transport

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA

AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

 

         Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,CNP ____________________ posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______, CUI ________________

telefon_________________ , solicit eliberarea autorizaţiei  transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

         Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

o   buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator;

o   contractul individual de muncă al persoanei managerului de transport în regim de taxi însoțit de revisal;

o   certificatul de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator în baza Legii nr. 26/1990, eliberate de registrul comerţului;

o   certificatul de competenţa profesionala al managerului de transport, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o   cazierul judiciar al persoane fizice sau al managerului de transport, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice;

o   avizul medico psihologic al managerului de transport , în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice şi al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o   cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o   declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi  motivul acestora;

o   declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o   declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, sau dovada deţinerii acestora.”

  Documentele se vor prezenta în original.

 

DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

 

 

e) cerere pentru reînnoirea autorizaţiei de transport

 

CERERE

PENTRU REINNOIREA

AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

 

         Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,CNP _____________________posesor al C.I. (B.I.) seria____nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.__, CUI____________________, telefon_________________ , sunt destinator al autorizaţiei de transport persoane / bunuri in regim de taxi nr. ___________  având valabilitate pana in data de _______________.

 

Prin prezenta solicit prelungirea autorizaţiei  transport persoane sau bunuri în regim de taxi, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea 38/2003  privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, modificata si completata ulterior.

 

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

o   buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator;

o   contractul individual de muncă al persoanei managerului de transport în regim de taxi însoțit de revisal;

o   certificatul de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator în baza Legii nr. 26/1990, eliberate de registrul comerţului;

o   certificatul de competenţa profesionala al managerului de transport, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o   cazierul judiciar al persoane fizice sau al managerului de transport, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice;

o   avizul medico psihologic al managerului de transport, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice şi al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o   cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o   declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi  motivul acestora;

o   declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o   declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, sau dovada deţinerii acestora.”

  Documentele se vor prezenta în original.

 

DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

 

f) cerere pentru eliberarea autorizaţiei taxi

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI TAXI

 

MOTIVUL……………………………………………

 

Subsemnatul……………………..………, domiciliat în.………..........………., str. ……………………., nr……. bl……, ap…… CNP ......................................................reprezentant al S.C.…………........................ S.R.L. cu sediul în ………..……....…., str. ………….....………….., nr….., bl……, ap……, CUI ................................................. tel. ……………, solicit eliberarea autorizaţiei taxi cu nr………………… pentru autovehiculul marca…………………..

Înmatriculat cu nr. …………………………………

             Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

     -      certificatul de înregistrare eliberat de registrul comerţului;

-          certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului;

-          contractul de leasing, unde este cazul

-          certificatul de agreare emis de RAR;

-          declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

-          declaraţia pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau contractul încheiat cu un dispecer şi ultima chitanţă de plată a  acestuia;

-          dovada fiscalizării aparatului de taxat;

-          asigurare pasageri si bagaje;

-          contracte de munca pentru conducătorii auto angajaţi, în număr cel puţin egal cu numărul de autorizaţii taxi obţinute;

-          atestatele profesionale ale conducătorilor auto;

-          certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite şi Taxe al Primăriei Municipiului Constanţa”.

  Documentele se vor prezenta în original.

 

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Date – autovehicul, operator/taximetrist

Punctaj realizat

1

Vechimea autovehiculului

 

 

 

 

Aer condiţionat

 

 

 

Airbag

 

 

2

Volum portbagaj util

 

 

 

Grad confort

GPS

 

 

 

 

Dispozitiv înregistrare

 

 

 

 

Perete despărţitor

 

 

 

 

Dispozitiv plata card

 

 

5

Grad de poluare

 

 

6

Total punctaj realizat de

 

 

 

                 DATA                                                                     SEMNĂTURA

 

 

g) cerere pentru eliberarea autorizaţiei taxi

 

CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE TAXI

MOTIVUL – SCHIMBARE MASINA

 

Subsemnatul……………………………, domiciliat în .………………. , str. …………………….,nr…….bl……,ap……, reprezentant al S.C …………........................... S.R.L. cu sediul în ………………., str. …………………….., nr….., bl……, ap……, tel. ……………, C.U.I/C.N.P.………………. sunt deţinător al autorizaţiei taxi nr. ……….., pentru autoturismul înmatriculat cu nr.  ………….., marca …………………. care cumuleaza  un nr. de …… puncte, an de fabricaţie  ..……

Prin prezenta solicit schimbarea cu o altă maşină nr. …………, marca ……………, anul fabricaţiei ...............

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-          dovada platii taxei

-          autorizatia taxi cu nr._____________

-          certificat de inregistrare de la Camera de Comert

-          carte identitate autovehicul

-          certificat de agreare

-          asigurare pasageri si bagaje

-          ultima chitanta de plata a dispeceratului taxi

-          dovada fiscalizarii aparatului de taxat

Documentele se vor prezenta in original.

 

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Date – autovehicul, operator/taximetrist

Punctaj realizat

1

Vechimea autovehiculului

 

 

 

 

Aer condiţionat

 

 

 

Airbag

 

 

2

Volum portbagaj util

 

 

 

Grad confort

GPS

 

 

 

 

Dispozitiv înregistrare

 

 

 

 

Perete despărţitor

 

 

 

 

Dispozitiv plata card

 

 

5

Grad de poluare

 

 

6

Total punctaj realizat de

 

 

                                                                                                                                                               

Calculat punctaj

                                       reprezentant Serviciul Management Drumuri și Transport Public

            

                              De acord cu corectitudinea celor ______ puncte realizate.

 

 

DATA_____________                                          SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

h) cerere pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI

 

 

         Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

telefon_________________ , solicit eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi.

 

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

 

       Documentele se vor prezenta in original.

 

 

 

DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) cerere pentru vizarea autorizaţiei de dispecerat taxi

 

 

CERERE

PENTRU VIZAREA AUTORIZAŢIEI DE DISPECERAT TAXI

 

 

         Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

telefon_________________ , solicit vizarea autorizaţiei de dispecerat taxi.

 

          Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

 

 

       Documentele se vor prezenta în original.

 

 

 

DATA_______________                                           SEMNĂTURĂ