ROMĀNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRĀRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța īncepānd cu anul 2019

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanţa, īntrunit īn şedinţa ordinară din data de __________,

 

Avānd īn vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția Romāniei, republicată;

2) art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

4) art. 20 și art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

8) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

9) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

10) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

11) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;

12) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

13) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

14) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

15) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public                nr. 230/2006;

16) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare                           nr. 241/2006, republicată;

17) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

18) art. 6 și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

19) art. 2 și art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind īnființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;

20) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

21) Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului afacerilor interne, viceprim –ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, ministrului finanțelor publice, președintelui Institutului Național de Statistică, directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor                                                                                                                   nr. 289/147/7.325/2017/437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018;

22) art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică;

23) Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

24) Planului urbanistic general al municipiului Constanţa aprobat prin Hotărārea Consiliului Local nr. 653/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

25) Hotărārii Consiliului Local nr. 35/1999 privind īncadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

26) Hotărārii Consiliului Local nr. 614/2002 modificată şi completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind īncadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanţa;

27) Hotărārii Consiliului Local nr. 235/2010 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Ținānd seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, municipiul Constanța este localitate de rang I;

Luānd act de expunerea de motive nr. 35088/02.03.2018 a domnului primar Decebal Făgădău, precum şi referatul nr. T16335/01.03.2018 īntocmit de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa şi raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

Avānd īn vedere adresa Institutului Național de Statistică                                              nr. 10078/23.01.2018, īnregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice (īnființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administației Publice și Fondurilor Europene conform Hotărārii Guvernului nr. 51/15.02.2018) cu nr. 9954/29.01.2018 privind comunicarea ratei inflației pentru anul 2017;

Luānd īn considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite īn competența acestor autorități, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

          Īn conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

         

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru municipiul Constanța, īncepānd cu anul 2019, după cum urmează:

 

a) Impozitul/taxa pe clădiri prevăzute īn Anexa nr. 1;

b) Impozitul/taxa pe teren prevăzute īn Anexa nr. 2;

c) Impozitul pe mijloace de transport prevăzut īn Anexa nr. 3;

d) Impozitul pe spectacole prevăzut īn Anexa nr. 4;

e) Alte taxe gestionate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute īn Anexa nr. 5;

f) Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor gestionate de Direcţia Urbanism prevăzute īn Anexa nr. 6;

g) Taxe pentru eliberarea certificatelor şi avizelor gestionate de Direcţia Patrimoniu și Cadastru prevăzute īn Anexa nr. 7;

h) Taxe gestionate de Direcţia Autorizare și Sprijin Operatori Economici prevăzute īn Anexa nr. 8;

i)  Taxe gestionate de Direcţia Gestionare Servicii Publice prevăzute īn Anexa nr. 9;

j) Taxe gestionate de Direcția Locală Evidență Persoane prevăzute īn Anexa
nr. 10;

k) Taxe pentru activităţile desfăşurate de către direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute īn Anexa nr. 11;

l)  Taxa pentru eliberarea atestatului prevăzută īn Anexa nr. 12;

m) Regulament de adoptare a taxelor speciale prevăzut īn Anexa nr. 13;

n) Zonarea Staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă prevăzută īn Anexa nr. 14.

Art. 2  Anexele nr. 1– 14 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Creanţele fiscale restante aflate īn sold la data de 31 decembrie a anului anterior, mai mici de 5 lei, se anulează.

Art. 4 Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărāre atrage după sine calcularea de majorări de īntārziere, iar pentru nerespectarea obligaţiilor impuse se instituie sancţiuni īn cuantumurile prevăzute īn actele normative īn vigoare.

Art. 5 Prezenta hotărāre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi cu actele normative subsecvente īn vigoare.

Art. 6 Contravențiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare se sancționează astfel:

a)   contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. a), cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele prevăzute la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 283 lei la 706 lei;

b)   contravenția prevăzută la alin. (4), cu amendă de la 330 lei la 1.599 lei;

Art. 7 Taxele judiciare de timbru ce se fac venit la bugetul local al municipiului Constanţa sunt reglementate şi stabilite conform dispoziţiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2013, precum şi cu actele normative subsecvente īn vigoare.

Art. 8 Contravențiilor prevăzute īn prezenta hotărāre li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau īn termen de cel mult 48 de ore de la data īncheierii procesului verbal, ori, după caz, de la data comuncării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 9  Prezenta hotărāre intră īn vigoare la data de 01 ianuarie 2019.

Art. 10 La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 11 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărāre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa īn vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi tuturor direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Constanţa.

 

 

Prezenta hotărāre a fost votată de consilierii locali astfel:

 

________ pentru, _________ īmpotrivă,  ___________ abțineri.

 

 

La data adoptării sunt īn funcție _____ consilieri din 27 membri.

 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

 

 

 

 

Contrasemnează:

                                                                                SECRETAR

                                                                    

                                                                                Marcela Enache

   

   

 

 

 

CONSTANŢA

 

Nr. _______ /___________________