Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unui post vacant de executie in perioada 28.01.2015 - 30.01.2015
19.12.2014

 Prin prezenta va comunicam ca institutia noastra organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de executie, conform prevederilor art. 56 lit. d) si ale art. 58, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale titlulului II cap.II (privind organizarea concursului de recrutare a functionarilor publici) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din str. Sulmona nr. 22 in data de 28.01.2015 (proba scrisa) la ora 10.00, respectiv 30.01.2015 (interviu). Data limita a depunerii dosarelor este 07.01.2015.

 

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a)   Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

b)   Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c)    Sa aiba minimum varsta de 18 ani impliniti;

d)   Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e)   Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza unui examen medical de specialitate;

f)    Sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)   Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau nu le-au incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

h) Sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

III. Conditiile de participare si posturile temporar vacante de executie pentru care se organizeaza concurs sunt:

 

Nr.

Crt

Functia

Cl

Grad

Nr. post

Compartiment

ID

Conditii pentru ocuparea posturilor

Studii

Vechime in sp. Studiilor

1

Referent

III

Asistent

1

Serviciul Urmarire si Executare Silita

278231

medii absolvite cu         

diploma de bacalaureat

minim 6 luni

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

  1. formularul de inscriere, care se va completa in momentul depunerii dosarului;
  2. CV-UL model European;
  3. copia actului de identitate;
  4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  5. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  6. *adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie (cabinetul medical al MEF);
  7. cazierul judiciar;
  8. declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
  9. recomandare de la ultimul loc de munca

  * adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

 

Bibliografia pentru concurs:

 

Serviciul Urmarire si Executare Silita

referent, clasa III, grad asistent

- Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Titlul IX din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 421/20.05.2014 privind modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal;

- Ordonanta de Guvern nr. 1050/01.07.2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
- Ordonanta de Guvern nr. 17/26.08.2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
- Ordinul nr. 1234/12.09.2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 3/2014;
- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si a Ministrului Administratiei si Internelor nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale;

- Ordinul nr. 767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 295/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.

 

Dosarele se vor depune la Serviciul Resurse Umane, informatii suplimentare, la telefon                0241/488564 intre orele 13°°- 14°°.

 

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis