Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unui post de conducere vacant organizat in data 10.08.2018
11.07.2018

 

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta intentioneaza sa ocupe prin concurs, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functia publica de conducere vacanta de sef serviciu Managementul Documentelor.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

-    dosarele de inscriere se depun in perioada 11.07 – 30.07.2018, intre orele 09°°- 10°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;

-    probele suplimentare, testarea cunostiintelor in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  - nivel baza si testarea competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza - nivel baza, au loc in data de 10.08.2018, ora 10.00;

-    proba scrisa are loc in data de 10.08.2018, ora 13.00;

-    data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

 

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

III. Conditiile de participare la concurs si atributiile stabilite in fisa postului pentru functia publica de conducere vacanta sunt:

Conditiile de participare:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

- studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

-  cunostinte in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  - nivel baza;

-  competente lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza – nivel baza.

 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;

9) declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul functionarilor publici (r2) care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

 

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

·   Verifica si semneaza documentele elaborate in cadrul compartimentului;

·   Planifica si conduce activitatile interne;

·   Verifica si vizeaza documentele emise in cadrul compartimentului din punctul de vedere al realitatii, regularitatii si legalitatii documentelor;

·   Urmareste insusirea legislatiei in vigoare si aplicarea corecta a acesteia de catre toti angajatii din subordine;

·   Verifica modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu de catre salariatii din subordine;

·   Organizeaza activitatile zilnice si urmareste aducerea la indeplinire a tuturor sarcinilor de catre personalul din subordine;

·   Asigura colaborarea cu celelalte compartimente ale institutiei;

·   Sprijina propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii institutiei;

·   Instruieste periodic angajatii si consemneaza in fisele de protectie a muncii;

·   Testeaza angajatii din subordine in ceea ce priveste legislatia in vigoare;

·   Completeaza, semneaza si comunica „Rapoartele de evaluare ale functionarilor publici de executie”;

·   Intocmeste fisele de post pentru toate persoanele aflate in subordine;

·   Raporteaza periodic rezultatele activitatii desfasurate;

·   Raspunde de rezolvarea corecta si in termen a cererilor si comunica rezolutiile catre cei in drept;

·   Stabileste relatii de serviciu cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

·   Planifica, coordoneaza si verifica sortarea documentelor in vederea predarii lor spre legare si finisare, in baza planului de lucru si a contractului de prestari servicii existent:

·   Prezinta documente cu termen de pastrare expirat Comisiei de Selectionare si supune spre aprobare eliminarea lor, acordandu-se atentie deosebita celor care au mentiunea “C.S.”;

·   Asigura buna colaborare intre Serviciul Public de Impozite si Taxe si Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale;

·   Participa, in calitate de auditor intern in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, la efectuarea auditului intern;

·   Verifica, in calitate de auditor intern, modul de respectare a prevederilor legale si a altor cerinte de calitate, de mediu si de sanatate si securitate a muncii, aplicabile in cadrul institutiei;

·   Elaboreaza procedurile care trebuie aplicate in cadrul sectoarelor de activitate pe care le coordoneaza, cu scopul stabilirii unor reguli explicite de organizare, desfasurare, monitorizare si masurare a fiecarei activitati;

·   Participa la stabilirea gamelor de activitati specifice compartimentului pe care il coordoneaza;

·   Participa la identificarea riscurilor inerente specifice activitatilor pe care le coordoneaza si intreprinde actiuni care sa mentina aceste riscuri in limitele acceptate;

·   Monitorizeaza toate activitatile compartimentului pe care il coordoneaza, evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele stabilite, identifica neconformitatile, initiaza corectii, actiuni corective, preventive, dupa caz;

·   Informeaza presedintele comisiei de Control Intern Managerial asupra rezultatelor verificarilor efectuate si cele ale altor actiuni derulate in cadrul compartimentului respectiv;

·   Participa la sedintele comisiei de Control Intern Managerial sau in cadrul subcomisiiilor constituite respectand ora si locul de desfasurare;

·   Transmite spre avizare si aprobare informari/rapoarte referitoare la progresele inregistrate in proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, in raport cu programul adoptat (cu aplicabilitate directa in sectorul de activitate pe care il coordoneaza);

·   Stabileste metodologia de management a riscurilor;

·   Stabileste componenta echipei de management a riscurilor constituita din analisti de risc la nivel de compartimente ale institutiei si o transmite spre aprobare presedintelui comisiei;

·   Elaboreaza si actualizeaza declaratia de politica privind managementul riscurilor;

·   Stabileste obiectivele managementului riscurilor si le transmite spre aprobare presedintelui comisiei;

·   Propune bugetul aferent gestionarii managementului riscurilor si-l transmite spre aprobare presedintelui comisiei de Control Intern Managerial;

·   Intocmeste, acualizeaza si modifica Registrul Riscurilor identificate, in baza propunerilor venite din partea membrilor comisiei de Control Managerial Intern si a analistilor de riscuri;

·   Organizeaza si coordoneaza activitatea analistilor de riscuri desemnati la nivelul compartimentelor SPIT;

·   Organizeaza sedintele de identificare si evaluare a riscurilor si isi mentine toate inregistrarile specfice;

·   Stabileste impreuna cu analistii de riscuri, masuri de tinere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate la nivelul compartimentelor din cadrul SPIT si le transmite spre implementare functiilor direct vizate;

·   Verifica modul de implementare si eficacitatea masurilor stabilite pentru tinerea sub control a riscurilor identificate;

·   Elaboreaza pentru sedintele comisiei de Control Intern Managerial, materiale informative referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate;

·   Propune comisiei de Control Intern Managerial masuri de eficientizare a gestionarii riscurilor;

· Intocmeste si transmite propunerile de comunicate de presa;

·   Arhiveaza electronic si fizic documentele rezultate in urma desfasurarii activitatii sale zilnice;

·   Efectueaza deplasari la sediile sau punctele de lucru ale institutiei sau colaboratorilor pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.

· Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 

VI. Bibliografia pentru concurs:

-   Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

 

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

 

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact: Pirleala Andra - Daniela, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 09°°- 10°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis