Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie temporar vacante organizat in data 06.11.2018
24.10.2018

 Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta organizeaza concurs de recrutare, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 43 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele functii publice de executie temporar vacante:

- inspector, clasa I, grad asistent – ID post 278199 - serviciul Agentia Fiscala nr. 3;

- inspector, clasa I, grad asistent – ID post 278122 - serviciul Agentia Fiscala nr. 6;

- inspector, clasa I, grad principal – ID post 278254 - serviciul Agentia Fiscala nr. 6.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

-    dosarele de inscriere se depun in perioada 24.10 – 31.10.2018, intre orele 09°°- 10°°, la serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;

-    probele suplimentare, testarea cunostiintelor in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  - nivel baza si testarea competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza - nivel baza, au loc in data de 05.11.2018, ora 10.00;

-    proba scrisa are loc in data de 06.11.2018, ora 10.00;

-    data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

 

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

III. Conditiile de participare la concurs:

a)     Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)    Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice sunt:

1.  inspector, clasa I, grad asistent minim 1 an;

2.  inspector, clasa I, grad principal minim 5 ani.

c)     Conditiile specifice:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-  cunostinte in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  - nivel baza;

-  competente lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza – nivel baza.

 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;

9) declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul functionarilor publici (r2) care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

 

Formatul standard al adeverintelor prevazute la punctul 5 este cel prevazut de anexa nr. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care adeverintele care au un alt format decat cel mentionat, acestea trebuie sa contina: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

 

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cu exceptia documentului prevazut la punctul 3, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail sru
@spit-ct.ro, cu specificarea perioadei de desfasurare a concursului, a compartimentului si a functiei publice pentru care candidatul isi exprima optiunea.

 

Documentul prevazut la punctul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Documentele prevazute la punctele 1, 8 si 9 se pun la dispozitia candidatilor de catre serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro.

 

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agentia Fiscala nr. 3/ inspector, clasa I, grad asistent – serviciul Agentia Fiscala nr. 6/ inspector, clasa I, grad principal - serviciul Agentia Fiscala nr. 6.

·   Inregistreaza documentele, prezentate la ghiseu de catre contribuabil, in programul informatic de registratura cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, dupa ce analizeaza si verifica daca informatiile completate in ITL-uri/declaratii fiscale/formulare sunt complete si corecte si daca sunt atasate actele justificative care se impun;

·   Listeaza si inmaneaza contribuabilului documentul care contine numarul de inregistrare, cheia de control si tipul actelor anexate ITL-urilor/declaratiilor fiscale/formularelor;

·   Inregistreaza in programul informatic de impozite si taxe locale, cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, datele din ITL-uri/declaratii fiscale/formulare, stabileste impozitele si taxele datorate si informeaza contribuabilul cu privire la obligatiile fiscale rezultate;

·   Intocmeste procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

·   Inregistreaza cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala, verifica datele inregistrate in programul informatic de impozite si taxe locale precum si situatia fiscala a solicitantului si emite certificatul de atestare fiscala;

·   Emite, verifica, dupa caz, si vizeaza fisele de inmatriculare;

·   Incaseaza numerar sau POS de la contribuabil sumele reprezentand impozite, taxe, majorari de intarziere, penalitati, amenzi si le preda casierului colector;

·   Opereaza ordinele de plata in vederea eliberarii autorizatiilor pentru taxa folosire trama stradala si taxa deseuri inerte;

·   Elibereaza autorizatii pentru taxa folosire trama stradala, taxa deseuri inerte;

·   Primeste documentatia necesara pentru emiterea contului Etax si elibereaza parolele in acest sens, cu pastrarea confidentialitatii datelor;

·   Informeaza contribuabilul cu privire la posibilitatea evaluarii serviciului fiscal prestat in momentul prezentarii acestuia la ghiseu; la finalizarea lucrarii, inainte de parasirea ghiseului solicita contribuabilului acordarea calificativului pentru evaluarea gradului de satisfactie; 

·   Gestioneaza documentele fiscale operate in programul informatic de impozite si taxe si le transmite Serviciului Control Financiar Preventiv Propriu spre verificare/reverificare imediat dupa ce au fost inregistrate sau corectate;

·   Identifica si corecteaza in termen operatiunile transmise spre verificare/corectare de catre Serviciul Control Financiar Preventiv;

·   Verifica permanent dosarele fiscale ale contribuabililor si opereaza la modificarea bazei de impunere ori de cate ori constata neconcordante intre datele inscrise in evidentele fiscale si documentele  justificative, emite si comunica decizii de impunere contribuabililor vizati;

·   Verifica si vizeaza toate certificatele de atestare fiscala; Semneaza certificatele de atestare fiscala pentru alte destinatii decat cele de instrainare bunuri imobile;

·   Efectueaza compensari si restituiri de sume;

·   Elaboreaza adrese catre alte compartimente ale institutiei, catre contribuabili, institutii sau alte parti interesate; Elaboreaza certificatele de stare materiala;

·   Anexeaza confirmarile de primire la corespondenta efectuata cu contribuabilii, diversele institutii sau alte parti interesate;

·   Elaboreaza situatia saptamanala privind operarea ordinelor de plata in baza carora s-au emis autorizatii folosire trama stradala, taxa desuri inerte;

·   Opereaza in aplicatia informatica de impozite si taxe toate modificarile/returnarile din dosarele de executare silita atunci cand se impune;

·   Emite ori de cate ori se impune, instiintarea de plata, nota de constatare, dispozitia de urmarire;

·   Stabileste si impune/scade din oficiu creantele fiscale ca urmare a nedepunerii declaratiei de impunere, aplica sanctiuni contraventionale, emite si comunica procesul verbal de constatare a contraventiei si decizia de impunere;

·   Declara sumele de bani personali pe care ii detine, in caietul special destinat, atat la intrarea cat si la iesirea din serviciu. Sumele cheltuite sau primite de la alte persoane in timpul serviciului vor fi declarate in caietul de evidenta;

·   Se deplaseaza pe teren in vederea solutionarii debitelor incerte si recuperarii debitelor restante si a depistarii bunurilor care nu sunt supuse impozitarii sau sunt declarate eronat si intocmeste procese verbale de constatare la fata locului, dupa caz;

·   Intocmeste monetarul si preda casierului colector de la nivelul agentiei sumele incasate zilnic;

·   In calitate de casier colector pe agentie, verifica si colecteaza sumele incasate zilnic de operatorii de ghiseu din cadrul agentiei, emite chitanta pe sumele preluate conform monetarului, intocmeste documentele prevazute in procedura operationala si le inainteaza casierului colector al institutiei;

·   Listeaza din programul informatic de impozite si taxe locale, verifica si semneaza rapoartele zilnice de incasari desfasurate si centralizate pe operator;

·   Listeaza zilnic rapoartele aferente modificarilor si borderourilor efectuate in programul informatic de impozite si taxe locale;

·   Inainteaza rapoartele emise la sfarsitul zilei cu privire la activitatea desfasurata impreuna cu documentele justificative atasate catre seful de serviciu in vederea vizarii de legalitate si conformitate si transmiterii catre Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu pentru verificare si vizare;

·   Arhiveaza electronic documentele rezultate din activitatea proprie;

·   Sorteaza documentele returnate dupa ce au fost verificate si vizate in vederea transmiterii catre arhiva la care este arondat rolul fiscal;

·   Participa la campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;

·   Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 

VI. Bibliografia pentru concurs:

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agentia Fiscala nr. 3/ inspector, clasa I, grad asistent – serviciul Agentia Fiscala nr. 6/ inspector, clasa I, grad principal - serviciul Agentia Fiscala nr. 6.

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit    207 10 202 291 31>art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea   2068 50JW01   0105>Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

 

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

 

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact Pirleala Andra Daniela, inspector.

 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 09°°- 10°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție temporar vacante organizat în data de 06.11.2018

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 3

1.

Albu Cristina

ADMIS

-

2.

Băltățeanu Alina Mariana

ADMIS

-

3.

Ungureanu Mihaela

ADMIS

-

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1.

Bărbulescu Cristina Ionela

ADMIS

-

2.

Dima Marinela

ADMIS

-

3.

Pescu Ștefan

ADMIS

-

4.

Popescu Raluca Ioana

ADMIS

-

inspector, clasa I, grad principal –serviciul Agenția Fiscală nr. 6;

1.

Beciu Mirela

ADMIS

-

2.

Iusco Corina

ADMIS

-

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba de selecție a dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1.

Pescu Ștefan

Certificat de competențe digitale seria A nr. 0049107

Utilizator experimentat

Admis

-

2.

Ungureanu Mihaela

Certificat ECDL Complet RO075669

ECDL Complet

Admis

-

 

3.

Albu Cristina

Diplomă de absolvire a cursului de perfecționare seria P nr. 52698

Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM (MS-DOS, WINDOWS 95, Word 97, Excel 97)

Respins

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază. (minimum versiune 2007)

4.

Popescu Raluca Ioana

Atestat profesional seria G nr. 015617

Programator ajutor

Respins

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază. (minimum versiune 2007)

Candidații declarați „RESPINS“ și candidații cărora nu le-au fost echivalată proba suplimentară de competențe specifice în domeniul tehnologiei informației se vor prezenta se vor prezenta luni, 05.11.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1.

Pescu Ștefan

Certificat de competență lingvistică seria A nr. 0025201

Competențe lingvistice în limba engleză – Nivel experimentat (B2)

Admis

-

2.

Albu Cristina

International Computer School nr. 057120/03.07.2013

Comunicare în limba engleză – nivel începător (A1)

Admis

-

 

Candidații declarați „RESPINS“ și candidații cărora nu le-a fost echivalată proba suplimentară de competențe specifice de comunicare în limbi străine - limba engleză - nivel bază, se vor prezenta luni, 05.11.2018, ora 10.30, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine.

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele au fost afişate, astăzi 01.11.2018, ora 10.00. 

Rezultatul probelor suplimentare la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție temporar vacante organizat în data de 05.11.2018

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației

Testarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine engleză

Rezultat

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 3

1.

Albu Cristina

40

-

RESPINS

2.

Băltățeanu Alina Mariana

10

-

RESPINS

3.

Ungureanu Mihaela

probă echivalată

30

RESPINS

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1.

Dima Marinela

50

70

ADMIS

2.

Pescu Ștefan

probă echivalată

probă echivalată

ADMIS

3.

Popescu Raluca Ioana

50

80

ADMIS

4.

Bărbulescu Cristina Ionela

-

-

RESPINS

inspector, clasa I, grad principal –serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1.

Beciu Mirela

80

100

ADMIS

2.

Iusco Corina

50

60

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele suplimentare pot formula contestaţie în termen de 1 oră de la afişare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului, marți, 06.11.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei scrise.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele probelor suplimentare au fost afişate astăzi, 05.11.2018, ora 12.00.

 

 

Secretar comisie de concurs: Pîrleală Andra - Daniela   

Rezultatul probei scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție temporar vacante organizat în data de 06.11.2018

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultat

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1.

Popescu Raluca Ioana

75

ADMIS

2.

Pescu Ștefan

60

ADMIS

3.

Dima Marinela

35

RESPINS

inspector, clasa I, grad principal – serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1.

Beciu Mirela

85

ADMIS

2.

Iusco Corina

85

ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Doar candidații declarați „ADMIS” la proba scrisă vor participa la proba interviu a concursului, vineri, 09.11.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele probei scrise au fost afişate astăzi, 06.11.2018, ora 12.15

 Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție temporar vacante organizat în perioada 06.11 - 09.11.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1

Pescu Ștefan

60

83,6

143,6

ADMIS

2

Popescu Raluca Ioana

75

63,6

138,6

RESPINS

3

Dima Marinela

35

-

35

RESPINS

inspector, clasa I, grad principal - serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1

Beciu Mirela

85

100

185

ADMIS

2

Iusco Corina

85

79,3

164,3

RESPINS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 09.11.2018, ora 12.50.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis