Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut in data de 10.12.2018
09.11.2018

 Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, în conformitate cu prevederile art. 64 și 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare şi ale titlului III, capitolul IV, secţiunea a 1-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, pentru un număr de 42 de funcţii publice, după cum urmează:

1. 1 post de consilier juridic, clasa I, grad principal în consilier juridic, clasa I, grad superior;

2. 25 de posturi de inspector, clasa I, grad principal în inspector, clasa I, grad superior;

3. 15 posturi de inspector, clasa I, grad asistent în inspector, clasa I, grad principal

4. 1 post de referent, clasa III, grad principal în referent, clasa III, grad superior.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de promovare se va desfăşura la sediul din bd. Tomis nr. 112, după cum urmează:

-  dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului la sediul și pe site-ul instituţiei, la serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112, între orele 10°°- 12°°;

-  proba scrisă are loc în data de 10.12.2018, ora 10.00;

-  data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

II. Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

III. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

IV. Bibliografia pentru concurs:

a) serviciul Agenția Fiscală nr. 1-6/ serviciul Analiză Risc și Control/ serviciul Urmărire și Executare Silită/ serviciul Taxe Speciale și Locale

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

b) serviciul Resurse Umane

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

- Hotărârea de Guvern nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 144/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

c) serviciul Juridic

- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicată, cu rectificarea și modificările ulterioare;

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată;

- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

d) serviciul Financiar Contabilitate

- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 82/1991 privind Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobare Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de Conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

- Ordin nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

e) serviciul Achiziții Publice

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

f) serviciul Management Integrat

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Standardul ISO 9000-2015, Sisteme de management al calităţii, Principii fundamentale şi vocabular;

- Standardul ISO 9001-2015, Sisteme de management al calităţii, Cerinţe cu ghid de utilizare;

- Standardul ISO 14001-2015, Sisteme de management de mediu, Cerinţe cu ghid de utilizare;

- Standardul OHSAS 18001-2008, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, Cerinţe.

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

g) serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 - Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

h) serviciul Managementul Documentelor

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

-   Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la serviciul Resurse Umane din bd. Tomis nr. 112 şi la nr. de telefon: 0241/488564,între orele 10°°- 12°°.

 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 10.12.2018

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

consilier juridic, clasa I, grad superior

1.

Ochesel Andreea

ADMIS

-

inspector, clasa I, grad superior

1.

Balgi Nurgihan

ADMIS

-

2.

Călugăr Nicolae

ADMIS

-

3.

Căruntu Anamaria Cristina

ADMIS

-

4.

Chină Raluca Maria

ADMIS

-

5.

Chiţu Nadia Georgiana

ADMIS

-

6.

Chivu Raluca Loredana

ADMIS

-

7.

Colțatu Mihaela

ADMIS

-

8.

Dospinescu Gabriela Maria

ADMIS

-

9.

Giugică Mariana

ADMIS

-

10.

Gogoaşe Monica

ADMIS

-

11.

Gorgovan Anca Loredana

ADMIS

-

12.

Grigoraş Gabriel Ionut

ADMIS

-

13.

Grigore Alina

ADMIS

-

14.

Lomnaru Simona Daniela

ADMIS

-

15.

Moldovan Georgiana Raluca

ADMIS

-

16.

Muharem Zubeide

ADMIS

-

17.

Oprescu Mădălina

ADMIS

-

18.

Şerbu Răzvan Iulian

ADMIS

-

19.

Şiscu Elvira

ADMIS

-

20.

Stercu Marilena

ADMIS

-

21.

Temur Berna

ADMIS

-

22.

Tudorică Magda

ADMIS

-

23.

Vanghelici George

ADMIS

-

24.

Voicu Viorel

ADMIS

-

inspector, clasa I, grad principal

1.

Alexa Georgiana

ADMIS

-

2.

Anghel Larisa

ADMIS

-

3.

Borş Iulia Georgiana

ADMIS

-

4.

Brătianu Carmen

ADMIS

-

5.

Cioti George

ADMIS

-

6.

Cristian Nicolae Norocel

ADMIS

-

7.

Dardac Alexandru

ADMIS

-

8.

Jenaru Valentin Cristian

ADMIS

-

9.

Moldoveanu Dan Alexandru

ADMIS

-

10.

Munteanu Roxana

ADMIS

-

11.

Petre Costel

ADMIS

-

12.

Răducan Andreea

ADMIS

-

13.

Sponte Elena

RESPINS

nu îndeplinește condițiile art. 65 alin. (2) lit. c)

(lipsă raport de evaluare 01.01-17.07.2015)

14.

Stan Roxana Gabriela

ADMIS

-

15.

Uzun Theodora

ADMIS

-

16.

Vanghelici Simona Diana

ADMIS

-

 

referent, clasa III, grad superior

1.

Halil Denis

ADMIS

-

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba de selecție a dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Afişat astăzi, 06.12.2018, ora 09.30, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, bd. Tomis nr. 112

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare in gradul profesional organizat in data de 10.12.2018 in cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta

 

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultat

consilier juridic, clasa I, grad superior

1.

Ochesel Andreea

95

ADMIS

inspector, clasa I, grad superior

1.    

Oprescu Madalina

95

ADMIS

2.    

Chivu Raluca Loredana

95

ADMIS

3.    

Chitu Nadia Georgiana

95

ADMIS

4.    

Lomnaru Simona Daniela

94

ADMIS

5.    

Gorgovan Anca Loredana

92

ADMIS

6.    

Dospinescu Gabriela Maria

92

ADMIS

7.    

Coltatu Mihaela

92

ADMIS

8.    

Balgi Nurgihan

92

ADMIS

9.    

Temur Berna

90

ADMIS

10. 

Serbu Razvan Iulian

90

ADMIS

11. 

Muharem Zubeide

90

ADMIS

12. 

Grigoras Gabriel Ionut

89

ADMIS

13. 

Calugar Nicolae

88

ADMIS

14. 

China Raluca Maria

86

ADMIS

15. 

Voicu Viorel

81

ADMIS

16. 

Gogoase Monica

79

ADMIS

17. 

Tudorica Magda

76

ADMIS

18. 

Moldovan Georgiana Raluca

75

ADMIS

19. 

Stercu Marilena

73

ADMIS

20. 

Vanghelici George

72

ADMIS

21. 

Caruntu Anamaria Cristina

68

ADMIS

22. 

Siscu Elvira

65

ADMIS

23. 

Giugica Mariana

62

ADMIS

24. 

Grigore Alina

50

ADMIS

inspector, clasa I, grad principal

1.

Stan Roxana Gabriela

91

ADMIS

2.

Bors Iulia Georgiana

90

ADMIS

3.

Moldoveanu Dan Alexandru

86

ADMIS

4.

Alexa Georgiana

85

ADMIS

5.