Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut in data de 10.12.2018
09.11.2018

 Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, în conformitate cu prevederile art. 64 și 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare şi ale titlului III, capitolul IV, secţiunea a 1-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de promovare se va desfăşura la sediul din bd. Tomis nr. 112, după cum urmează:

-  dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului la sediul și pe site-ul instituţiei, la serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112, între orele 10°°- 12°°;

-  proba scrisă are loc în data de 10.12.2018, ora 10.00;

-  data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

II. Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

III. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

IV. Bibliografia pentru concurs:

a) serviciul Agenția Fiscală nr. 1-6/ serviciul Analiză Risc și Control/ serviciul Urmărire și Executare Silită/ serviciul Taxe Speciale și Locale

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

b) serviciul Resurse Umane

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

- Hotărârea de Guvern nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 144/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

c) serviciul Juridic

- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicată, cu rectificarea și modificările ulterioare;

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată;

- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

d) serviciul Financiar Contabilitate

- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 82/1991 privind Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobare Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de Conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

- Ordin nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

e) serviciul Achiziții Publice

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

f) serviciul Management Integrat

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Standardul ISO 9000-2015, Sisteme de management al calităţii, Principii fundamentale şi vocabular;

- Standardul ISO 9001-2015, Sisteme de management al calităţii, Cerinţe cu ghid de utilizare;

- Standardul ISO 14001-2015, Sisteme de management de mediu, Cerinţe cu ghid de utilizare;

- Standardul OHSAS 18001-2008, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, Cerinţe.

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

g) serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 - Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

h) serviciul Managementul Documentelor

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Titlul IX din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Constanţa nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, actualizat;

Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

-   Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

- Constituția Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la serviciul Resurse Umane din bd. Tomis nr. 112 şi la nr. de telefon: 0241/488564,între orele 10°°- 12°°.

 

 

Secretar Comisia de Concurs

 

Andra Daniela Pîrleală

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis