TAXE PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

ADMINISTRATE DE DIRECTIA URBANISM

 

A.   TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

SUPRAFATA

TAXA (lei)

a) pana la 150mp, inclusiv

4

b) intre 151 - 250mp, inclusiv

5

c) intre 251 500mp, inclusiv

7

d) intre 501 750mp, inclusiv

8

e) intre 751 1000mp, inclusiv

10

f) peste 1000mp

10 + 0.01 leu/m2

pentru ceea ce depaseste suprafata de 1000 m2

 

B. TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE

 

1. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

 

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este de 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

 

3. Taxa pentru autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari este de 6 lei/m2

 

4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor pentru organizare de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea.

 

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute, rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.

 

6. Taxa pentru autorizarea de lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 6 lei/m2

 

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este de 0.1% din valoarea impozabila a constructiilor si amenajarilor.

In cazul desfiintarilor partiale, cuantumul taxei, se calculeaza proportional cu suprafata construita a constructiei supuse demolarii.

 

8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire este de 30% din valoarea taxei initiale.

 

9. Taxa pentru autorizarea privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu este de 8 lei pentru fiecare instalatie.

 

10. Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului este de 11 lei.

 

11. Taxa pentru colectarea si depozitarea materialelor excedentare rezultate din reparatii, amenajari, modernizari autorizate in blocurile de locuinte este de 130 lei/tona.

In acest sens, proiectantul are obligatia sa completeze documentatia cu urmatoarele :

- Plan releveu cu dimensiunile compartimentarilor dezafectate (lungime, grosime, inaltime )

- Calculul volumului materialului excedentar rezultat in urma propunerii de reparatii, amenajari, modernizari autorizate, in tone, conform coeficientilor medii de transformare tone-mc stabiliti prin normele TS 1975:

- Pentru moloz 1,5 tone / mc

- Pentru pamant 1,8 tone / mc

Taxa se va achita la casieria Primariei Municipiului Constanta sau prin ordin de plata, o data cu taxa pentru eliberarea autorizatiei.

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea asigurarii colectarii, transportului si neutralizarii gunoiului menajer si stradal.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Directiei Urbanism.

 

12. Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosinta domeniului public si/sau privat al Municipiului Constanta (lucrari de construire, reconstruire, bransamente, extindere, reparatii, avarii, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatii, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, gaze etc, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente)

Taxa este in cuantum de 19 lei/mp/zi.

Vor fi scutiti de taxa agentii economici si persoanele fizice care solicita interventia in domeniul public si/sau privat pentru lucrari de investitii noi.

Lucrarile de investitii pentru realizarea de retele si bransamente noi vor fi limitate in timp astfel:

-         pentru realizarea unui bransament, timpul de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 5 zile

-         in cazul lucrarilor pentru realizarea unei retele subterane, timpul de scoatere din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 10 zile pentru un tronson.

Depaşirea termenelor mentionate in autorizatia de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat se va sanctiona conform legislatiei in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Directiei Urbanism.

 

13. Taxa pentru obtinerea in numele solicitantului a avizelor necesare in vederea autorizarii va fi de 20 lei/aviz.

MOD DE APLICARE

 

Pentru taxele prevazute la punctele de la 1 la 10 se aplica urmatoarele reguli:

a) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie* (cf. modelului) privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

b) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitatea al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a regulariza taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

c) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Pentru taxele prevazute la punctele de la 1 si 2 valoarea lucrarilor de constructii ce vor fi autorizate in temeiul legal se stabilesc astfel:

a) pentru persoane fizice, valoarea va fi calculata conform Anexei 1.1. privind impozitul pe cladiri, din prezenta hotarare, pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza din punct de vedere constructiv in anexa 1.1. Pentru lucrarile de constructii ce nu se incadreaza in anexa 1.1. valoarea va fi stabilita prin deviz estimativ.

b) pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilita prin deviz estimativ, dar nu mai mica decat cea calculata pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza (ca sistem constructiv) conform valorii impozabile stabilite prin anexa 1.1. din prezenta hotarare.

Regularizarea taxei pentru autorizatia de construire la terminarea lucrarilor, se face pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie, valoare care nu poate fi mai mica decat cea determinata conform anexei privind impozitul pe cladiri din hotararea de consiliu aferenta anului cand a fost terminata lucrarea.

Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispozitii ale Primarului Municipiului Constanta, care cuprind specialisti in domeniile respective, atat din cadrul aparatului propriu cat si din cadrul institutiilor de specialitate care sunt special imputerniciti de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberarii avizului mentionat, o copie a documentului de plata.

Avizele se elibereaza doar daca respectiva documentatie a fost supusa analizei comisiei de resort in baza unei solicitari exprese, respectiv daca avizul a fost prevazut in certificatul de urbanism.

Pentru obtinerea avizelor impuse in certificatul de urbanism solicitantul va depune:

-       cerere

-       copie certificat de urbanism

-       documentatia anexa

-       taxa conform prezentei hotarari pentru fiecare aviz, achitata cu anticipatie, prin chitanta la casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie

-       taxa pentru fiecare aviz perceputa de catre unitatea emitenta, achitata cu anticipatie, prin chitanta la casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie.

 

 

 

Modelul declaratie pentru regularizarea taxei autorizatiei de cosntruire la terminarea lucrarilor:

 

DOMNULE PRIMAR,

 

 

Subsemnatul(a) ___________________________________cu domiciliul in Constanta,

str. ________________ rog aprobarea eliberarii procesului verbal de receptie (partiala) pentru lucrarile executate in Constanta , _________________________________________________,

nr._______, conform autorizatiei de constructie nr. _______________________________ din data de ___________________ pentru urmatoarele lucrari executate (pana in acest stadiu) :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
lucrari ramase de executat : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________lucrarile au fost terminate la data de _____________________________________________


Declar pe proprie raspundere in cunostinta prevederilor legale in vigoare ca valoarea

lucrarilor rezultate (in acest stadiu) a fost de ______________________ lei, din care pentru

spatiul comercial (sediul de firma) valoarea a fost de _____________________________lei.


Mi s-a pus in vedere raspunderea ce o antreneaza constatarea ulterioara cu privire la

necesitatea declararii valorii reale a constructiei executate.

 

 

 

 

Semnatura :

Data: ________________________________


DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANTA