IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

 

1.1            Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA,

PALAZU MARE, MAMAIA

Anul

2009

lei/ha

2010

lei/ha

A

7.326

8.889

B

4.648

5.600

C

3.180

3.832

D

1.511

1.821

 

Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.


1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinţă

 

 

 

ANUL

2009

lei/ha

2010 lei/ha

2009

lei/ha

2010 lei/ha

2009

lei/ha

2010 lei/ha

2009

lei/ha

2010 lei/ha

 

1.

Teren arabil

20

24

15

18

13

16

11

13

 

2.

Păşune

15

18

13

16

11

13

9

11

 

3.

Fâneaţă

15

18

13

16

11

13

9

11

 

4.

Vie

33

40

25

30

20

24

13

16

 

5.

Livadă

38

46

33

40

25

30

20

24

 

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

20

24

15

18

13

16

11

13

 

7.

Teren cu ape

11

13

9

11

6

7

X

X

 

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

 

9.

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X


În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

a)                 prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevazută în tabel;

b)                prin înmulţirea rezultatului de la lit. a) cu unul din următorii coeficienţi de corecţie:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecţie

Constanţa, Palazu Mare, Mamaia

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii prevăzut în Anexa 1.1.

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren cu construcţii

27

24

22

19

2

Arabil

43

41

39

36

3

Păşune

24

22

19

17

4

Fâneaţă

24

22

19

17

5

vie pe rod, alta decât cea prevazută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

livada pe rod, alta decât cea prevazută la nr. crt 6.1

48

46

43

41

6.1

livada până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

pădure sau alt teren cu

vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. Crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

pădure în varstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

X

X

X

X

8

teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1

teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10

teren neproductiv

X

X

X

X

  

2. Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

 

Impozitul  pe teren nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 şi 5 alin. 1, 2 şi 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi în Legea 189/2000 privind aprobarea <LLNK 11999   105130 301   0 34>Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11990   118 411821   0 28>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. Beneficiază de această scutire şi persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. nr. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în  gradul I şi II de invaliditate.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar pentru terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D şi E.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:

§  legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

§  hotărâre pentru beneficiari ai Decretului-Lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;

§  brevet sau certificat pentru beneficiarii legii 341/2004;

§  adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa;

§  actul de identitate;

§  actul de proprietate.

În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia.

Impozitul pe teren nu se datorează pentru terenurile prevăzute la art. 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Obligaţii

 

Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează teren are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):

§    în cazul dobândirii unui teren:

a)      actele de identitate ale proprietarilor;

b)      actul de dobândire a proprietăţii terenului;

c)       planuri/schite cadastrale.

§  In cazul înstrăinării unui teren, actul de înstrăinare.

Obligaţia de a depune declaraţie revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor  de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul/taxa anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul/taxa pe teren cumulat.

 

4. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)     depunerea peste termen a declaraţiilor;

b)    nedepunerea declaraţiilor;

c)     nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea terenurilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)    refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

5. Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2010, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul/taxa pe teren.