IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

 

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

Lei/ha

 

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA, PALAZU MARE, MAMAIA

A

8.889

 

B

6.720

 

C

4.598

 

D

2.185

 

           

Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.

 

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Lei/ha

 

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

 

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

28

21

19

15

 

2.

Păşune

21

19

15

13

 

3.

Fâneaţă

21

19

15

13

 

4.

Vie

48

36

28

19

 

5.

Livadă

55

48

36

28

 

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

 

7.

Teren cu ape

15

13

8

x

 

8.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

 

9.

Neproductiv

x

x

x

x

 

 

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecţie

Constanţa, Palazu Mare

I

5,00

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii prevăzut în Anexa 1.1.

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

27

24

22

19

2

Arabil

43

41

39

36

3

Păşune

24

22

19

17

4

Făneaţa

24

22

19

17

5

Vie pe rod, alta decat cea prevăzută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

48

46

43

41

6.1

Livada până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

X

X

X

X

8

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

2. Scutiri si facilităţi pentru persoane juridice

 

Impozitul pe teren nu se datorează pentru terenurile prevăzute de art. 257, art. 285 alin. 1 precum şi art. 285ą din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Se acordă facilitati la plata impozitului pe teren în conformitate cu prevederile art.285 alin. 2 si 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Obligaţii

 

Orice persoană juridică care dobândeşte/înstrăinează un teren are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii/înstrăinării acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):

§  în cazul dobândirii unui teren:

a) copie a certificatului de înmatriculare a societăţii;

b) actul de dobândire a proprietăţii terenului;

c)     planuri/schiţe cadastrale;

d)    certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate.

§  în cazul înstrăinării unui teren vor prezenta, actul de înstrăinare al terenului.

Obligaţia de a depune declaraţie revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit/taxă pe teren.

Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)     rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul/taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul sau taxa pe teren cumulat.

5. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)            depunerea peste termen a declaraţiilor;

b)           nedepunerea declaraţiilor;

c)     nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea        terenurilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

c)            refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6.  Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2010, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe teren.