IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului pe mijloacele de transport

 

1.1           Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

 

Tipuri de autovehicule

Suma, în lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune din aceasta

1. Motorete scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

36

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm3

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte vehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

 

* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pe motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 

1.2. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

 

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

 

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

 

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

 

2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

 

3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

364

472

454

589

 

4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

472

727

589

908

 

5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

727

1.129

908

1.412

 

6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

727

1.129

908

1.412

III.

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

472

478

589

598

 

2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

478

747

598

933

 

3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

747

1.185

933

1.481

 

4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

1.185

1.758

1.481

2.197

1.3. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

 

4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

 

5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

 

6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

 

7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

 

8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

 

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

 

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

377

553

471

692

 

4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

553

668

692

835

 

5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

668

1.097

835

1.371

 

6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

1.097

1.522

1.371

1.902

 

7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

 

8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.211

1.686

1.514

2.107

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.686

2.291

2.107

2.863

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.070

1.486

1.338

1.857

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.486

2.055

1.857

2.569

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

2.055

3.040

2.569

3.800

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

609

737

761

921

 

2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

737

1.100

921

1.375

 

3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.100

1.751

1.375

2.189

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

9

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

54

4. peste 5 tone

66

 

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

1.5. Mijloace de transport pe apă

 

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz personal

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

3. Bărci cu motor

181

4. Nave de sport şi agrement

a) şalupe

420

b) iahturi

1156

5. Scutere de apă

181

6. Remorchere şi împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

578

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

939

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv;

1.446

d) Peste 4.000 CP

2.313

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

188

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

188

b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

289

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

506

 

2. Scutiri şi facilităţi pentru persoane juridice

 

Impozitul pe mijloacele de transport nu se datorează pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 262, art. 285 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Obligaţii

 

Orice contribuabil persoană juridică, care dobândeşte / înstrăinează / transferă un mijloc de transport sau îşi schimbă sediul / punctul de lucru are obligaţia de a depune la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are sediul / punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită o declaraţie cu privire la mijlocul de transport însotită de  următoarele acte (original si copie):

§  în cazul dobândirii unui mijloc de transport:

a)     certificatul de înmatriculare al societăţii;

b)    fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;

c)     cartea de identitate a mijlocului de transport;

d)    factura sau contractul prin care a fost dobândit mijlocul de transport; 

e)     certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;

§  în cazul mijloacelor de transport ce fac obiectul unui contract de leasing:

a)     certificatul de înmatriculare al societăţii;

b)    contractul de leasing;

c)     procesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport;

d)    cartea de identitate a mijlocului de transport dupa caz;

§     în cazul schimbării sediului social/punctului de lucru în altă localitate se vor depune:

a)     cerere de transfer;

b)    actele de schimbare a sediului social/punctului de lucru;

§     în cazul înstrăinării/radierii mijlocului de transport se vor depune:

a)             actul de înstrăinare (factură sau contract de vânzare cumpărare)/certificatul de radiere pentru mijloacele de transport înstrăinate înainte de 2003;

b)            certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate

Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de scutire la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)     rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în <LLNK 12005   109180 301   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   102 10 201   0 18>Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.

 

5. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)            depunerea peste termen a declaraţiilor precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

b)           nedepunerea declaraţiilor, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere în cazul autovehiculelor prevăzute la punctele 1.2 şi 1.3;

c)            nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)           refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6.  Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2010, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.