TAXE ADMINISTRATE DE DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

 

1. Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi reclamă este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în Municipiul Constanţa în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespund activităţilor agenţiilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 1% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia depunerii unei Declaraţii anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu privire la contractele de reclamă şi publicitate, sau înţelegerilor încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă şi publicitate până la data de 30 ianuarie 2010.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia corectării declaraţiei anuale de impunere iniţială, prin depunerea unei Declaraţii rectificative până la sfârşitul lunii în care s-a produs modificarea.

 B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public pe raza Municipiului Constanţa datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Municipiului Constanţa.

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a)   în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 23 lei/an/m2;

b)  în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 17 lei/an/m2.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate trebuie să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj în termen de 30 zile de la data amplasării. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună o Declaraţie anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, cu privire la mijloacele de afişaj în scop de reclamă şi publicitate deţinute, până la data de 30 ianuarie 2010.

În cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declaraţia anuală de impunere au obligaţia corectării Declaraţiei de impunere iniţială prin depunerea unei Declaraţii rectificative.

 Scutiri şi facilităţi

 

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

2. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind platită de această ultimă persoană.

3. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

5. Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice.

Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. g din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor şi a procedurilor de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza Municipiului Constanţa se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

 

Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)           depunerea peste termen a Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei;

b)           nedepunerea Declaraţiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sau a Declaraţiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării, controlului şi urmăririi revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, iar aplicarea controlului şi sancţiunilor revine Direcţiei Corp Control.

 

2. Taxa aviz program de funcţionare precum şi viza anuală a acestuia pentru unităţile ce nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540)  se stabileşte în sumă de 80 lei

 

3. Taxa de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Constanţa precum şi al cetăţeanului), se stabileşte în sumă de 200 lei

 

4. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610* (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630**(corespondent cod CAEN 5540), se stabileşte astfel:

a)   pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru suprafaţa totală ≤ 100 mp............................................. 1.500 lei

- pentru suprafaţa totală > 100 mp............................................. 2.000 lei

b)   pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă de ................................................................ 3.000 lei

c) pentru unităţi tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru suprafaţa totală ≤ 100 mp................................................ 600 lei

- pentru suprafaţa totală > 100 mp............................................. 1.200 lei

d) pentru unităţi tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă de................................................................................. 3.000 lei

e) pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, se stabileşte în sumă de....................................... 3.000 lei

f) pentru unităţi tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă se stabileşte în sumă de ..................................................... 1.500 lei

   * cod CAEN 5530 actualizat prin cod CAEN 5610 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN  

** cod CAEN 5540 actualizat prin cod CAEN 5630 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN   

 


Anexa 1

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

 

Nr.  din  

Eliberată de Primăria Municipiului Constanţa

 

1.Firma/denumirea__________________________

2.Forma de  organizare: Societate comercială 

                                       Persoana fizică Asociaţie Familială

3. Forma de proprietate: ______________________

__________________________________________

4. Sediul: Judeţul ___________________________ Localitatea ________________________________ str. _______________________________________ bl. _______, sc. _____, ap. ______

5. Înmatriculată în Registrul Comerţului cu nr. ______________ _______________ din data ___________ sau autorizaţia nr. ________________ din data _______ _____________, eliberată de _________________, cod unic de înregistrare ______________________

6. Unitatea ____________________________ situată în municipiul Constanţa, str. ________________________ nr. ___________ bl. _______, sc. _______, ap. ;________ în suprafaţă totală de ≤ 100  mp  ; > 100 mp

7. Activitatea: _______________________________

___________________________________________

___________________________________________

8. Program de functionare ______________________

___________________________________________

 

 

PRIMAR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

 

Seria ___ Nr. _______________________

 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

 

Nr.  din    

Eliberată de Primăria Municipiului Constanţa

 

1.Firma/denumirea _______________________________________________________________________________

2.Forma de  organizare: Societate comercială              Asociaţie Familială Persoana fizică

3.Forma de  proprietate: integral de stat   mixtă  privată cooperatistă obştească

4.Sediul: Judeţul ________________________ Localitatea ________________________________________________

str. ___________________________________________________ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap.___________

5.Înmatriculată în Registrul Comerţului cu nr _________________ din data _____________

sau autorizaţia nr.___________________________________________ din data _____________________________

eliberată de ___________________________, cod unic de înregistrare _______________

6.Unitatea __________________________________ situată în municipiul Constanţa

Str. ___________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _________ ;

în suprafaţă totală de ≤ 100 mp; > 100 mp

7.Activitatea: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Program de funcţionare: __________________________________________________

                                                ____________________________________________

 

PRIMAR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

                Seria _____ Nr. _______________

 

Nu este transmisibilă. Nu se admit ştersături.

Se va afişa originalul autorizaţiei la loc vizibil.

·         Vizarea autorizaţiei se va face anual până la 31.03.

·         Autorizaţia poate fi anulată înaintea expirării termenului dacă nu se respectă:

▪ obiectul de activitate menţionat pe autorizaţie;

▪ programul de funcţionare aprobat;

▪ normele de estetică, curăţenie şi igienă publică;

▪ normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;

▪ criteriile ce au stat la baza eliberării autorizaţiei;

▪ alte prevederi impuse de actele normative în vigoare;

▪ la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea.

 

 


 

MODIFICĂRI ULTERIOARE

 

Data

Punctul din autorizaţie care se modifică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE ANUALE

 

Data

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICĂRI ULTERIOARE

 

Data

Punctul din autorizaţie care se modifică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE ANUALE

 

Data

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa 2

 

C E R E R E

 

Societatea comercială/persoana fizică sub denumirea ___________________ înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ___________________________________ sau actul emis pentru desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale ______________________________________ având sediul în localitatea ______________________ str. _________________________ nr. _______, bl. _______, sc. ______, ap. ______, tel. ______________________ reprezentată prin _________________________ în calitate de _____________________ domiciliat în localitatea ______________________________________ str. ___________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ____ tel. ________________ posesor al codului numeric personal ______________________.

 

Vă rog să aprobaţi eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale H.C.L.M. _______ / ___________ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul ________, pentru următoarele unităţi de alimentaţie publică:

 

1.Unitatea ________________________________________ situată în Constanţa, str. _______________________ nr. ____ bl. _____ sc. ______ap. ____ pentru activitatea de  ________________________________________________________________ COD CAEN _________________________________________________________.

 

2.Unitatea ________________________________________ situată în Constanţa, str. _______________________ nr. ____ bl. _____ sc. ______ap. ____ pentru activitatea  de ____________________________________________________________________

COD CAEN  ___________________________________________________________.

 

(Pentru societăţile comerciale cu un număr mai mare de unităţi de alimentaţie publică se va anexa un tabel care să constituie parte integrantă prezentei).

Menţionez că pentru fiecare unitate în parte am depus acte conforme cu realitatea.

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor, precum şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

 

     Data _________________                              Semnătura (ştampila)   __________________

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

 

 

Anexa 3

DECLARAŢIE

 

 

Subsemnatul ________________________________________ cu domiciliul în localitatea __________________________, judeţul/sectorul ___________________, strada _____________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, legitimat cu B.I./C.I. seria ____________ nr. _____________, cod numeric personal _____________________________, în calitate de _________________________, la S.C./A.F./P.F._____________________________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de înmatriculare _______________________, cu sediul social în __________________________, judeţul/sectorul __________________, str. _____________________________, nr. ________, declar pe propria răspundere că unitatea de alimentaţie publică de tipul ____________________________ situată în ____________________________________________________ are suprafaţa totală de _________________________ (m2) şi următorul program de funcţionare ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Declaraţia neconformă cu realitatea atrage anularea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi sancţionarea conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

Data ________________                               Semnătura agentului economic şi ştampila

 

 

Pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţi tip restaurant 5610 ( corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) – vezi model autorizaţie anexa nr. 1 – solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenţi Economici din cadrul DADPP următoarele documente:

-         cerere tip conform anexei 2;

-         acordurile vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la programul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată;

*În situaţia în care agentul economic nu va putea depune la dosar acordul vecinilor limitrofi, acesta va depune o declaraţie pe propria răspundere care va cuprinde motivele pentru care nu poate obţine aceste acorduri.

-         certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;

-         anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

-         act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau actul emis pentru desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întrepriderile familiale;

-         actul de deţinere legală a spaţiului - construcţie şi teren (contract de închiriere, locaţie,   contract de proprietate, autorizaţia de construire, plan de situaţie).

·        Agenţii economici, ce nu au definitivat statutul juridic al terenului, vor completa o declaraţie pe proprie răspundere – formular tip sub semnătură privată din care să rezulte că nesoluţionarea în termen a regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat atrage dupa sine anularea autorizaţiei de funcţionare.

·        Agenţii economici, care nu deţin în proprietate activul şi terenul vor depune la dosar modul de deţinere legală a acestora de către proprietar.

·        certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică şi unităţi de alimentaţie publică) sau nota de constatare întocmită de reprezentanţii Ministerului Turismului conform H.G. nr. 709/10 iunie 2009 privind clasificarea structurilor de primire turistică.

-         acte de calificare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată:

Ř dovada absolvirii unui curs de specialitate pentru alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;

sau

Ř dovada desfăşurării a cel puţin 2 ani de activitate profesională de alimentaţie publică şi a absolvirii unui curs de noţiuni fundamentale de igienă organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

- declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind tipul unităţii, suprafaţa şi programul de funcţionare – conform anexei 3.

Taxa prevăzută la punctul 2 constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită potrivit prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, H.G. nr. 333/2003 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, H.C.L.M. Constanţa 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, art. 5 alin. 2 din H.G. 348/18.03.2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice dispune că desfăşurarea operaţiunilor comerciale în structuri de vânzare cu sediu permanent, temporar sau sezonier, după caz, în zone publice se face numai în baza autorizaţiei administraţiei publice locale. Potrivit dispoziţiilor art. 2 din acelaşi act normativ comerţul în zone publice este definit ca fiind activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, pasaje publice, drumuri publice şi străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, cu excepţia celor administrate special.

Art. 30 din H.G. nr. 348/2004 precizează că în funcţie de natura activităţilor comerciale din zonele publice prevăzute la art. 27, administraţia publică locală va stabili un orar de funcţionare cu respectarea reglementărilor legale.

Un alt act normativ ce aduce reglementări în acest sens este H.G. nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată care în art. 6 alin. 2 precizează că exercitarea activităţii de comercializare în zonele publice este supusă acordului autorităţilor administraţiei publice locale, iar în alin. 3 dispune că prevederile alin. 2 se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

Capitolul 3 “Orarele de funcţionare” din actul normativ sus-menţionat precizează că pentru continuarea unor activităţi comerciale sau prestări servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor, Consiliul Local poate stabili orare de funcţionare prin Regulamente elaborate pentru exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice.

Taxele de la punctele 2 şi 4 se plătesc la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentaţiei, agentul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului de program de funcţionare, respectiv a autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) pentru care s-au achitat taxele respective; o copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie.

Avizul de program de funcţionare prevăzut la punctul 2, cât şi autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) prevăzută la punctul 4 sunt valabile până la sfârşitul anului calendaristic, prelungirea valabilităţii acestora făcându-se prin viza anuală a acestora.

Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.

Taxa aviz program de funcţionare, precum şi taxa de viză anuală a acestuia se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale.

Modificările la avizul de program de funcţionare cu privire la orarul de funcţionare pentru unităţile ce nu se regăsesc în codurile 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) vor fi operate în mod gratuit.

În situaţiile în care apar modificări referitoare la datele de identificare ale firmei (denumire, formă de organizare, adresă sediu), tipul de unitate, activitatea desfăşurată, agentul economic va solicita eliberarea unui nou aviz de program de funcţionare.

Modificările pe autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) referitoare la datele de identificare ale firmei (denumire, formă de organizare, adresă sediu) vor fi operate în mod gratuit.

În situaţia în care apar modificări referitoare la tipul de unitate, suprafaţa şi programul de funcţionare, agentul economic va solicita eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare.

Responsabilitatea încasării taxelor revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat prin Serviciul Autorizare Agenţi Economici.

 

Scutiri şi facilităţi

 

Vor fi scutiţi de la plata taxelor prevăzute la punctele 2 şi 3, în proporţie de 100% următoarele categorii:

a)     veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b)    persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi;

c)     alte categorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

 

Sancţiuni

Art. 1

Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a. desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) şi tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără a deţine Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă:

1.  de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafaţa totală ≤ 100 mp;

2.  de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafaţa totală > 100 mp;

b. nevizarea Autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către unităţile tip restaurant şi tip bar în termenul legal, cu suspendarea activităţii comerciale până la data vizării autorizaţiei şi cu amendă:

1.  de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafaţa totală ≤ 100 mp;

2.  de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafaţa totală > 100 mp;

c. comercializarea de produse şi/sau prestări servicii fără a deţine Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Constanţa) precum şi al cetăţeanului, mutarea sau extinderea unui exerciţiu comercial, cât şi modificarea suprafeţei structurii de vânzare menţionate în autorizaţie, cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării sau încadrării în prevederile autorizaţiei şi cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

d. afişarea orarului de funcţionare, indiferent de natura exerciţiului comercial, fără ca acesta să fi fost aprobat/ vizat de autorităţile Administraţiei Publice Locale constituie contravenţie şi se sanctionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

e. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amenda prevazută la lit. a - c, caz în care limitele minime şi maxime se dublează fără a depăşi suma de 2500 lei, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul local conform prevederilor legale;

f. nevizarea anuală în termenul legal a Programului de funcţionare pentru unităţile care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610, 5630 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice autorizate şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

g. lipsa Aviz Program de funcţionare pentru unităţile care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610, 5630 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice autorizate şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice.

Art. 2

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor din prezentul articol se face de către organele de control abilitate ale Primăriei Municipiului Constanţa, prin inspectorii Direcţiei Corp Control.

Art. 3

În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. a – c şi e într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, se va suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

Art. 4

Persoana împuternicită aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii, conform dispoziţiilor O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Art. 6 Suspendarea autorizaţiei de funcţionare

a. Suspendarea activităţii unităţii cât şi anularea autorizaţiei de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa la propunerea organului constatator în condiţiile art. 86 din O.G. nr. 99/2000, republicată

b. Retragerea actelor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare în condiţiile prezentei hotărâri, de către instituţiile care le-au emis poate atrage suspendarea acesteia.

c. Funcţionarea unităţilor de alimentaţie publică tip restaurant şi tip bar cu încălcarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de funcţionare poate atrage suspendarea acesteia.

d. Odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre se pot dispune prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în funcţie de natura şi gravitatea faptei, sancţiuni complementare cumulate, conform dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7

În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei autoritatea Administraţiei Publice Locale va sesiza instanţele judecătoreşti.

 

5. Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Constanţa

taxa lei/m2/zi

Nr crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

1.

Comercializare de carte, presă, vederi

1,01

0,75

2.

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

6,31

5,04

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea

0,64

 0,53

4.

Comercializare de casete audio, video şi CD-uri

10,71

8,59

5.

Comercializare flori

2,92

2,28

6.

Comercializare legume-fructe

4,45

3,50

7.

Comercializare tipărituri şi alte articole, obiecte cu specific religios

 0,90

0,74

8.

Comercializare mărţişoare, felicitări, sorcove şi alte produse specifice sărbătorilor tradiţionale

 0,64

 0,53

9.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menţionate mai sus)

 3,82

 3,02

10.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de îngheţată, tec şi alte automate de produse, aparate hot-dog

10,34

8,32

11.

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

 1,80

1,38

12.

Comert de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică

1,27

 1,01

13.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti

(exclusiv organizare de nunţi, botezuri)

a) S < 500mp

1,38

 1,17

b) S ł 500mp

0,64

0,53

14.

Campanii promoţionale

3,02

 2,65

15.

Manifestări cultural-artistice şi sportive, evenimente  expoziţionale şi altele asemenea

0,27

0,16

16.

Amplasare rezervoare gaz lichefiat pentru alimentare instalaţii proprii de termoficare, posturi transformare şi altele asemenea

0,27

0,16

17.

Suprafeţe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,64

0,53

18.

Suprafeţe ocupate de menajerii, rulote cazare şi alte asemenea aferente circurilor

0,27

0,16

19.

Agrement funcţie de suprafeţele ocupate:

a) S < 50 mp

1,27

1,01

b) 50 mp Ł S Ł 100 mp

0,37

0,27

c) S > 100 mp

0,27

0,16

d) depozitare utilaje agrement

0,16

0,11

20.

Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor conomici

1,17

21.

Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

0,74

22.

Organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

 

0,74

23.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar

 

 

1,38

24

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,17

25.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,12

26.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,17

27.

Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a) autoturisme

10,07

b) autocamioane

7,58

c) autofurgonete

10,81

d) remorci

7,58

28.

Vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi

alte produse din:

a) autocamioane

10,07

b) autofurgonete

11,34

c) remorci

10,07

29.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule

scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,54

b) autocamioane

3,18

c) autofurgonete

3,18

d) remorci

3,18

 

 30.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedura de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice

 

 

1,06

 

31.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice

 

 

0,53

 

32.

Taxa folosinţă domeniu public şi privat al Municipiului Constanţa de reţelele de cablu TV, telefonie, internet etc.

0,11 lei/m liniar/lunar

33.

Ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

0,74 lei/mp/h

 

NOTA:

 *ZONA A: Perimetrele:

Str. Ştefan cel Mare şi străzile adiacente acesteia,

Zona Gară,

Zona I.C.I.L.,

Zona Casa de Cultură,

Zona Delfinariu,

Zona Portul Tomis

Zonele din jurul pieţelor şi parcurilor

Zona Spital Judeţean

**ZONA B: perimetrele neincluse în zona A

 

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat sunt cele stabilite la punctele de la 20 la 32 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Pentru activităţile desfăşurate în Orăşelul Copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă, taxele se vor reduce cu 50%.

 

6. Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă

 

                                                                                                       taxa lei/mp/zi

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Comercializare de carte, presă vederi şi altele asemenea

1,01

0,74

0,64

2.

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

12,61

10,07

7,58

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea

0,64

0,53

0,37

4.

Comercializare de casete audio, video şi CD-uri

10,71

8,59

6,47

5.

Comercializare flori şi legume – fructe

4,40

3,50

2,65

6.

Comercializare tipărituri şi alte articole, obiecte cu specific religios

 

0,74

 

0,64

0,53

7.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menţionate mai sus)

4,40

3,50

2,65

8.

Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de îngheţată, tec şi alte automate de produse, aparate hot- dog

10,34

8,32

6,15

9.

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

Luna

Valoarea

Mai

0,74

Iunie

0,74

Iulie

2,54

August

2,54

Septembrie

0,74

Restul anului

0,53

10.

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică.

 

 

a) Pentru unităţi care prepară şi desfac mâncăruri calde şi reci

Luna

Zona A

Zona B

Zona C

Mai

0,37

0,27

0,11

Iunie

1,27

1,01

0,74

Iulie

4,40

3,50

2,65

August

4,40

3,50

2,65

Septembrie

0,37

0,27

0,11

Restul anului

0,37

0,27

0,11

b) Pentru unităţi de alimentaţie publică fără desfacere mâncăruri calde şi reci

Luna

Zona A

Zona B

Zona C

Mai

0,37

0,27

0,11

Iunie

1,17

0,85

0,64

Iulie

3,82

3,02

2,23

August

4,40

3,50

2,65

Septembrie

0,37

0,27

0,11

Restul anului

0,37

0,27

0,11

11.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti,

în funcţie de suprafaţa ocupată, astfel:

a) S < 500m2    

1,64

b) S ≥ 500m2

0,74

12.

Campanii promoţionale

Zona A

Zona B

Zona C

1,64

1,27

1,01

13.

Manifestări cultural-artistice şi sportive, evenimente  expoziţionale şi altele asemenea

0,37

0,27

0,11

14.

Amplasare gaz lichefiat pentru alimentare instalaţii proprii de termoficare

1,01

0,74

0,64

15.

Suprafeţe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,37

0,27

0,11

16.

Suprafeţe ocupate de menajerii, rulote cazare şi alte asemenea aferente circurilor 

0,37

0,27

0,11

17.

Agrement funcţie de suprafeţele ocupate:

S 50 mp

1,38

50 mp < S ≤ 100 mp

1,01

S > 100 mp

0,64

Depozitare utilaje agrement

0,27

18.

Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor economici

2,54

19.

Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

1,17

20.

Organizare şantier

-          în baza autorizaţiei de construire

- în sezon perioada 01.06.-31.08.

 

0,53

3,39

21.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,38

22.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,17

23.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,54

24.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,17

25.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule

scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,54

b) autocamioane

12,61

c) autofurgonete

12,61

d) remorci

12,61

26.

 

Vânzare directă de cereale, legume, fructe,

brazi din:

a) autoturisme

10,07

b) autocamioane

7,58

c) autofurgonete

10,81

d) remorci

7,58

27.

Vânzare directă de cherestea, combustibil solid

şi alte produse din:

a) autocamioane

10,07

b) autofurgonete

11,34

c) remorci

10,07

 

28.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice

 

 

1,06

 

 

29.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice

 

 

0,53

 

30.

Taxa folosinţă domeniu public şi privat al Staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă de reţelele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

 

0,11 lei/m liniar/lunar

 

NOTĂ:

* ZONA A

- zona alee Satul de Vacanţă cuprinsă între Bd. Mamaia şi Căsuţa Ana Lugojana;

- zona alee Perla cuprinsă între Bd. Mamaia şi Complexul Comercial de lângă        

bazine;

- zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc şi Bufet Jupiter – Junona;

- zona cuprinsă între Complex Melody şi zona Cazino;

- zona cuprinsă între Hotel Riviera şi Hotel Majestic.

** ZONA B

- zona cuprinsă între debarcader Neptun şi Restaurant Cherhana;

- zonele neincluse în ZONA A şi care nu intră sub incidenţa ZONEI C.

*** ZONA C

- zona cuprinsă între Bd. Mamaia şi malul Lacului Siutghiol;

- zona Camping Tabără Turist.

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat sunt cele stabilite de la punctele 18 - 30 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Ocuparea temporară a locurilor publice şi private de către persoanele fizice, persoane fizice şi asociaţii familiale autorizate sau persoane juridice, se face în baza aprobării eliberate de Primăria Municipiului Constanţa prin serviciile de resort ale Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Persoanele fizice, persoane fizice şi asociaţii familiale autorizate sau persoanele juridice care desfăşoară activităţi pe domeniul public datorează o taxă zilnică, diferenţiată în raport cu activitatea, suprafaţa ocupată, obiectul amplasat. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenţilor economici.

Valoarea totală a taxei de ocupare a domeniului public se calculează prin înmulţirea taxei de ocupare a domeniului public/zi stabilită prin H.C.L.M. cu numărul de zile a perioadei solicitate şi cu suprafaţa ocupată din domeniul public (exprimată în mp) sau prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelelor de cablu TV, telefonie, internet etc., cu valoarea taxei de folosinţă domeniu public sau privat/lună.

Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentaţia existentă la compartimentul de resort.

În cazul în care agentul economic depăşeşte termenul înscris pe autorizaţie, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plăţii inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizate în actele normative în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute mai sus revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Vor fi scutiţi de la plata taxelor prevăzute la punctele 5 şi 6, în proporţie de 100% următoarele categorii:

a)     veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

b)    persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi;

c)      alte categorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

               

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17 lei/an.

8. Taxa pentru viza annuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice, eliberată conform Legii nr.300/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.507/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în sumă de 34,5 lei/an.

          Taxa prevăzută la punctul 8 se achită anticipat la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat prin Serviciul Autorizare Agenţi Economici.

Vor fi scutiţi de la plata taxei prevăzută la punctul 8, în proporţie de 100% următoarele categorii:

a)     veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

b)    persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi;

c)     persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate conform prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

d)    studenţii care îndeplinesc condiţiile expres  stabilite în  Hotărârea Guvernului nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale, studenţilor care doresc înfiinţeze o afacere proprie.

 

Mod de aplicare

 

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Constanţa  aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 5, sunt următoarele:

 

20. Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenţilor economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-  datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-  numele reprezentantului societăţii;

-  menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-  suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-  perioada de ocupare a domeniului public.

 

21. Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-  numele şi prenumele;

-  adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-  menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-  suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-  perioada de ocupare a domeniului public.

 

22. Taxa pentru organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-  datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-  numele reprezentantului societăţii;

-  adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-  perioada de ocupare a domeniului public;

-  suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-  autorizaţia de construire;

-  schiţa de amplasare.

 

23. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-  datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-  numele reprezentantului societăţii;

-  adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-  perioada de ocupare a domeniului public;

-  suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-  autorizaţia de construire după caz;

-  contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

24. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-         datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-         numele reprezentantului societăţii;

-         adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-         perioada de ocupare a domeniului public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         autorizaţia de construire după caz;

-         contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

25. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

26. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenti economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

27. Taxa pentru vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a.     autoturisme;

b.     autocamioane;

c.      autofurgonete;

d.     remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

28. Taxa pentru vânzare directă de cherestea şi combustibil solid şi alte produse din:

a.     autoturisme;

b.     autocamioane;

c.      autofurgonete;

d.     remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse, din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

29. Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

a.     autoturisme;

b.     autocamioane;

c.      autofurgonete;

d.     remorci.

În momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

30. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanţa aflat în procedura de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde se desfăşoara activităţi economice.

31. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde nu se desfăşoară activităţi economice.

 32. Taxa folosinţă domeniu public şi privat al municipiului Constanţa de reţele de cablu tv, telefonie, internet etc.

Taxa se aplică tuturor persoanelor care solicită amplasarea pe stâlpi de reţele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

Taxa se achită lunar anticipat.

Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelei de cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/lună.

33. Taxă pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

Solicitantul va depune anticipat conform Anexei 1 cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-         numele şi prenumele;

-         adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-         menţionarea categoriei de vehicul cu care se ocupă domeniul public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         perioada de ocupare a domeniului public;

-         schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier avizată de  Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa, Biroul Siguranţei Circulaţiei pentru Mediul Urban.

În baza solicitării şi a documentelor depuse se eliberează o autorizaţie pe care solicitantul este obligat să o păstreze la bordul vehiculului sau utilajului pe perioada efectuării lucrărilor (Anexa 2).

Pentru solicitări ce vizează locaţii de pe principalele artere de circulaţie din municipiul Constanţa se va permite ocuparea domeniului public doar între orele 00.00 – 07.00, conform tabelului anexat:

Nr. crt.

Denumirea Străzii

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

2.

B-dul. FERDINAND (DN39)

3.

Şos. MANGALIEI 

4.

1MAI (DN39)

5.

B-dul. AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

6.

B-dul TOMIS (DN2A)

7.

B-dul. MAMAIA

8.

I.G. DUCA

9.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

10.

ELIBERĂRII   

11.

I. L. CARAGIALE

12.

BABA NOVAC

13.

MIHAI VITEAZU

14.

ŞOS. DIN VII

15.

LILIACULUI

16.

HATMAN ARBORE

17.

PANDURULUI

18.

MEŞTERUL MANOLE

19.

VÎRFUL CU DOR

20.

CARAIMAN

21.

TEPEŞ VODĂ

22.

BRIZEI

23.

DEZROBIRII

24.

SOVEJA

25.

ALEX. LĂPUŞNEANU 

26.

1 DECEMBRIE 1918

27.

STEFĂNIŢĂ VODĂ

28.

CIŞMELEI

29.

DOBRILĂ EUGENIU

30.

ADAMCLISI

31.

C-TIN BRĂTESCU

32.

CUMPENEI

33.

NICOLAE FILIMON

34.

THEODOR BURADA

35.

INDUSTRIALĂ

36.

CELULOZEI

37.

INTERIOARĂ II

38.

INTERIOARĂ III

39.

PELICANULUI

40.

POPORULUI

41.

NICOLAE IORGA

42.

ION RAŢIU

43.

1 MAI VECHI

44.

UNIRII

45.

ION ROATĂ

Sustragerea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire, sau neprezentarea documentului prin care se dovedeşte achitarea respectivei taxe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 48 ore conform O.G. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie conform alineatului precedent se face de către inspectorii Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Constanţa şi lucrători de poliţie.

 

Anexa 1

 

 

Romania                                                                          AUT. seria                nr.

Judetul Constanta                                                          chit. seria                    nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

AUTORIZAŢIE DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

 

PENTRU VEHICULE, REMORCI ŞI UTILAJE DESTINATE LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

 

Nr. de înmatriculare __________________

 

Categorie vehicul ____________________

 

Eliberată la data _____________ ora _____

 

Valabilă de la data _____________ ora ____ până la data _____________ ora ____

 

Locaţia ___________________________

 

Valoare taxă _______________________

 

Prezentul document este valabil numai în original cu schiţa amplasamentului vizată de Poliţia Rutieră.

Este obligatoriu  a se prezenta la control.

Valabilă în municipiul Constanţa, exclusiv staţiunea Mamaia în perioada sezonului estival.

 

                                                                       

Director executiv,

 

 

Anexa 2

 

DOMNULE PRIMAR

 

 

 

 

Subsemnatul (S.C.) _____________________________________ domiciliat (cu sediul) în _________________, str._______________________, nr.__________ vă rog să aprobaţi ocuparea domeniului public în suprafaţă de _______ mp, cu vehiculul _________________ cu numărul de înmatriculare ________________ în perioada ____________________________ la adresa ___________________________.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

-schiţa de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier 

-avizul SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE CONSTANŢA, BIROUL SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PENTRU MEDIUL URBAN.

 

DATA,

 

 

                                                                                    SEMNĂTURA,

 

 

CĂTRE DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

 

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 6, sunt următoarele :

 

18. Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenţilor economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-         datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-         numele reprezentantului societăţii;

-         menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         perioada de ocupare a domeniului public.

 

19. Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-         numele şi prenumele;

-         adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-         menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         perioada de ocupare a domeniului public.

 

20. Taxa pentru organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-         datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-         numele reprezentantului societăţii;

-         adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-         perioada de ocupare a domeniului public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         autorizaţia de construire;

-         schiţa de amplasare.

21. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţa aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată , aceasta cuprinzând următoarele:

-         datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-         numele reprezentantului societăţii;

-         adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-         perioada de ocupare a domeniului public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         autorizaţia de construire după caz;

-         contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

22. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-         datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-         numele reprezentantului societăţii;

-         adresa şi locul unde se ocupă domeniul public;

-         perioada de ocupare a domeniului public;

-         suprafaţa de ocupare a domeniului public;

-         autorizaţia de construire după caz;

-         contractul de reclamă şi publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

23. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

24. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfaşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

25. Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

a.     autoturisme;

b.     autocamioane;

c.      autofurgonete;

d.     remorci.

În momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei Note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

26. Taxa pentru vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a.     autoturisme;

b.     autocamioane;

c.      autofurgonete;

d.     remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

 

27. Taxa pentru vânzare directă de cherestea şi combustibil solid şi alte produse din:

a.     autoturisme;

b.     autocamioane;

c.      autofurgonete;

d.     remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Constanţa.

În momentul constatării desfăşurării activităţii de vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse, din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizaţie, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

28. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde se desfăşoară activităţi economice.

29. Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice:.

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului şi unde nu se desfăşoară activităţi economice.

30. Taxa folosinţă domeniu public şi privat al staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă de reţele de cablu tv, telefonie, internet etc.

Taxa se aplică tuturor persoanelor care solicită amplasarea pe stâlpi de reţele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

Taxa se achită lunar anticipat.

Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelei de cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/lună.