TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

ADMINISTRATE DE DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

 

1. Taxa de concesionare locuri de veci

Taxa de concesionare locuri de veci este este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreţinerii şi modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanţa.        Taxa urmează a fi achitată de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe categorii de cimitire şi durata de concesionare, astfel:

 

                                                                                                   Lei/mp

Cimitirul

Cate-goria

Durata de concesionare

 

 

7 ani

25 ani

49 ani

CENTRAL

MUNICIPAL

I

8

28

115

VIILE NOI

C. PREDESCU

ANADALCHIOI

PALAZU MARE

II

6

21

81

 

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:     

- veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Responsabilitatea încasarii taxei revine Direcţiei Gospodărire Comunală.

Sumele acitate cu titlu de taxă de concesioanre locuri de veci se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceiaşi destinaţie.

                                                      

2. Taxa întreţinere cimitire / loc de veci

Taxă întreţinere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinatie specială şi este fundamentată de necesitatea întreţinerii şi menţinerii curăţeniei în cimitirele din Municipiul Constanţa. Taxa întreţinere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreţinere şi curăţenie a cimitirelor din Municipiul Constanţa.

Taxa este de 2,4 lei/mp/an.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:    

-   veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine prestatorilor cu care Primăria Municipiului Constanţa are încheiate contracte.

 

3. Taxa aviz construcţie funerară

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa este de 15 lei.

Avizul de construcţie funerară va fi eliberat de către Direcţia Gospodărire Comunală – Serviciul Administrare Cimitire.

Lucrările se vor efectua numai după obţinerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-   veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Gospodărire Comunală.