IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Persoanele juridice, pentru clădirile de orice fel pe care le deţin în proprietate, indiferent unde sunt situate acestea, datorează impozit sau taxă pe clădiri, după caz, exceptând cazurile în care legea prevede altfel.

Impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială este amplasată clădirea.

 

1. Cote de impozitare

 

În cazul persoanelor juridice, impozitul şi taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii reprezintă valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii.

În cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2010, precum şi pe parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de intrare în patrimoniu.

În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului persoană juridică.

După reevaluare, dacă în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul verbal încheiat în urma şedinţei Consiliului de Administraţie sau organul cu competenţă similară s-a aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării şi aceasta a fost înregistrată în contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.

Sunt considerate ca fiind reevaluate, aplicându-se prin urmare cota de impozitare de 1,5%, şi clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal în curs, cu aprobarea Consiliului de Administraţie sau organul cu competenţă similară.

Cota de impozitare se aplică asupra valorii rezultate din însumarea valorii de inventar a clădirii şi a valorii lucrărilor de modernizare.

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2010, respectiv 31.12.2006, cota impozitului şi a taxei pe clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%.

 

2. Scutiri şi facilităţi pentru persoane juridice

 

Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirile prevăzute la art. 250 alin. 1 pct. 1 – 9 şi 11 – 19, art. 285 alin. 1 precum şi art. 285ą din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Se acordă facilitati la plata impozitului pe cladiri in conformitate cu prevederile art.285 alin. 2 si 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Obligaţii

 

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii, construirii sau înstrăinării. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):

§    în cazul dobândirii unei clădiri:

a)        certificatul de înmatriculare al societăţii;

b)       actul de dobândire a proprietăţii clădirii;

c)        planuri cadastrale;

d)       certicat de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;

e)        balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.

§    în cazul construirii unei clădiri:

a)        autorizaţie de construcţie;

b)       nota de regularizare emisă de Primăria Municipiului Constanţa;

c)        procesul verbal de recepţie;

d)       balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.

§    în cazul înstrăinării unei clădiri:

a)     actul de înstrăinare al clădirii;

b)    certicat de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;

c)     balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.

Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):

§    în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri:

a)           autorizaţia de construire;

b)          nota de regularizare emisă de Primăria Municipiului Constanţa;

c)           procesul verbal de recepţie;

d)          memoriu justificativ ;

e)           planuri cadastrale ;

f)            balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.

§    în cazul demolării/distrugerii unei clădiri:

a)           autorizaţia de demolare ;

b)          procesul verbal de demolare.

c)           balanţa de verificare a societăţii, aferentă lunii în care a intervenit modificarea.

Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit/taxă pe clădiri.

Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)     rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul/taxa anuală pe clădiri, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul/taxa pe clădiri cumulată.

 

4. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)        depunerea peste termen a declaraţiilor;

b)        nedepunerea declaraţiilor;

c)         nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)        refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

5. Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2010, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul/taxa pe clădiri.