IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

1. Cote şi valori de impozitare

 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a)            în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b)           în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activităţile artistice şi distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează:

lei/mp/zi.

Anul

2010

Videoteci

0.12

Discoteci

0,18

 

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România şi are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole, datorează impozit pe spectacole calculat asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi/sau abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz, valoare determinată potrivit prevederilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate mai sus se aplică coeficientul de corecţie 5 corespunzător rangului Municipiului Constanţa.

 

2. Scutiri

 

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate cu respectarea prevederilor art. 276 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Obligaţii

 

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

4. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)     depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;

b)    nedepunerea declaraţiilor de impunere.

Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei .

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  între 280 lei la 1.360 lei pentru persoanele fizice, respectiv între 1.100 lei la 5.450 lei pentru persoanele juridice.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.