TAXE DE TIMBRU

 

1.     Taxe judiciare de timbru

 

 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ

 

NIVELURILE APLICABILE

în anul fiscal 2010

-Taxa, în lei -

Art.2 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse în instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 50 lei

6

b) între 51 şi 500 lei

6 + 10% pentru ce depăşeşte 50 lei

c) între 501 lei şi 5.000 lei

51 + 8% pentru ce depăşeşte 500 lei

d) între 5.001 lei şi 25.000 lei

411 + 6% pentru ce depăşeşte 500 lei

e) între 25.001 şi 50.000 lei

1.611 + 4% pentru ce depăşeşte 500 lei

f) între 50.001 şi 250.000 lei

2.611 + 2% pentru ce depăşeşte 500 lei

g) peste 250.000 lei

6.611 + 1% pentru ce depăşeşte 500 lei

(2)Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ……ą), indiferent de valoarea contestată

194 ą)

Art.3 Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă

19

a)ą cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic

12

b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

 

10

c) cereri pentru

X

- stabilirea calităţii de moştenitor

50 lei/moştenitor

- stabilirea masei succesorale

3% la valoarea masei succesorale

- cereri de raport

3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită

- cereri de reducţiune a liberalităţilor

3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducţiunea liberalităţilor

- cereri de partaj

3% la valoarea masei partajabile

d) cereri de recuzare în materie civilă

4

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare

10

g) contestaţii în anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren

19

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi

taxa se va calcula în condiţiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituţi

k) cereri de strămutare în materie civilă

4

l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

 

4

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

 

X

 

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

 

4

 

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen        

4

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

10

o)ą cereri pentru emiterea somaţiei de plată

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

388

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate  nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

 

X

 

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

- efectuarea de comisii rogatorii

78

s) cereri de înfiinţare a popririi

10

t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile

2

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

 

1/pagina

ţ 1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

 

1

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

 

1

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

19

Art.4 Cereri  pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării

X

a)cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

 

 

19

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

X

a)cereri pentru recunoaşterea drepturilor de autor şi a acelor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

 

 

39

b) cereri pentu recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

 

39

Art.6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale

 

39

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

39

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor

 

120

Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

 

X

a)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.1 şi 2 din Codul familiei

39

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

 

8

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei

6

Art.8.-(1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

 

X

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei

4

Art.8ą- (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu………ą)

 

2 ą)

Art.8˛. Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

 

X

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

4

Art. 9 - (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul – Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate

 

 

8

Art. 11 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva hotărârilor judecătoreşti

50% din:

    - taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanta;

    - taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.

Art.11  (2) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:

    - încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;

    - încheierea de suspendare a judecării cauzei;

    - hotărârile de declinare a competentei şi de dezinvestire;

    - hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;

    - hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

  

 

 

4

Art.12 Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

 

8

Art.13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

 

8

  

2. Taxe extrajudiciare de timbru

 

 

Extras din norma juridică

 

NIVELURILE AJUSTATE

pentru anul 2010

- Taxa, în lei -

 CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

 

 

X

 1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte  pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

 

2

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

                     - pentru animale sub 2 ani

2

                     - pentru animale peste 2 ani

2

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

x

                      - pentru animale sub 2 ani

2

                      - pentru animale peste 2 ani

4

5. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

 

2

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

13

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

 

2

10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

 

X

 

1. Acte de identitate:

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor    români

 

4

 

c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale  persoanelor fără cetăţenie      

 

4

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

 

X

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

 

X

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

5

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,C1+E, D1+E, Tb şi TV

 

24

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru ategoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

 

72

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare provizorie de circulaţie pentru probe

 

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

 

52

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

104

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

7

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

296

CAP. 4ą.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

4

 

Încasarea taxelor de timbru se face atât la sediul agenţiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, cât şi la următoarele sedii:

1.     str. Ecaterina Varga nr. 25-27;

2.     bd. Mamaia nr. 86.