TAXE PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

ADMINISTRATE DE DIRECŢIA URBANISM

 

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism

 

SUPRAFAŢA

TAXA (lei)

a) până la 150 m2, inclusiv

5

b) între 151 – 250 m2, inclusiv

6

c) între 251 – 500 m2, inclusiv

8

d) între 501 – 750 m2, inclusiv

10

e) între 751 – 1.000 m2, inclusiv

12

f) peste 1.000 m2

12 + 0.01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

 

B. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie

 

1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este de 0.5% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.

3. Taxa pentru autorizarea de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări este de 7 lei/m2

4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire este de 3% din valoarea autorizată a construcţiilor pentru organizare de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea.

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, corturi, căsuţe, rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.

6. Taxa pentru autorizarea de lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de  6 lei/m2   

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii este de 0.1% din valoarea impozabilă a construcţiilor şi amenajărilor.

În cazul desfiinţărilor parţiale, cuantumul taxei, se calculează proporţional cu suprafaţa construită a construcţiei supuse demolării.

8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire este de 30% din valoarea taxei iniţiale.

9. Taxa pentru autorizarea privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu este de 11 lei pentru fiecare instalaţie.

10. Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului este de 13 lei.

11. Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosinţa domeniului public şi/sau privat al Municipiului Constanţa pentru lucrari de reconstruire, reabilitare, reparatii (avarii), retehnologizare (modernizare), deviere, la retelele de utilitati si bransament/racord este de 19 lei/zi.

  Vor fi scutiţi de taxa locala agenţii economici şi persoanele fizice care solicită intervenţia în domeniul public şi/sau privat pentru lucrări de investiţii pe trasee noi..

Lucrarile de investitii pentru realizarea de retele si bransamente/racorduri vor fi limitate in timp astfel :

- pentru realizarea unui bransament, timpul de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 5 zile. Acest termen se poate prelungi o singura data cu inca 5 zile. Exceptie vor face bransamentele care se vor realiza prin foraj orizontal, termenul de executie nu va depasi 10 zile cu posibilitatea de a-l prelungi cu inca 10 zile. Taxa pentru prelungirea autorizatiei se va calcula in functie de numarul de zile solicitat.

- in cazul lucrarilor pentru realizarea unei retele subterane, timpul de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 30 zile pentru un tronson de 100 ml. Acest termen se poate prelungi o singura data cu inca 30 zile. Taxa pentru prelungirea autorizatiei se va calcula in functie de numarul de zile solicitat.

Termenul de valabilitate al autorizatiei pentru scoaterea temporara din domeniul public si/privat este intervalul de timp cuprins intre 60 de zile si 6 luni de la data emiterii in functie de complexitatea lucrarii. Acest termen se va incadra in termenul de valabilitate prevazut in autorizatia de construire. In cazul in care expira acest termen, se va solicita o noua autorizatie pentru scoaterea temporara din domeniul public si/privat, in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire.

  Depăşirea termenelor menţionate în autorizaţia de scoatere temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat se va sancţiona conform legislaţiei în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Urbanism.

12. Taxa pentru obţinerea în numele solicitantului a avizelor necesare în vederea autorizării va fi de 20 lei/aviz.

          Mod de aplicare

 

Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 la 10 se aplică următoarele reguli:

a)    în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie* (cf. modelului) privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

b)    până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a regulariza taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

c)    până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 şi 2 valoarea lucrărilor de construcţii ce vor fi autorizate în temeiul legal se stabilesc astfel:

a)    pentru persoane fizice, valoarea va fi calculată conform Anexei 1.1. privind impozitul pe clădiri, din prezenta hotărâre, pentru lucrările de construcţii ce se încadrează din punct de vedere constructiv în Anexa 1.1. Pentru lucrările de construcţii ce nu se încadrează în Anexa 1.1. valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ.

b)    pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ, dar nu mai mică decât cea calculată pentru lucrările de construcţii ce se încadrează (ca sistem constructiv) conform valorii impozabile stabilite prin Anexa 1.1. din prezenta hotărâre.

Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziţii ale Primarului Municipiului Constanţa, care cuprind specialişti în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât şi din cadrul instituţiilor de specialitate care sunt special împuterniciţi de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menţionat, o copie a documentului de plată.

Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentaţie a fost supusă analizei comisiei de resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

Pentru obţinerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:

-  cerere;

-  copie certificat de urbanism;

-  documentaţia anexă;

-  taxă conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipaţie, prin chitanţă la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie;

-  taxă pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu anticipaţie, prin chitanţa la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie.

Modelul declaraţiei pentru regularizarea taxei autorizaţiei de construire la terminarea lucrărilor:

 

DOMNULE PRIMAR,

 

Subsemnatul(a) _____________________________________ cu domiciliul în Constanţa, str. _____________________ rog aprobarea eliberării procesului verbal de recepţie (parţială) pentru lucrările executate în Constanţa, _____________________________________________________, nr. _____________, conform autorizaţiei de construcţie nr. _______________________________ din data de _______________________ pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________lucrări rămase de executat: _________________________________________________________________________________________________________________________________lucrările au fost terminate la data de _____________________________________________.

Declar pe proprie răspundere în cunostinţa prevederilor legale în vigoare că valoarea lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de ___________________________ lei, din care pentru spaţiul comercial (sediul de firmă) valoarea a fost de _____________________________lei.

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcţiei executate.

 

Data:                                                                                                                Semnătura:

                                                                                                ____________________________

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA