TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

ADMINISTRATE DE DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

 

1. Taxa de concesionare locuri de veci

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† †††††Lei/mp

Cimitirul

Cate-goria

Durata de concesionare

 

 

7 ani

25 ani

49 ani

CENTRAL

MUNICIPAL

I

8

28

115

VIILE NOI

C. PREDESCU

ANADALCHIOI

PALAZU MARE

II

6

21

81

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili: ††††

- veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu Óncepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate Ón străinătate ori constituite Ón prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ón alte legi.

Responsabilitatea Óncasarii taxei revine Direcţiei Gospodărire Comunală.

 

2. Taxa Óntreţinere cimitire / loc de veci

Taxă Óntreţinere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinatie specială şi este fundamentată de necesitatea Óntreţinerii şi menţinerii curăţeniei Ón cimitirele din Municipiul Constanţa. Taxa Óntreţinere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de Óntreţinere şi curăţenie a cimitirelor din Municipiul Constanţa.

Taxa este de 2,4 lei/mp/an.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:††††

-   veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu Óncepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate Ón străinătate ori constituite Ón prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ón alte legi.

Responsabilitatea Óncasării taxei revine prestatorilor cu care Primăria Municipiului Constanţa are Óncheiate contracte.

 

3. Taxa aviz construcţie funerară

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de Óntreţinere şi funcţionare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa este de 15 lei.

Avizul de construcţie funerară va fi eliberat de către Direcţia Gospodărire Comunală Ė Serviciul Administrare Cimitire.

Lucrările se vor efectua numai după obţinerea avizului de construire, Ón caz contrar se vor aplica sancţiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-   veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu Óncepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate Ón străinătate ori constituite Ón prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ón alte legi.

Responsabilitatea Óncasării taxei revine Direcţiei Gospodărire Comunală.