IMPOZITUL PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată* la clădiri şi alte construcţii situate în zona A aparţinând persoanelor fizice.

 

Nr. crt.

TIPUL DE CLĂDIRE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Clădire cu instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire (condiţii cumulative**)

Clădire fără instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire

0.

1

2

3

1.

 

2009

2010

2009

2010

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

797

967

 

473

573

B

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

216

262

135

164

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

135

164

122

147

D

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

81

98

54

64

E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

2. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată* la clădiri şi alte construcţii situate în zonele B, C, D aparţinând persoanelor fizice.

 

Nr. crt.

FELUL CLĂDIRILOR ŞI ALE ALTOR CONSTRUCŢII IMPOZABILE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiţii cumulative**)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0.

1

2

3

1.

 

2009

2010

2009

2010

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

669

806

397

478

B

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

182

219

114

137

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

114

137

102

123

D

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

68

82

45

54

E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau  mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

** În cazul în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp prevăzute în coloana 3.

 

Tabel coeficienţi rang localitate

 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

 

Zona în cadrul localităţii

RANGUL LOCALITĂŢII

CONSTANŢA, PALAZU MARE, MAMAIA

RANGUL I

 

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

 

1.     Zonele A, B, C şi D din intravilan sunt stabilite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 614/2002 modificată şi completată prin H.C.L.M. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanţa.

2.     Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii de corecţie mentionaţi la punctul 1 vor fi diminuaţi cu 0.10.

3.     Constanţa este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare şi Mamaia care sunt localităţi componente ale municipiului Constanţa.

 

3. Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

 

Impozitul pe clădiri nu se aplică pentru:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 şi 5 alin. 1, 2 şi 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi în Legea 189/2000 privind aprobarea <LLNK 11999   105130 301   0 34>Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11990   118 411821   0 28>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. Beneficiază de această scutire şi persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform O.U.G. nr. 214/1999.

C. persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

D. văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

E. persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I şi II de invaliditate.

          Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosită ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la A, B, C, D şi E.

În vederea scutirii, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă această calitate, respectiv:

§               legitimaţie pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

§               hotărâre pentru beneficiari ai Decretului – lege 118/1990 şi ai Legii 189/2000;

§               brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004;

§               adeverinţă şi certificat de încadrare în grad de handicap eliberate de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa;

§               copie după actul de identitate;

§               copie după actul de proprietate.

În situaţia în care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de domiciliu, atunci scutirea se aplică la primul imobil în ordinea dobândirii acestuia.

Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirile prevăzute la art. 250 alin. 1 şi alin. 3, precum şi la art. 284 alin. 9, 13 şi 14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

4. Obligaţii

 

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii, construirii sau înstrăinării. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie):

§               în cazul dobândirii unei clădiri:

a)       actele de identitate ale proprietarilor;

b)      actul de dobândire a proprietăţii clădirii;

c)      planuri/schite cadastrale.

§               în cazul construirii unei clădiri vor prezenta:

a)       autorizaţie de construcţie;

b)      procesul verbal de recepţie;

c)      memoriu justificativ;

d)      planuri/schiţe cadastrale.

§        In cazul înstrăinării unei clădiri, copie după actul de înstrăinare.

Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte (original şi copie) :

§               în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri:

a)       autorizaţia de construire;

b)      procesul verbal de receptie ;

c)      memoriu justificativ;

d)      planuri cadastrale.

§               în cazul demolării/distrugerii unei clădiri:

a)       autorizaţia de demolare;

b)      procesul verbal de demolare.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)      rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 

5. Sancţiuni

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)       depunerea peste termen a declaraţiilor;

b)      nedepunerea declaraţiilor;

c)      nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d)      refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora ;

e)       nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei speciale de către persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane.

Contravenţia prevazută la lit. a) şi e)  se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240  lei, iar cele de la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

6.  Bonificaţie

 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2010, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri.