Nr. īnreg: B 142533/07.10.2009

 

 

RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

Īn temeiul prevederilor:

-  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică locală;

- Hotărārii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010;

- hotărārilor Consiliului Local Constanţa cu relevanţă īn stabilirea şi completarea impozitelor şi taxelor locale,    

se propune proiectul de hotărāre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2010 ce va fi supus spre analiză, avizare şi aprobare Consiliului Local Constanţa.

 

Īn anul fiscal 2010 structura şi cotele impozitelor, taxelor şi altor contribuţii sunt īn concordanţă cu cele prevăzute īn Hotărārea Guvernului nr. 956/2009, act normativ care stabileşte valori majorate pentru o parte a obligaţiilor fiscale datorate către bugetul local. Majorarea care operează este īn medie de 20 de procente.

 

Avānd īn vedere contextul socio-economic actual, precum şi perioada de criză care este resimţită acut īndeosebi de persoanele fizice, pentru taxele şi impozitele care sunt stabilite exclusiv prin hotărāre a consiliului local şi nu fac obiectul reglementării introduse prin Hotărārea Guvernului nr. 956/2009, acestea se vor păstra la nivelurile stabilite pentru anul 2009.

 

De asemenea, pentru obligaţiile fiscale care sunt stabilite prin aplicarea unei cote adoptate prin hotărārea de consiliu la o valoare existentă, cum este cazul impozitului pe clădiri pentru persoanele juridice, aceste cote nu au fost majorate.

 

Sistemul de bonificaţii acordate pentru plata integrală anticipată pānă la data de 31 martie 2010 a impozitului pe clădiri, teren şi/sau mijloace de transport va fi acelaşi ca şi pentru anul 2009, respectiv 10% pentru persoanele fizice (cota maximă permisă de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) şi 5% pentru persoanele juridice.

 

Pentru nerespectarea obligaţiilor impuse  prin hotărārea de consiliu local, precum şi de alte acte normative la nivel central care sunt reluate de hotărārea de consiliu, sunt stabilite sancţiuni sub forma amenzilor. Şi cuantumul acestor sancţiuni a suferit modificări ca urmare a aplicării Hotărārii Guvernului nr. 956/2009, atāt pentru persoanele fizice cāt şi pentu persoanele juridice.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile legale invocate precum şi cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărāre privind stabilirea impozitelor şi texelor locale pentru anul 2010.

 

Director Executiv

 

Virginia Ştefănică