ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

 

 

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Stefan MAZARE, Raportul nr. S 32009/07.03.2011 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – Buget - Finanțe și avizul Comisiei nr. 5 – Juridică,

În temeiul prevederilor:

-  art. 282 și 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 192 și următoarele din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

-  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-  art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

-  art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile H.C.L.M. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. c), art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. I Se aprobă modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, după cum urmează:

1. La Anexa nr. 5 pct. 3, paragraful 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Fapta de a circula fără a deține autorizație valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată între 0 – 5 tone inclusiv și cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 5 tone”.

2. La Anexa nr. 5 pct. 3, după paragraful 16 se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

„Pentru îmbunătățirea și extinderea serviciului de încasare a taxei și de eliberare a autorizației de circulație,  Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local poate să negocieze și să încheie, în condițiile legii, convenții cu stații publice de distribuire a carburanților auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate”.

3. La Anexa nr. 5 pct. 5, paragraful 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Responsabilitatea colectării taxei revine Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Prestarea activității de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea se face, în condițiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța”.

4. La Anexa nr. 5 pct. 7, paragraful 10 se modifică și va avea următorul conținut:

„În cazul contribuabililor care se înființează în cursul anului fiscal, al deschiderii/închiderii de puncte de lucru, precum și în cazul modificărilor aduse statutului/actului constitutiv, contribuabilii au obligația depunerii declarației de impunere în termen de 30 de zile de la înființare sau de la intervenirea modificării”.

5. La Anexa 5 pct. 7, paragraful 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În cazul contribuabililor  care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 30 septembrie/1 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plătește în cadrul unui termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare, după caz.

Calculul taxei se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întîi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înființat sau a adus modificări actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare și sfârșitul anului fiscal”.

6. La Anexa nr. 5 pct. 7 paragraful care reglementează termenul de depunere al declarației anuale pentru încasarea taxei privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice se elimină.

7. La Anexa nr. 8 denumirea taxei prevăzută la pct. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. Taxă eliberare aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) se stabilește în sumă de 80 lei”.

8. La Anexa nr. 8, formularele prevăzute în Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 care reglementează activitatea de alimentație publică se elimină.

9. La Anexa nr. 16, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul conținut:

„7. Serviciul Autorizare Agenți Economici – Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

Taxă eliberare aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, precum și a prevederilor O.G. nr. 21/1992  privind protecția consumatorului, republicată, O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, H.G. nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cât și a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa îl reprezintă exercitarea activităților comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către operatori economici, în condițiile prevederilor legale și a H.C.L.M. nr. 244/2010.

Taxa trebuie achitată de către operatorii economici care desfășoară activități comerciale și prestări servicii în Municipiul Constanța.

Taxa se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local odată cu depunerea documentației, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcționare.

Serviciul Autorizare Agenți Economici este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr.218/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Activitatea de avizare se realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Agenți Economici, conform prevederilor H.C.L.M. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța.

Taxa achitată este utilizată parțial pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Autorizare Agenți Economici. Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfășurării activităților economice, o parte din veniturile obținute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreținerea și menținerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri și Iluminat Public din cadrul Direcției Gospodărire Comunală, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.”

10.  La Anexa nr. 16 pct. 1.3, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Prestarea activității de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea se face, în condițiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.”

11. La Anexa nr. 16 punctul 2.1, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Prestarea activității de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea se face, în condițiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.”

12. La Anexa nr. 16 punctul 3.1, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Prestarea activității de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea se face, în condițiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.”

13. La Anexa nr. 16 punctul 4.1, paragraful 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival.

Responsabilitatea colectării taxei revine Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Prestarea activității de încasare a taxei se face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea se face, în condițiile legii, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.”

Art. II Prevederile din H.C.L.M. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța corespunzătoare punctelor 7 și 9 ale art. I își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, Direcției Servicii Publice în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Prefecturii Județului Constanța.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _____ consilieri din _____ membri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZA,

 

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 55/31.03.2011