I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată* la clădiri și alte construcții situate în zona A aparținând persoanelor fizice.

 

Nr. crt.

TIPUL DE CLĂDIRE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Clădire cu instalație electrică, de apă, de canalizare și de încălzire (condiții cumulative**)

Clădire fără instalație electrică, de apă, de canalizare și de încălzire

0.

1

2

3

 

 

2010

2011

2010

2011

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

967

967

573

573

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

262

262

164

164

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

164

164

147

147

D

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

98

98

64

64

E

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau  mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau  mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

2. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată* la clădiri și alte construcții situate în zonele B, C, D aparținând persoanelor fizice.

 

Nr. crt.

FELUL CLĂDIRILOR ȘI ALE ALTOR CONSTRUCȚII IMPOZABILE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții cumulative**)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

0.

1

2

3

 

 

2010

2011

2010

2011

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

806

806

478

478

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

219

219

137

137

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

137

137

123

123

D

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

82

82

54

54

E

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau  mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

Tabel coeficienți rang localitate

 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea acesteia cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

 

Zona în cadrul localității

RANG LOCALITATE

CONSTANȚA - RANG I

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

 

1. Zonele A, B, C și D din intravilan sunt stabilite conform H.C.L.M nr. 614/2002 modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

2. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficienții de corecție menționați la punctul 1 vor fi diminuați cu 0,10.

 

3.Obligații

 

Orice persoană care are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuință, are obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/ oricărei modificări survenite pe parcurs.

 

4. Sancțiuni

a) depunerea peste termen a declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 60 la 240 lei;

b) nedepunerea declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 240 la 600 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

5. Bonificație

 

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele fizice se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe clădiri.

 

 

II. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

1. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

 

În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii reprezintă valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale în vigoare, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii.

În cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 2011, precum și pe parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de intrare în patrimoniu.

După reevaluare, dacă în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul verbal încheiat în urma ședinței Consiliului de Administrație sau organul cu competență similară s-a aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării și aceasta a fost înregistrată în contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.

Sunt considerate ca fiind reevaluate, aplicându-se prin urmare cota de impozitare de 1,5%, și clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal în curs, cu aprobarea Consiliului de Administrație sau organul cu competență similară.

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 2011, respectiv 31.12.2007, cota impozitului și a taxei pe clădiri este de 5% și se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%.

 

2. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul/taxa pe clădiri.