TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ

ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

 

Nr. crt.

Denumirea taxei

- lei -

1.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica și sărbătorile legale)

200

2.

Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege

150

3.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale.

2

4.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă

1500

5.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverințelor și a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

6.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

7.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii casătoriei

2

8.

Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

9.

Taxa pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

10.

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.   

2

 

Taxele pentru activitatea de stare civilă prevăzute la punctele 1-4 din tabel sunt venituri cu destinație specială, fiind instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Încasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se face anticipat la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă - sediul Casei Căsătoriilor din str. M.Eminescu nr.10.

Taxa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și sărbători legale, se achită cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile înaintea oficierii.

Taxa pentru oficierea preferențială și urgentă a căsătoriei se încasează în cazul în care se solicită oficierea la o anumită zi sau oră din zi.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia.

Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziției dată de Consiliul Județean și în momentul înmânării respectivei dispoziții solicitantului, la casieria Serviciului de Stare Civilă.

Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor.

Taxa de urgență se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

Taxa pentru căutare în arhivă (căutare acte și eliberare copii) se aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de stare civilă sau adeverințelor din care să se ateste un fapt sau o situație (Anexa 8, cf. Legii nr.119/1996).

Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:

a)    nedeclararea nașterii sau decesului în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

b)   omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

c)    pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;

d)   neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autoritățile străine, ofițerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. 2 din Legea nr. 119/1996.

Contravențiile prevăzute la punctul a) se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) si d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 119/1996 cu privier la actele de stare civilă și Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.