TAXA PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI

persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile

 

 

Pentru obținerea Atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile, solicitantul va depune la sediul Serviciului de Sprijinire și Îndrumare a Asociațiilor de Proprietari cu sediul în str. Amzacea nr. 13 următoarele acte:

-   cerere (nu este tipizată)

-   copii legalizate de pe actele de stare civilă; 

-   copii legalizate de pe actele de studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în condițiile legii*;

-   curriculum vitae;

-   certificat de cazier judiciar;

-   adeverință medicală (eliberată de medicul de familie);

-   două fotografii color tip pașaport;

-   copie de pe contractul de muncă sau convenția civilă de prestări servicii încheiate cu asociația de proprietari;

-   recomandare din partea președintelui comitetului executiv al asociației de proprietari al clădirii pentru care solicită atestarea calității de administrator;

Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari vor prezenta o recomandare din partea a cel puțin 2 vecini din cadrul condominiului în care locuiesc;  

-   extras de pe ultima listă de plată afișată.

Taxa constituie venit cu destinație specială si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează cu menținerea la parametri optimi ai sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

*Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari trebuie să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat în condițiile legii (art. 64 din H.G. 400/2003)

Contravaloarea taxei se achită la casierie și este de 50 lei/atestat.

Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului de Sprijinire și Îndrumare a Asociațiilor de Proprietari.