TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

 

1. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

 

Sunt fundamentate de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor și eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

A. Tax㠄de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația  înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este stabilită în funcție de tonaj, astfel:

-                   23 lei pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg.;

-         46 lei pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750–3500 kg.;

-                   91 lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

B. Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este de 49 lei.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 o cerere tip, conform modelului, conform model lit. „ din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conținutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform modelului prevăzut la lit. „D” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0900 – 1200 și 1300 – 1500.

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării sunt obligați să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9,12 și 14 din Regulamentul privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării aprobat prin H.C.L.M. 509/2003.


C. Faptele care constituie contravenție se vor sancționa conform prevederilor H.C.L.M. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, modificată prin H.C.L.M. nr. 451/2006.

 

D. Modelul certificatului de înregistrare vehicule pentru care nu există obligația înmatriculării

 

 

 

 

 

E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparțin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE

NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

 

Subsemnatul ______________________________________________, domiciliat în _______________________, str. ___________________________ nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________ , posesor al C.I. (B.I.) seria ______

nr. ____________, eliberat de către ______________________________, la data de ______________, reprezentant al S.C. ___________________________, cu sediul în ______________, str.___________________________, nr. ________, bl. _____, ap.______CF__________

telefon _________________, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 

1)             copie după actul de proprietate al vehiculului;

2)             copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;

3)             copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerțului (persoană juridică);

4)             dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

5)             copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;

6)             copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;

7)             copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuțelor cu numere de înregistrare;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA_____________                                                                                                SEMNĂTURA

 

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr. crt.

Tipul de vehicul (marca - categoria)

Serie motor/serie șasiu

Serie și număr act proprietate

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

                                                                                                  Semnătura (ștampilă)

 

2. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE ȘI A AVIZULUI DE TRASEU

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în municipiul Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători județean, interjudețean și internațional, precum și celor care execută serviciul special de transport de călători, astfel:

A. Taxa „eliberare aviz pentru cap de linie și aviz de traseu” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanța nr. 44/2004. serviciile regulate de transport public local de călători și se aplică persoanelor juridice și fizice (operatorilor de transport) și este de 236 lei/aviz;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

B. Condițiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 și art. 11, alin. 2 din H.C.L.M. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)     Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

b)    Oprirea autovehiculelor pentru urcarea și coborârea călătorilor se va realiza numai în stațiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condițiile mai sus menționate atrage anularea acestuia și sancționarea conform prevederilor legale.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie și aviz de traseu” solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

-                Cerere tip;

-                Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-                Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-                Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

-                Copie după licența de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie);

-                Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

-                Plan situație traseu solicitat;

-                Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie și aviz de traseu” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. „D” lit. „a” și „b” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 0900 -1200 și 1300 – 1500.

C.  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. următoarele fapte:

a) executarea serviciului public de transport județean, interjudețean sau internațional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța făr㠄aviz cap linie” valabil la data efectuării transportului;

b) executarea serviciului  public de transport local de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța făr㠄aviz  traseu sau aviz traseu transport special”, valabil la data efectuării transportului;

c) executarea serviciului public de transport local, județean, interjudețean sau internațional pe raza administrativă a municipiului Constanța cu  autovehicule  nenominalizate în „avizul de cap linie și avizul de traseu” deținute și valabile la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. C din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Corp Control, lucrătorii Poliției Comunitare și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

D. Faptele care constituie contravenție se vor sancționa potrivit prevederilor H.C.L.M. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu traseu:

    a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

    b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

    d) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în <LLNK 12001    88130 301   0 32>Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin <LLNK 12002   363 10 201   0 18>Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

    e) autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța,    

 f) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Model avize

 

a) aviz pentru cap linie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b) aviz de traseu

 

România

JudeȚul ConstanȚa

PrimĂria Municipiului ConstanȚa

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

AVIZ TRASEU

 

Prezentul aviz se eliberează ___________________________________________ pe baza documentației înregistrată cu nr. ______________ pentru traseul _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ pe care vor avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

4  Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

4  Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

4  Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza numai pe traseul ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

4  Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în următoarele stații: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Prezentul aviz este valabil în perioada ____________________________________________.

Nerespectarea condițiilor menționate atrage anularea prezentului aviz și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de _______________ lei cu chitanța nr. _____________________, conform H.C.L.M. nr. _______/___________.

 

DIRECTOR                                                                                                                 ȘEF SERVICIU,

L.S.

 

Seria _______ nr. ______________.

 

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

E. Model cereri:

a) cerere pentru eliberare aviz traseu;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

PENTRU TRANSPORT SPECIAL

 

Subsemnatul ___________________________, domiciliat în _______________, str. _________________________, nr. __________ bl. ________,ap._____, telefon ______________, posesor al C.I. (B.I.) seria ____ nr.____________,eliberat de către ______________________________, la data de __________________, reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în ____________________, str.______________________, nr. ________, bl. _____, ap.______ CF __________, telefon _________________, solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de călători pe traseul: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Transportul va fi executat în ____ curse, dimineata între orele ___________, după amiaza între orele ______________.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)      Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)      Copie după copia conformă a licenței de execuție pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)      Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

4)      Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

5)      Plan situație traseu solicitat;

6)      Dovada achitării contravalorii avizului de traseu.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA _____________                                                                                               SEMNĂTURA

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE CAP LINIE

 

Subsemnatul ___________________________, domiciliat în ___________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____, telefon ________, posesor al C.I. (B.I.) seria ____ nr. _______,eliberat de către___________________________, la data de ___________, reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în _____________________, str.______________________, nr. ________, bl._____, ap. ____ CF __________, telefon _________________, solicit eliberarea avizului cap de linie pentru executarea transportului public județean, interjudețean, internațional de călători în capul de linie dispus în locația _________________________________.

Deplasarea se va realiza pe traseul: ________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________.

Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)      Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)      Copie după copia conformă a licenței de execuție pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)      Copie după licența de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

4)      Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)      Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)      Plan situație traseu solicitat;

7)      Dovada achitării contravalorii avizului cap de traseu / linie.

Documentele vor fi prezentate  într-un dosar pentru încopciere.

 

DATA _____________                                                                                  SEMNĂTURA

 

 

3.1 TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

A. Taxa pentru eliberarea “autorizației pentru transport persoane în regim de taxi” și “autorizației pentru transport bunuri în regim taxi” în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, este în valoare de 500 lei pentru toți solicitanții.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de catre solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

B. Taxa pentru eliberarea autorizației taxi și vizarea anuală a acesteia este de
100 lei, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de catre solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

3.2. TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Taxa pentru eliberarea „autorizației de transport în regim de închiriere” este în valoare de 500 lei, în conformitate cu art. 4 alin. 1 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza municipiului Constanța” din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa pentru emiterea unei copii conforme și vizarea ei anuală este în valoare de 100 lei în conformitate cu art. 4 alin. 2 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza municipiului Constanța” din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr.25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

3.3 TAXE PENTRU ACTIVITATEA PE DISPECERAT TAXI

Taxa pentru eliberarea „autorizației de dispecerat taxi” este în valoare de 500 lei,  în conformitate cu art.4 alin.1 din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Constanța” din HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi este de 500 lei, în conformitate cu art. 4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanța” din HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local si Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr.25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

 

3.4.  Modele autorizații și cereri

 a) autorizație pentru transport persoane /bunuri în regim taxi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 b) autorizație de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modele cereri:

 

c) cerere pentru eliberarea autorizației de transport

CERERE

PENTRU ELIBERAREA

AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

 

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ , ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

telefon_________________ , solicit eliberarea autorizației  transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

o       buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator;

o       autorizație pentru executarea unei activități economice în cazul taximetristului independent;

o       contractul individuale de muncă al persoanei desemnate, vizat de DMMPS Constanța;

o       copie a certificatului de inregistrare ca transportator și certificatul constatator, eliberate de registrul comerțului;

o       copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o       contractul de munca pentru persoana desemnată;

o       cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice;

o       avizul medico psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o       cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator ecomomic în activitate;

o       declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o       declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o       declarație pe propria răspundere a transportatorului ca deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora.”

 

 

DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

 

 
 

 


  d) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA  AUTORIZAȚIEI TAXI

 

 

         Subsemnatul _______________________________________, domiciliat în _______________________, str. _________________________, nr. __________ bl.________ ,ap._____ , telefon ______________ ,posesor al C.I. (B.I.) seria____

nr.____________ ,eliberat de către___________________________ , la data de ___________, reprezentant al S.C.______________________________ , cu sediul în______________ , str.________________ , nr.________ , bl._____ , ap.______

telefon_________________ , solicit eliberarea taxi pentru autovehiculul marca ____________,  înmatriculat cu nr. ________________________  .

          Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

 

-         certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului;

-          contractul de leasing, unde este cazul

-         certificatul de agreare emis de RAR;

-          declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

-         declarația pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau contracul încheiat cu un dispecer și ultima chitanță de plată a acestuia;

-         dovada fiscalizării aparatului de taxat;

-         asigurarea pasagerilor și bagajelor;

-         contracte de muncă pentru conducatorii auto angajați, în numar cel puțin egal cu numărul de autorizații taxi obținute;

-         atestatele profesionale ale conducătorilor auto;

-         certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanta”.

 

 

 

 

 

           DATA_____________                                           SEMNĂTURA

 

 

e) cerere pentru viză autorizației

 

CERERE VIZA AUTORIZATIE TAXI

 

 

Subsemnatul ______________________________________________  domiciliat in
C-ta, str._____________________________ , nr._______ , bl._______ , ap. _____ , tel.____________________ , posesor al b.i./ c.i. seria _________ , nr._________ , eliberat de Pol. Mun. C-ta, reprezentant al s.c. __________________________ s.r.l., cu sediul in __________________ ,str.__________________________ , nr._______ , bl._____ , ap.____ ,tel.___________________ ,  solicit vizarea autorizatiei taxi cu  nr.________ / ______ / _______ /______ /

pentru autovehiculul inmatriculat cu nr.________________ .

            Anexez prezentei cereri urmatoarele documente :

-         dovada platii taxei de viza

-         autorizatia taxi cu nr._____________

-         carte identitate autovehicul

    -  certificat de agreare

    -  asigurare pasageri si bagaje

    -  ultima chitanta de plata a dispeceratului taxi

    -  certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe

    -  certificat de inregistrare de la Camera de Comert

    - contractul de munca al conducatorului auto si al coordonatorului

    - atestatul profesional al conducatorului auto si al coordonatorului

   

 

 

            Data                                                                             SEMNĂTURA

 

 

 

4. TAXA ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT și a COPIEI CONFORME A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor juridice, structurilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța  fără personalitate juridică, persoanelor fizice sau asociațiilor familiale autorizate să presteze în mod independent următoarele servicii de transport public:

    a) de persoane efectuat cu troleibuze;

    b) de persoane efectuat cu tramvaie;

    d) de mărfuri în regim contractual;

    e) de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

    f) de persoane pe cablu;

    g) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

4.1. Taxa „de eliberare, modificare, prelungire și vizare a autorizației de transport” este, în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Municipal Constanța nr. 82 din 27.02.2008 prind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța, de 200 lei.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Pentru obținerea „Autorizației de transport” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform model alin.(4.4) lit. a),b) și c) din prezentul capitol, la care va anexa următoarele documente:

    a) copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerțului;

    b) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

    c) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

    d) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

    e) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

    f) declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

    g) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

    h) copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de transport” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație o autorizație   conform model alin. (4.5) din prezentul capitol.

Începând cu anul al II-lea de valabilitate a autorizației în conformitate cu prevederile HCLM
nr. 82/2008, Primăria municipiului Constanța percepe un tarif anual de monitorizare a autorizației egal cu valoare tarifului pentru acordare acesteia.

 Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00 – 15.00.

4.2.  Taxa „de eliberare a copiei conforme a autorizației de transport” este, în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Municipal Constanța nr. 374 din 23.07.2009 prind modificarea H.C.L.M. nr. 82 din 27.02.2008 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța, de 200 lei.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Pentru obținerea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde:

a)    cererea tip - conform model alin. (4.4) lit. d);

b)   În original și copie certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale autovehiculului pentru care se solicită eliberarea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța;

c)    În original și copie contractul de leasing în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

d)   Copie a „autorizației de transport”

Modelul copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța este conform model alin. (4.6) prezentul capitol.

 Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente percepe un tarif de 200 lei pentru fiecare exemplar eliberat.

4.3. Contravenții și sancțiuni:

        a) Constituie contravenție efectuarea oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în alin. 4 lit. a,b,c,d,e,f și g, din prezentul capitol fără a deține „autorizație de transport” valabilă la data efectuării transportului și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.;

       b) Constituie contravenție efectuarea cu autovehicule a oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în alin. 4, lit. a,b,c,d,e,f și g” din prezentul capitol fără deținerea la bordul acestora a „copiei conforme a autorizației de transport”, valabilă la data efectuării transportului și sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

Contravențiile prevăzute la alin. 4.3. din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Corp Control, lucrătorii Poliției Comunitare și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.4. Modele cereri:

   a) cerere pentru acordarea autorizației de transport:

CERERE

pentru acordarea autorizației de transport

 

                Către

 

                         Primăria Municipiului Constanța

 

    Subsemnatul ...................................................................................(nume și prenume), în calitate de ..................................................................(persoană desemnată etc.)  la …………………………. ......................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara ......................................, localitatea …………………….........., str. .......................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  sectorul/județul ........................................., telefon ................................, fax ...................., având CUI/CIF/ etc…………………………………, cont ..........................................., deschis la Banca .................................................................................., Sucursala .......................................................,

  vă solicit acordarea autorizației pentru ...............................................................................................

………………………………………………(se menționează serviciul de transport public local)

           Data ........................                           Numele și prenumele

                                                       .............................................................

 

                                                                        Semnătura și ștampila

 

 

b) Cerere pentru modificarea autorizației de transport:

CERERE

pentru modificarea autorizației de transport

 

                    Către

                                 Primăria Municipiului Constanța

 

    Subsemnatul ..................................................................................(nume și prenume), în calitate de ..............................(persoană  desemnată etc.) la ......................................................................(denumirea persoanei juridice, asociației  familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara ..............................................., localitatea …………………..

  ................................., str. ............................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap……., sectorul/județul ............................................, telefon ......................., fax ......................., având CUI ............................................ vă solicit modificarea Autorizației nr. ..... din ..... și a copiilor conforme ale acesteia, acordată ................(denumirea titularului de autorizație)

  ........................

     Data .................      Numele și prenumele

                                ......................

                                Semnătura și ștampila

                              ..........................

 

  c) Cerere pentru prelungirea autorizației de transport:

CERERE

pentru prelungirea autorizației de transport

 

Către

                    Primăria  Municipiului Constanța

 

    Subsemnatul ...........................................................................(nume și prenume), în calitate de ………………............(persoană  desemnată etc.) la ......................................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.) , cu sediul/domiciliul în țara .........................., localitatea

  ...................................., str. ........................................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,

  Sectorul / județul ......................................., telefon ....................., fax ....................., având CUI ................

  vă solicit prelungirea  Autorizației nr. .............. din ........................................ și a copiilor conforme

  ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de ................................. .

 

     Data .................                               Numele și prenumele

                                                                      ......................

 

                                                          Semnătura și ștampila

                                                               ..........................

 

 

d) cerere pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport

CERERE

pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport

Către

                    Primăria Municipiului Constanța

 

    Subsemnatul ...................................................................................(nume și prenume), în calitate de .........................................................................(persoană desemnată etc.)  la …………………………. ...........................................................(denumirea persoanei juridice, asociației

  familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara .............................................., localitatea …………………….........., str. ......................................................................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ..., sectorul/județul ........................................., telefon ................................, fax ...................., având CUI/CIF/ etc…………………………………, cont ..........................................., deschis la Banca ..................................................................., Sucursala .......................................................,

  vă solicit acordarea copie conforme a  autorizației de transport pentru  următoarele mijloace de transport …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anexez la prezenta copiile cărților  de identitate ale mijloacelor de transport mai sus menționate

 

           Data ........................                           Numele și prenumele

                                                       .............................................................

           Semnătura și ștampila

                                                       ……………………………….........................

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.5.            Conținutul-cadru al autorizației de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.6.            Conținutul-cadru al copiei conforme a autorizației de transport

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

COPIE CONFORMĂ    nr. ………

a autorizației nr. …….. din ……………. pentru activități de

transport în domeniul serviciului public de transport ……………………….

 

 

 

             Prezenta copie conformă a autorizației nr. ……….din …………. este eliberată societății / persoanei fizice autorizate  …………………………………….. pentru a efectua  cu autovehiculul special înmatriculat cu numărul  ……………………… serviciul public de transport  ………………………………..

 

            Copia conformă a autorizației pentru efectuarea  serviciului public de transport ……………………… este valabilă de la data de ……………………… până la data de ………………………..

 

 

Observații:

                       

                  Emisă în: CONSTANTA  la  data de ……………………….

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

 

1. Circulația unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a municipiului Constanța se realizează numai pe baza „autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizație în convenție, aflată în original la bordul acestuia și valabilă la data efectuării transportului. Autorizația se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcție de capacitatea autovehiculului și este de:

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

87

Cu 9 – 20 locuri

130

Peste 20 locuri

189

Convenție tarif maxim + 25% din tariful maxim

238

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 – 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Pentru obținerea „Autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9,  o cerere tip, conform model care se regăsește la Centrul de Informare cetățeni situat pe str. Ecaterina Varga nr. 25-27, la care va anexa documentele precizate în aceasta.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație   conform modelului ce se regăsește la Centrul de Informare cetățeni situat pe str. Ecaterina Varga nr. 25-27.

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor  este  zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00 – 15.00.

2. Sunt exceptate de la plata taxei:

    a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

    b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

    d) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în <LLNK 12001    88130 301   0 32>Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin <LLNK 12002   363 10 201   0 18>Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

   e) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.)

 

3. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. următoarele fapte:

a) circulația pe trama stradală a municipiului Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători făr㠄autorizație de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” valabilă la data efectuării transportului;

b) circulația pe trama stradală a municipiului Constanța a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul  „autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. 3 din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Corp Control, lucrătorii Poliției Comunitare și împuterniciții primarului în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Model cerere pentru eliberarea autorizației:

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE CIRCULAȚIE

PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

 

Subsemnatul _________________________, domiciliat în ___________________, str. _________________________, nr. __________ bl. ________, ap._____, telefon ______________, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, eliberat de Poliția ___________________________, CNP _________________,  reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în ________________________, str. ______________________, nr.________, bl._____, ap. ______ CUI __________

telefon nr. _________________, adresă de mail_________________________, solicit eliberarea unui număr de ______ autorizații de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța nominalizate și _____ autorizații în convenție. Cele nominalizate vor fi completate  pe numerele de înmatriculare a următoarelor autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Număr înmatriculare

Capacitatea

(număr  locuri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de valabilitate solicitată: începând cu ____________, până la ___________.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-   copie certificat înmatriculare autovehicul;

-   copie după avizul de traseu, cap traseu / linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

-   copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

 

Data ______________                                                                                                           Semnătura

 

 

5. Model autorizație pentru circulația pe trama stradală a municipiului Constanța.