TAXE PENTRU ACTIVITĂȚI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

ADMINISTRATE DE DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

 

1. Taxa de concesionare locuri de veci

Taxa de concesionare locuri de veci este este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreținerii și modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanța. Taxa urmează a fi achitată de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare, astfel:

                                                                                                                                                  Lei/mp

CIMITIRUL

CATEGORIA

DURATA DE CONCESIONARE

 

 

7 ani

25 ani

49 ani

Central

Municipal

I

8

28

115

Viile Noi

C. Predescu

Anadalchioi

Palazu Mare

II

6

21

81

 

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:     

-    veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasarii taxei revine Direcției Gospodărire Comunală.

Sumele achitate cu titlu de taxă de concesioanre locuri de veci se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceiași destinație.

                                                                    

2. Taxa întreținere cimitire / loc de veci

Taxă întreținere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinatie specială și este fundamentată de necesitatea întreținerii și menținerii curățeniei în cimitirele din Municipiul Constanța. Taxa întreținere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreținere și curățenie a cimitirelor din Municipiul Constanța.

Taxa este de 2,4 lei/mp/an.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:    

-   veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine prestatorilor cu care Primăria Municipiului Constanța are încheiate contracte.

 

 

 

3. Taxa aviz construcție funerară

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa este de 15 lei.

Avizul de construcție funerară va fi eliberat de către Direcția Gospodărire Comunal㠖 Serviciul Administrare Cimitire.

Lucrările se vor efectua numai după obținerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-   veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gospodărire Comunală.