TAXE DE TIMBRU

 

  1. Taxe judiciare de timbru

 

 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ

 

NIVELURILE APLICABILE

în anul fiscal 2011

-Taxa, în lei -

Art.2 (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse în instanțele judecătorești, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 50 lei

6

b) între 51 și 500 lei

6 + 10% pentru ce depășește 50 lei

c) între 501 lei și 5.000 lei

51 + 8% pentru ce depășește 500 lei

d) între 5.001 lei și 25.000 lei

411 + 6% pentru ce depășește 5000 lei

e) între 25.001 și 50.000 lei

1.611 + 4% pentru ce depășește 25000 lei

f) între 50.001 și 250.000 lei

2.611 + 2% pentru ce depășește 50000 lei

g) peste 250.000 lei

6.611 + 1% pentru ce depășește 250000 lei

(2) În cazul contestațiilor la executare (...) Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de ……¹), indiferent de valoarea contestată

194 ¹)

Art.3 Acțiunile și cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept nepatrimonial

19

a^1) cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic nepatrimonial

12

b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10

c) cereri pentru

X

- stabilirea calității de moștenitor

50 lei/moștenitor

- stabilirea masei succesorale

3% la valoarea masei succesorale

- cereri de raport

3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită

- cereri de reducțiune a liberalităților

3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducțiunea liberalităților

- cereri de partaj

3% la valoarea masei partajabile

d) cereri de recuzare în materie civilă

4

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare

10

g) contestații în anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) acțiuni de grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren

19

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți

taxa se va calcula în condițiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituți

k) cereri de strămutare în materie civilă

4

l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

X

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

4

o) cereri pentru încuviințarea executării silite

10

o^1) cereri pentru emiterea somației de plată

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

388

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate  nu s-a stabilit ca asistența judiciară internațională se efectuează gratuit:

X

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

- efectuarea de comisii rogatorii

78

s) cereri de înființare a popririi

10

ș) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a carei judecare a fost suspendată

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile

2

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1/pagina

ț^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

1

x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și interpreților

19

Art.4 Cereri pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

X

a)cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

19

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru recunoașterea drepturilor de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

b) cereri pentu recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

Art.6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale

39

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic

39

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și al <LLNK 12004    10130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004

120

Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

X

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin.1 și 2 din Codul familiei

39

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară

8

c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei

6

Art.8.-(1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției

4

Art.8^1- (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătorești prevăzute la alin.(1) se taxează cu………¹)

2 ¹)

Art.8^2. Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

4

Art. 9 - (6) Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul – Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operațiunilor de publicitate

8

Art. 11 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătorești

50% din:

- taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță;

- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani.

Art.11  (2) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

    - încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acțiunea de partaj;

    - încheierea de suspendare a judecării cauzei;

    - hotărârile de declinare a competentei și de dezinvestire;

    - hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;

    - hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

 

4

Art.12 Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

8

Art.13 Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8

  

2. Taxe extrajudiciare de timbru

 

 

Extras din norma juridică

 

NIVELURILE AJUSTATE

pentru anul 2011

- Taxa, în lei -

 CAP. I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

 1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte  pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2. Eliberare certificat de producător

abrogat

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

abrogat

6. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11. Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

abrogat

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

abrogat

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

abrogat

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAP.III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

abrogat

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcategoriile  B, B1 sau B+E

abrogat

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,C1+E, D1+E, Tb și TV

24

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcategoriile  C1+E, D1+E, C, D, Tb, TV

abrogat

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

abrogat

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

abrogat

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

abrogat

CAP.IV  Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare provizorie de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750kg și 3500 kg inclusiv

abrogat

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

125

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

357

CAP. IV^1 Taxă furnizare de date

X

1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare 

4

CAP. V  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

X

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

13

 

Încasarea taxelor de timbru se face atât la sediul agențiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, cât și la următoarele sedii:

1.      str. Ecaterina Varga nr. 25-27;

2.      bd. Mamaia nr. 86.