I IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1              Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții

Zona în cadrul localității

CONSTANȚA

 

Anul

2010

lei/ha

2011

lei/ha

A

8.889

8.889

B

5.600

5.600

C

3.832

3.832

D

1.821

1.821

 

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

 

ANUL

2010

lei/ha

2011 lei/ha

2010

lei/ha

2011 lei/ha

2010

lei/ha

2011 lei/ha

2010

lei/ha

2011 lei/ha

1.

Teren arabil

24

24

18

18

16

16

13

13

2.

Pășune

18

18

16

16

13

13

11

11

3.

Fâneață

18

18

16

16

13

13

11

11

4.

Vie

40

40

30

30

24

24

16

16

5.

Livadă

46

46

40

40

30

30

24

24

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

24

24

18

18

16

16

13

13

7.

Teren cu ape

13

13

11

11

7

7

X

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește după cum urmează:

a)                  prin înmulțirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)                  prin înmulțirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecție:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecție

Constanța

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

 

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren cu construcții

27

24

22

19

2

arabil

43

41

39

36

3

pășune

24

22

19

17

4

fâneață

24

22

19

17

5

vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

48

46

43

41

6.1

livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de producție

X

X

X

X

8

teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1

teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

drumuri și căi ferate

X

X

X

X

10

teren neproductiv

X

X

X

X

 

 

2. Obligații

Orice persoană care dobândește/înstrăinează teren are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia.

Obligația de a depune declarația revine deopotrivă și contribuabililor care înstrăinează teren.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

3. Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)      depunerea peste termen a prevăzute la punctul 2;

b)      nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

 

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

4. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul/taxa pe teren.

 

II. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții

       lei/ha

Zona în cadrul localității

CONSTANȚA

A

8.889

B

6.720

C

4.598

D

2.185

           

 

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

                    lei/ha

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

Categoria de folosință

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Pășune

21

19

15

13

3.

Fâneață

21

19

15

13

4.

Vie

48

36

28

19

5.

Livadă

55

48

36

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

x

8.

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

9.

Neproductiv

x

x

x

x

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește după cum urmează:

a)                  prin înmulțirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)                  prin înmulțirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecție:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecție

Constanța, Palazu Mare

I

5,00

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

 

 

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

27

24

22

19

2

Arabil

43

41

39

36

3

Pășune

24

22

19

17

4

Fâneață

24

22

19

17

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

48

46

43

41

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de producție

X

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

2. Obligații

Orice persoană care dobândește/înstrăinează teren are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia.

Obligația de a depune declarația revine deopotrivă și contribuabililor care înstrăinează teren.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

3. Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)      depunerea peste termen a prevăzute la punctul 2;

b)      nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

4.  Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul/taxa pe teren.