I. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1.Cote și valori de impozitare

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a)    în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;

b)   în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activitățile artistice și distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeței incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

      lei/mp/zi

Anul

2011

Videoteci

0,12

Discoteci

0,18

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menționate mai sus se aplică coeficientul de corecție 5 corespunzător rangului Municipiului Constanța.

 

II. TAXA PENTRU ȘEDEREA ÎNTR-O UNITATE DE CAZARE

 

1. Dispoziții generale

Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se instituie pentru unitățile de cazare din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia, stațiune turistică de inters național, parte componentă a municipiului Constanța.

Prin unitate de cazare se înțelege orice construcții și amenajări destinate, prin proiectare și execuție, cazării împreună cu serviciile specifice aferente, precum hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale ori în clădiri cu altă destinație, nave fluviale și maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică.

Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei procentuale la tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de unitățile de cazare.

Cota procentuală se stabilește în funcție de clasificarea unității de cazare, astfel:

 

CLASIFICAREA UNITĂȚII DE CAZARE

COTĂ (%)

*

3,5

**

4

***

4,5

****

5

*****

5

Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de ședere, cu excepția cazului unităților de cazare amplasate în stațiunea Mamaia, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

 

2. Obligații

Persoanele juridice ce dețin unități de cazare au obligația de a calcula și vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Persoanele juridice prevăzute la alin.(1) au obligația de a depune lunar o declarație la Serviciul Persoane Juridice din cadrul Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

 

3. Scutiri

Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

a) persoane fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;

b) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c) pensionari sau studenți;

d) persoane fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e) veterani de război;

f) văduve de război sau văduve de veterani de război nerecăsătorite;

g) persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

h) soțul sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menționată la lit. b)-g).

 

4. Sancțiuni

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

b) nedepunerea declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

c) nereținere, potrivit legii, de către plătitorii obligației fiscale, a taxei hoteliere;

d) reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligației fiscale a taxei hoteliere.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează, astfel:

a) cu amendă de la 240 lei la 960 lei, pentru fapta prevăzută la alin.1 lit. a)  ;

b) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei, penru fapta prevăzută la alin.1 lit. b);

c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;

d) cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv;

e) cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta anexă se fac de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

Stabilirea, verificarea, colectarea și executarea silită, inclusiv soluționarea contestațiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către compartimentele de specialitate ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.