ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

 

 

1. TAXA DE HABITAT

 

Taxa constituie venit cu destinație specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curățeniei municipiului și se utilizează în scopul asigurării colectării și transportului reziduurilor menajere din recipienții proprii sau închiriați (containere, europubele, etc.), precum și pentru depozitarea și neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai municipiului Constanța.

Toate persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, nu plătesc taxa de habitat – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este de: 3 lei/lună/persoană

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi.

 C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform O.U.G.
nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenționate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deținătoare de legitimații de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Taxa de habitat se stabilește pe baza declarațiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menționată în declarație.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți de la plata taxei de habitat.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)             rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)             rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Sumele cu titlu de taxă de habitat datorate bugetului local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată.

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 60 lei si 240 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declarației este următorul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

Județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE

ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 10930

 

 

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) 14260477

Str. Sulmona nr. 22

Mail: office@spit-ct.ro       Cod poștal 900746

Nr. ................ din ........../.........................../201.....

 

 
Rounded Rectangle: DECLARAȚIE DE IMPUNERE – PERSOANE FIZICE
pentru stabilirea taxei de habitat
 


Text Box:

 

 

 

 

 

 


Subsemnatul __________________________________ domiciliat în ___________________, strada _________________________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, posesor al imobilului din Constanța str. ____________­­­__________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, BI/CI seria ____ nr. ____________, eliberat(ă) de Poliția _______________, la data de ___________, CNP _____________________, telefon _______________, adresă de e-mail ___________________________________________, declar pe propria răspundere că mă oblig la plata taxei de habitat pentru ____ persoane, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Nume și prenume

CNP

Calitatea față

de proprietar

Scutire/

reducere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății mai
sus-menționată, începând cu data de ____________.

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

 

Data,                                                                                       Numele și prenumele,

___________                                                                                   ____________________                          

Semnătura,

____________________

 

 

 

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE 

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanța, de construcții cu caracter provizoriu - garaje.

Taxa este în cuantum de 13 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.


1.      BD. TOMIS

2.       STR. MIHAI VITEAZU

3.       STR.TRAIAN

4.       STR. I.G. DUCA

5.       BD. ELISABETA

6.       STR. ȘTEFAN CEL MARE

7.       BD. 1 MAI

8.       BD. 1 DEC. 1918

9.       BD. ALEX. LĂPUȘNEANU

10.   STR. DEZROBIRII

11.   BD. FERDINAND

12.   BD. MAMAIA

13.   STR. REMUS OPREANU

14.   STR. BABA NOVAC

15.   STR. SOVEJA

16.   STR. ION RAȚIU

17.   BD. I.C. BRĂTIANU

18.   STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN

19.   STR. ELIBERĂRII

20.   BD. AUREL VLAICU

21.   STR. DISPENSARULUI

22.   ȘOS. MANGALIEI

23.   STR. POPORULUI

24.   STR. I .L. CARAGIALE

25.   STR. N. IORGA


26.   


 

Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele menționate mai sus se va face în baza notei de constatare întocmită și transmisă de către Direcția Corp Control – Primăria municipiului Constanța.

Taxa se va plăti pentru suprafața ocupată de construcția garajului (cu ușile închise) pe baza comunicării primite de la Primăria Municipiului Constanța – Direcția Corp Control. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța, până la eliberarea suprafeței ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi;

 C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform O.U.G.
nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă încadrarea întruna din categoriile susmentionate, respectiv :

-         legitimație pentru veteranii de război;

-         hotărâre pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 și ai Legii nr. 189/2000;

-         actul de identitate.

Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare–cumpărare, contribuabilii au obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii, la agenția fiscală unde este arondată adresa de domiciliu a contribuabilului.

În cazul în care ultima zi de depunere a documentației pentru luarea în evidență este o zi nelucrătoare, se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare.

Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

În cazul demolării garajului, Direcția Corp Control are obligația să comunice în scris agențiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desființării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

În situația demolării garajelor, Direcția Corp Control are obligația de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, situația debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

Taxa se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)       rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)       rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată a taxei de garaj se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă între 60 lei și 240 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea controlului revine Direcției Corp Control.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul pentru declarația de impunere:

                                                                                                                                   

 

 

 

 

Rounded Rectangle: DECLARAȚIE DE IMPUNERE – PERSOANE FIZICE 
pentru stabilirea taxei de garaj

 

 

 

 

 

 

 


Subsemnatul _____________________________________ domiciliat în ________________ str. _________________ nr. _____, bl. _______, sc. _____, et. ____, ap. ____, posesor al B.I./ C.I. seria _____ nr. ____________, eliberat de Poliția ___________________________, CNP __________________, telefon/ fax ___________, adresă de e-mail ____________________,

Declar că începând cu data de ____/____/_____, prin actul nr. ________________, din ___/___/____, emis de ____________, am dobândit un garaj având următoarele caracteristici:

- Cod garaj ________________________

- Suprafața ________________________

- Amplasament ___________________________________________________

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

 

 

DATA,                                   NUMELE și PRENUMELE,                              SEMNĂTURA,

 

 

3. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE ȘI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PE STRĂZILE DE TRAFIC UȘOR, MEDIU ȘI GREU

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele concepute și construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Este datorată de persoanele fizice și juridice care dețin autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulația pe străzile prevăzute în prezenta H.C.L.M.

Este stabilită în funcție de masa totală maximă autorizată, după cum urmează:

a) pentru străzile de trafic ușor și mediu:

 

 

Masa totală maximă autorizată autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. Între 2,5 – 3,5 tone inclusiv

60

6

3. Între 3,5 – 5 tone inclusiv

90

9

 

b) pentru străzile de trafic greu*:

Masa totală maximă autorizată autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Între 5 – 10 tone inclusiv

150

15

2. Între 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

 

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcție de masa totală maximă autorizată.

Sunt exceptate de la plata taxei:

    a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

    b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

    d) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

    e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

    f) vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate națională;

    g) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu
bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str.
Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu).

Conducătorii autovehiculelor autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri au obligația de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza municipiului Constanța pentru obținerea autorizației zilnice. Autorizațiile lunare se eliberează numai la punctele de încasare amplasate în agențiile fiscale din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

În vederea eliberării “Autorizației de circulație” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societății, copia talonului sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației și alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța sau prin numerar la casieriile din cadrul agențiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizații anuale eliberate pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Prin utilizator se înțelege - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Neachitarea taxei de către utilizatorii mijloacelor de transport constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, și cu amendă între 1.000 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 5 tone.

Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

Contravenților prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale.

Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale și Direcției Corp Control.

 

* LISTA STRĂZILOR CU TRAFIC GREU DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 

Nr. Crt.

Denumirea străzii

Lungime carosabil

(Km)

Nr. benzi circ. în secțiune

Lungime totală benzi (Km)

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Șos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU (DN2A – CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + I.L.CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

ȘOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAȚIEI

1.0

2

2

17.

MEȘTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ȚEPEȘ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUȘNEANU - 1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIȘMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREȘ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAȚIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIȘ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

 

Modelul cererii de acordare a autorizației de circulație este următorul:

Rounded Rectangle:

 

 

 

 

 

 

 


I.   Denumirea solicitantului: ………………………………….…………….…………….…

Sediul (adresa): localitatea …….……….......…... str. ..………....……. nr. …., bl. ….., sc. ........., ap. …., telefon/fax ………………… adresă de e-mail .........................................…….....................

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/13/ …………………… C.U.I. .........................................

II.   Datele autovehiculelor:

Nr. Crt.

Marca

Nr. Înmatriculare

Masa totală maximă autorizată (tone)

Perioada solicitată (de la ... până la...)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

III. Numele delegatului: .......................................................

B.I./ C.I. seria …….. nr. …………… CNP …………………………..

DATA,                                                                                                                        SEMNĂTURA,

__________________________________________________________________________

OBSERVAȚII:

La prezenta cerere se vor anexa următoarele:

- copia talonului/ cărții de identitate a mijlocului de transport;

- copia certificatului de înmatriculare al societății;

- alte copii ale documentelor legale relevante.

 

4. TAXA PENTRU IRIGAȚII SPAȚII VERZI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

 

Taxa constituie venit cu destinație specială, și este fundamentată pe necesitatea întreținerii spațiilor verzi din stațiunea Mamaia fiind utilizează pentru asigurarea activității de irigat și implicit întreținerea spațiului verde aflat pe domeniul public din stațiunea Mamaia.

Necesitatea taxei de irigat se impune având în vedere că materialul dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale, este dependent de udatul la plantare și frecvența zilnică a acestuia, această acțiune influențând procentul de prindere al plantelor.

Cuantumul taxei este de 31 lei/loc de cazare/an sau 31 lei/fiecare 15 m2 sau fracțiune/an.

Taxa se încasează de la persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate sau folosință spații de cazare în stațiunea Mamaia, precum și de la proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiune. În cazul în care spațiile de cazare sunt administrate de către o altă persoană decât proprietarul (în baza unui contract de închiriere, leasing, asociere în participațiune, locație de gestiune etc.) obligația declarării și a plății taxei incumbă celui ce administrează în mod concret facilitatea de cazare.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului pentru hoteluri și alte spații de cazare, sau, după caz, schița cadastrală, sau orice alt document relevant din care să reiasă suprafața utilă pentru spațiile de locuit.

Depunerea declarației și achitarea taxei pentru deținătorii de spații de cazare se va face până la data de 15.07.2011.

Pentru spațiile de locuit declarația se va depune la dobândirea spațiului respectiv, iar termenul de plată este data de 15.07 a anului respectiv.

Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere și achitare a taxei, respectiv 15 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plătește înăuntrul unui termen de 30 de zile de la dobândire, termen în cadrul căruia contribuabilul are obligația să depună declarația de impunere pentru noua achiziție, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru irigații spații verzi în stațiunea Mamaia și în cursul aceluiași an fiscal înstrăinează imobilul, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenție nedepunerea, depunerea peste termen a declarațiilor de impunere sau depunerea declarațiilor de impunere eronate, și se sanctionează cu amendă cuprinsă între 240 lei și 600 lei pentru persoane fizice, respectiv între 960 lei și 2.400 lei pentru persoane juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

 

Modelul declarației de impunere pentru persoanele fizice este:

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle:   

 

 

 

 

 

 

 

 


Subsemnatul _____________________ domiciliat în ___________, str. __________________ nr. ______, bl. ______, sc.______, et. ____, ap. _____, telefon/ fax ____________________, adresă de e-mail ______________________,  posesor al BI/CI seria ____ nr. ____________, eliberat de Poliția _______________________, CNP __________________, declar pe propria răspundere ca dețin următoarele proprietăți în Stațiunea Mamaia:

 

 

Nr. crt.

 

Adresa imobilului

 

Suprafața utilă

 

Dată dobândire

 

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

 

 

 

DATA,                                   NUMELE și PRENUMELE,                              SEMNĂTURA,

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul declarației de impunere pentru persoane juridice este:

Rounded Rectangle: DECLARAȚIE
pentru încasarea taxelor speciale pentru anul _______
Taxa pentru irigații spații verzi în stațiunea Mamaia - persoane juridice
 

 

 

 

 

 

 


CONTRIBUABIL                ______________________________                                          VERIFICAT DE

SEDIU SOCIAL   ______________________________                                          ORGANUL DE SPECIALITATE

PUNCT DE LUCRU            ______________________________                                          ___________________________

 

NR. REG. COM.  ______________________________                                          NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII

COD FISCAL                        ______________________________                                          ___________________________

ADRESĂ DE E-MAIL        ______________________________

TEL./FAX                            ______________________________                                         

CONT                    ______________________________                                         

BANCA                 ______________________________                                                              SEMNĂTURĂ          

                                                                                                                                                          L.S.

 

 

  A. Hoteluri

 

Nr. crt.

Adresa hotelului

Denumirea hotelului

Număr locuri de cazare

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

  B. Alte spații, cu excepția hotelurilor

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Suprafața utilă

Dată dobândire

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Data completării declarației:______________________________________________________

Numele, semnătura și ștampila reprezentantului legal al societății:____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.):____________________________________________________

Adresa de domiciliu:____________________________________________________________

Telefon de contact:________________

Fax: __________________

Adresă de e-mail:_________________

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

La prezenta declarație se va anexa certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului, în copie.

 

5. TAXA DE ACCES ÎN STAȚIUNEA MAMAIA PENTRU AUTOTURISME CARE NU AU NUMĂR DE ÎNMATRICULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

 

Taxa constituie venit cu destinație specială fiind instituită din rațiuni de creștere a gradului de atractivitate în stațiunea Mamaia prin organizarea de spectacole, manifestări și concursuri pe domeniul public, precum și pentru menținerea curățeniei și asigurarea iluminatului public în stațiunea Mamaia.

Se aplică tuturor autoturismelor care nu sunt înmatriculate în Constanța care vor intra în stațiune în perioada estivală.

Contravaloarea taxei este:

-   3 lei pentru fiecare intrare și se achită la casierii de la bariere;

-   4 lei pentru abonament 24 ore și se achită la casierii de la bariere sau de la dispeceratul stației de taxare;

-   25 lei pentru abonament 7 zile și se achită la casierii de la bariere sau  la dispeceratul stației de taxare ;

-   250 lei pentru abonament întreg sezon estival și se achită la dispeceratul stației de taxare.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi.

 C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform O.U.G.
nr. 214/1999.

Se exceptează de la plata taxei:

    a) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

    b) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în <LLNK 12001    88130 301   0 32>Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin <LLNK 12002   363 10 201   0 18>Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Persoanele scutite vor face dovada calității lor, prezentând documentele legale vizate la zi. În baza acestor documente se va elibera permisul de liberă trecere prin stațiunea Mamaia.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

În ceea ce privește autovehiculele cu numere de înmatriculare în leasing deținute de către locuitorii municipiului Constanța accesul se va face în mod gratuit pe baza Legitimație de acces la bariere pentru autovehiculele achiziționate în leasing care va fi eliberată la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat pe str. Ecaterina Varga nr. 25-27.

Pentru obținerea Legitimației de acces la bariere pentru autovehiculele achiziționate în leasing, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa următoarele documente:

-   copie după actul de identitate al solicitantului;

-   copie după contractul de leasing;

-   certificatul de înmatriculare pentru persoana juridică;

-   împuternicirea pentru delegat semnată și ștampilată în cazul persoanelor juridice;

-   copie certificat de înmatriculare autovehicul;

 

 

6. TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAȚIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de stațiile de telefonie mobilă, precum și de utilizarea domeniului și infrastructurii publice.

Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de stație fixă.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

-   actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-   autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-   declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanța.

Operatorii de telefonie mobilă vor depune declarația până la data de 31 martie a fiecărui an.

Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)      rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Operatorii de telefonie mobilă care înființează sau desființează amplasamente de stații fixe de telefonie au obligația de a depune o declarație de impunere corespunzătoare noii situații, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

În cazul înființării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenție depunerea peste termen a declarațiilor de impunere sau depunerea declarațiilor de impunere neconforme cu realitatea, și se sancționează cu amendă cuprinsă între
960 lei și 2.400 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul declarației este următorul:

 

Rounded Rectangle:  Rounded Rectangle: DECLARAȚIE DE IMPUNERE 
pentru stabilirea taxei de telefonie mobilă pentru anul ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONTRIBUABIL                ______________________________                          VERIFICAT DE

SEDIU SOCIAL                   ______________________________                          ORGANUL DE SPECIALITATE

PUNCT DE LUCRU            ______________________________                          ___________________________

NR. REG. COM.                  ______________________________                          NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII

ADRESĂ DE E-MAIL        ______________________________                         __________________________

TEL./ FAX                           ______________________________

COD FISCAL                        ______________________________                                         

CONT                                    ______________________________                                                         

BANCA                                 ______________________________                                          SEMNĂTURĂ

                                                                                                                                                                          L.S.                                        

 

 

 

Nr. crt.

Locația stației fixe pentru telefonie mobilă

Număr autorizație I.G.R.

Taxa

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.           

 

La prezenta declarație se vor anexa în copie următoarele documente:

-           Actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-           Autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-           Declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasare de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanța.       

 

 

 

   DATA,                                 NUMELE și PRENUMELE,                                  SEMNĂTURA,

 

 

 

 

 

 

 

7. TAXA PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE LINIȘTE ȘI SIGURANȚĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN CONSTANȚA, MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

 

Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea menținerii condițiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci.

Taxa va fi achitată de toți contribuabilii persoane juridice și persoane fizice autorizate care desfășoară activități economice pe raza municipiului Constanța, în stațiunea Mamaia sau Sat Vacanță, cu excepția celor ce au în administrare complexuri hoteliere, aceștia datorând taxa numai pentru suprafețele destinate activităților de alimentație publică și spațiilor comerciale.

Taxa se achită pentru spațiile utilizate în desfășurarea activităților economice, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a locației.

Taxa va fi plătită de către utilizator, iar în cazul spațiilor care formează centre comerciale și piețe agroalimentare, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiți de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A.     veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.     persoanele care desfășoară activități de producție, însă doar pentru spațiile afectate de această activitate ;

Taxa este stabilită diferențiat în funcție de obiectul de activitate și suprafața utilă prevăzută în schița activului contribuabilului, astfel:

 

ZONA MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Unități de agreement

530, indiferent de suprafață

2.

Unități din activitatea de alimentație publică.Vezi zonarea Anexă (Mamaia și Sat Vacanță)

S£150m2= 538

S>150m2= 1.096

3.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru (suprafață utilă)

S£50m2= 11

50<S<100m2= 330

100 m2>S= 538

4.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

S£200m2=5.524

S>200m2=18.261

5.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

S£50m2= 550

S>50m2= 1.105

 

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activitățile ce se desfășoară pe plajă.

 

 

 

 

ZONA CONSTANȚA

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

1.

Unități din activitatea de alimentație publică (suprafață utilă)

S£100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru (suprafață utilă)

S£100m2= 11

100 m2<S£200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

3.

Centre comerciale ce desfășoară activitate comercială (suprafață utilă)

S£100m2= 11

100 m2<S£500m2=5.524

500m2<S£2000m2=11.025

2000m2<S£4000m2=16.535

S>4000m2= 44.099

4.

Piețe agro-alimentare (suprafață utilă)

S£100m2= 11

100 m2<S£1000m2=1.411

1000m2<S£2000m2=2.525

S>2000m2=5.524

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă)

S£100m2= 11

100 m2<S£200m2=538

S>200m2=1.107

6.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

S£200m2=5.524

S>200m2=18.261

7.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

S£50m2= 550

S>50m2= 1.105

 

Zonele din Mamaia și Sat Vacanță sunt următoarele:

Zona A

Zona Satul de Vacanță;

Zona Alee Perla cuprinsă între bd. Mamaia și Complexul Comercial de lângă bazine;

Zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc și Bufet Jupiter – Junona;

Zona cuprinsă între Complex Melody și zona Cazino;

Zona cuprinsă între Hotel Riviera și Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsă între Debarcader Neptun și Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse în Zona A și care nu intră sub incidența Zonei C;

Zona C (Reducere 20%)

Zona cuprinsă între Bd. Mamaia și malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

 

În cazul unităților cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenții a căror suprafață pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelele mai sus menționate) înmulțită cu numărul de locații.

Contribuabilul are obligația de a declara suprafața utilă deținută, pe baza documentelor justificative de deținere a spațiului, prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare.

Pentru Constanța taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)     rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)     rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Pentru Mamaia, Sat Vacanță, taxa se achită integral până la data de 01.07.2011.

În cazul deschiderii sau închiderii de puncte de lucru, precum și în cazul modificărilor aduse statutului sau actului constitutiv, contribuabilii au obligația depunerii unei declarații în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

Pentru punctele de lucru deschise după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei privind creșterea gradului de liniște și siguranță, respectiv 30 septembrie și/sau 1 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plătește înăuntrul unui termen de 30 de zile de la data modificării aduse actului constitutiv/statutului sau în autorizația de funcționare, după caz.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice și în cursul aceluiași an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizației de funcționare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

La declarația de impunere, agentul economic are obligația de a anexa în fotocopie următoarele documente:

-   certificat de înregistrare la Camera de Comerț ;

-   actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere, etc.)

-   schița activului vizată de o persoană autorizată.

Termenul de depunere al declarației anuale:

-   pentru contribuabilii din Constanța este până la 01.03.2011;

-   pentru Mamaia și Sat Vacanță  este până la data de 01.07.2011.

În situația în care pe parcursul anului fiscal nu au intervenit modificări față de declarația depusă în anul precedent care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligația depunerii unei noi declarații anuale. În acest caz, declarația depusă în anul 2010 reprezintă titlu de creanță al contribuabilului pentru calcularea și emiterea deciziei de impunere la plata taxei pentru anul 2011.

Constituie contravenții:

-   depunerea peste termen a declarațiilor;

-   nedepunerea declarațiilor;

-   depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-   nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor aduse statutului/actului constitutiv în cazul persoanelor juridice, precum și în autorizațiile de funcționare, în cazul persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale cu privire la închiderea/deschiderea de puncte de lucru

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 240 lei la 600 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale, și cu amendă de la 960 lei la 2400 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declarației este următorul:

 

 

 

 

 

 


 

CONTRIBUABIL                                     ______________________________                     VERIFICAT DE 

SEDIU SOCIAL                                      ______________________________                      ORGANUL DE SPECIALITATE                              

PUNCT DE LUCRU               ______________________________                      ______________________________   

NR. REG. COM.                                     ______________________________                      NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII                 

COD FISCAL                                          ______________________________                      ______________________________

ADRESĂ DE E-MAIL                              ______________________________                     

TEL./FAX                                              ______________________________                     

CONT                                                    ______________________________                                                              SEMNĂTURĂ                     

BANCA                                    ______________________________                                                               L.S.

 

Mamaia și Sat Vacanță

Nr. Crt.

Activitatea

Se bifează

 cu X

Zona

Suprafață utilă

(m2)

Taxa (lei)

1.          

Unități de agrement (suprafață utilă)

 

 

 

530

2.          

Unități din activitatea de alimentație public㠖 vezi zonarea anexă (Mamaia + Sat Vacanță) (suprafață utilă)

 

 

 

S£150m2= 538

S>150m2= 1.096

3.          

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru (suprafață utilă)

 

 

 

S£50m2= 11

50<S<100m2=330

100 m2>S= 538

4.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

 

 

 

S£200m2=5.524

S>200m2=18.261

5.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

 

 

 

S£50m2= 550

S>50m2= 1.105

Constanța

Nr. Crt.

Activitatea

Se bifează

 cu X

Suprafață utilă

(m2)

Taxa (lei)

1.

Unități din activitatea de alimentație publică (suprafață utilă)

 

 

S£100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru (suprafață utilă)

 

 

S£100m2= 11

100m2<S£200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

3.

Centre comerciale ce desfășoară activitate comercială (suprafață utilă)

 

 

S£100m2= 11

100m2<S£500m2=5.524

500m2<S£2000m2=11.025

2000m2<S£4000m2=16.535

S>4000m2= 44.099

4.

Piețe agro-alimentare (suprafață utilă)

 

 

S£100m2= 11

100 m2<S£1000m2=1.411

1000m2<S£2000m2=2.525

S>2000m2=5.524

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă)

 

 

S£100m2= 11

100 m2<S£200m2=538

S>200m2=1.107

6.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

 

 

S£200m2=5.524

S>200m2=18.261

7.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

 

 

S£50m2= 550

S>50m2= 1.105

                                 Data completării declarației: __________________________________________________

                                 Numele și prenumele, semnătura și ștampila reprezentantului legal al societății: ____________________________

                                 Date de identificare (B.I./C.I.): ________________________________________________

                     Adresa de domiciliu: ________________________________________________________

     Telefon: ___________________________

     Adreă de e-mail:______________________

*Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

La prezenta declarație se vor anexa în copie următoarele documente:

- certificat de înregistrare și anexe;

- actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere, etc.);

               - schița activului vizată de o persoană autorizată.

 

8. TAXA ANUALĂ PENTRU VEHICULELE LENTE

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul art. 283 alin. 3 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligația înmatriculării, astfel:

1.              autocositoare;

2.      autoexcavator (excavator pe autoșasiu);

3.              autogreder sau autogreper;

4.              buldozer pe pneuri;

5.              compactor autopropulsat;

6.              excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri;

7.              freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

8.              freză rutieră;

9.              încărcător cu o cupă pe pneuri;

10.       instalație autopropulsată de sortare-concasare;

11.       macara cu graifer;

12.       macara mobilă pe pneuri;

13.       macara turn autopropulsată;

14.       mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a.   lucrări de terasamente;

b.  construcția și întreținerea drumurilor;

c.   decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri;

d.  finisarea drumurilor;

e.   forat;

f.    turnarea asfaltului;

g.   înlăturarea zăpezii;

15.  șasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;

16.  tractor pe pneuri;

17.  troliu autopropulsat;

18.  utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor;

19.  vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

20.  vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri;

21.  vehicul pentru marcarea drumurilor;

22.  vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri;

23.  motostivuitor (autostivuitor);

24.  și altele asemenea.

În cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilită în sumă fixă de 40 lei/an.

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de referință.

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv, se declară și se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite și taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)              depunerea peste termen a declarațiilor fiscale;

b)             nedepunerea declarațiilor fiscale.

În cazul persoanelor fizice, contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

În cazul persoanelor juridice, contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul declarației pentru stabilirea taxei pentru vehicule lente este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuabilul_______________________________

Sediul ______________________________________

Codul unic de înregistrare _______________________

Telefon: ____________________________________

Fax: _______________________________________

Adresă de e-mail: _____________________________

Contul nr.: __________________________________

Deschis la Banca _____________________________

 

 

Nr.______________din______/_________20______

Verificat de__________________________________

L.S.        Semnătura___________________________

NR. DE ROL NOMINAL UNIC_________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr._________din__________________20_____

 

Subsemnatul(a) _____________________________ în calitate de ______________________ la S.C. ____________________________, legitimat prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____________, eliberat(ă) de Poliția ____________________ la data de ________, C.N.P. ___________________, telefon ________________, adresă de e-mail _________________________, declar că societatea deține în proprietate un număr de ______ vehicule lente detaliate pe verso-ul prezentei.

 

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

 

 

                               

                     DIRECTOR,                                   ȘEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,

L.S. ______________________                        ___________________________________

       (prenumele, numele și semnătura)                           (prenumele, numele și semnătura)

NOTǍ: În cazul persoanelor fizice, declarația se completează în mod corespunzător cu elementele de identificare specifice acestora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAȚIA

cuprinzând vehicule lente

 

 

Nr. Crt.

Specificare

 (tipul)

 Nr.

Data dobândirii

Taxa datorată/ vehicul

- lei/ an -

Total taxă  datorată (col.2x col.4)

OBS.

0

1

2

3

4

5

6

1

Autocositoare

 

 

 

 

 

2

Autoexcavator (excavator cu atutoșasiu)

 

 

 

 

 

3

Autogreder

 

 

 

 

 

4

Autoscreper

 

 

 

 

 

5

Autostivuitor

 

 

 

 

 

6

Buldozer pe pneuri

 

 

 

 

 

7

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

 

 

 

 

 

8

Compactor autopropulsat

 

 

 

 

 

9

Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.

 

 

 

 

 

10

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri

 

 

 

 

 

11

Excavator cu rotor pentru săpat șanțuri

 

 

 

 

 

12

Excavator pe pneuri

 

 

 

 

 

13

Freză autopropulsată pentru canale

 

 

 

 

 

14

Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat

 

 

 

 

 

15

Freză rutieră

 

 

 

 

 

16

Încărcător cu o cupă pe pneuri

 

 

 

 

 

17

Instalație autopropulsată de sortare-concasare

 

 

 

 

 

18

Macara cu graifer

 

 

 

 

 

19

Macara mobilă pe pneuri

 

 

 

 

 

20

Macara turn autopropulsată

 

 

 

 

 

21

Mașină autopropulsată multifuncțională pentru lucrări de terasamente

 

 

 

 

 

22

Mașină autopropulsată pentru construcția și Întreținerea drumurilor

 

 

 

 

 

23

Mașină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

 

 

 

 

 

24

Mașină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

 

 

 

 

 

25

Mașină autopropulsată pentru forat

 

 

 

 

 

26

Mașină autopropulsată pentru turnat asfalt

 

 

 

 

 

27

Plug de zăpadă autoprosulsat

 

 

 

 

 

28

Șasiu de zăpadă autipropulsat

 

 

 

 

 

29

Tractor pe pneuri

 

 

 

 

 

30

Troliu autopropulsat

 

 

 

 

 

31

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

 

 

 

 

 

32

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

 

 

 

 

 

33

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

 

 

 

 

 

34

Vehicul pentru marcarea drumurilor

 

 

 

 

 

35

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

 

 

 

 

 

 

TOTAL