TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA URBANISM

 

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism

SUPRAFAȚA

TAXA (lei)

a) până la 150 m2, inclusiv

5

b) între 151 – 250 m2, inclusiv

6

c) între 251 – 500 m2, inclusiv

8

d) între 501 – 750 m2, inclusiv

10

e) între 751 – 1.000 m2, inclusiv

12

f) peste 1.000 m2

12 + 0.01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 

B. Taxe pentru eliberarea autorizațiilor de construire

1. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este de 0.5% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

3. Taxa pentru autorizarea de foraje și excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări este de 7 lei/m2

4. Taxa pentru eliberarea autorizației pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire este de 3% din valoarea autorizată a construcțiilor pentru organizare de șantier, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea.

5. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere, corturi, căsuțe, rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.

6. Taxa pentru autorizarea de lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de  6 lei/m2   

7. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții este de 0.1% din valoarea impozabilă a construcțiilor și amenajărilor.

În cazul desființărilor parțiale, cuantumul taxei, se calculează proporțional cu suprafața construită a construcției supuse demolării.

8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire este de 30% din valoarea taxei inițiale.

9. Taxa pentru autorizarea privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu este de 11 lei pentru fiecare instalație.

10. Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului este de 13 lei.

11. Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosința domeniului public și/sau privat al Municipiului Constanța pentru lucrari de reconstruire, reabilitare, reparatii (avarii), retehnologizare (modernizare), deviere, la retelele de utilități și branșament/racord este de 19 lei/zi.

Vor fi scutiți de taxa locală agenții economici și persoanele fizice care solicită intervenția în domeniul public și/sau privat pentru lucrări de investiții pe trasee noi.

Lucrările de investiții pentru realizarea de rețele și branșamente/racorduri vor fi limitate în timp astfel :

Ø      pentru realizarea unui branșament, timpul de scoatere temporară din folosința  domeniului public și/sau privat nu va depăși 5 zile. Acest termen se poate prelungi o singură dată cu încă 5 zile. Excepție vor face branșamentele care se vor realiza prin foraj orizontal, termenul de execuție nu va depăși 10 zile cu posibilitatea de a-l prelungi cu încă 10 zile. Taxa pentru prelungirea autorizației se va calcula în funcție de numărul de zile solicitat.

Ø       în cazul lucrărilor pentru realizarea unei rețele subterane, timpul de scoatere temporară din folosința domeniului public și/sau privat nu va depăsi 30 zile pentru un tronson de 100 ml. Acest termen se poate prelungi o singură dată cu încă 30 zile. Taxa pentru prelungirea autorizației se va calcula în funcție de numărul de zile solicitat.

Termenul de valabilitate al autorizației pentru scoaterea temporară din domeniul public și/privat este intervalul de timp cuprins între 60 de zile și 6 luni de la data emiterii în funcție de complexitatea lucrării. Acest termen se va încadra în termenul de valabilitate prevăzut în autorizația de construire. În cazul în care expiră acest termen, se va solicita o nouă autorizație pentru scoaterea temporară din domeniul public și/privat, în termenul de valabilitate al autorizației de construire.

Depășirea termenelor menționate în autorizația de scoatere temporară din folosința  domeniului public și/sau privat se va sancționa conform legislației în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism.

 

12. Taxa pentru obținerea în numele solicitantului a avizelor necesare în vederea autorizării va fi de 20 lei/aviz.

 

Mod de aplicare

 

Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 la 10 se aplică următoarele reguli:

a)      în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație* (cf. modelului) privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

b)     până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a regulariza taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

c)      până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

d)     Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 și 2 valoarea lucrărilor de construcții ce vor fi autorizate în temeiul legal se stabilesc astfel:

e)      pentru persoane fizice, valoarea va fi calculată conform Anexei 1.1. privind impozitul pe clădiri, din prezenta hotărâre, pentru lucrările de construcții ce se încadrează din punct de vedere constructiv în Anexa 1.1. Pentru lucrările de construcții ce nu se încadrează în Anexa 1.1. valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ.

f)       pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ, dar nu mai mică decât cea calculată pentru lucrările de construcții ce se încadrează (ca sistem constructiv) conform valorii impozabile stabilite prin Anexa 1.1. din prezenta hotărâre.

Regularizarea taxei pentru autorizația de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziții ale Primarului Municipiului Constanța, care cuprind specialiști în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât și din cadrul instituțiilor de specialitate care sunt special împuterniciți de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menționat, o copie a documentului de plată.

Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentație a fost supusă analizei comisiei de resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

Pentru obținerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:

-       cerere;

-       copie certificat de urbanism;

-       documentația anexă;

-       taxă conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipație, prin chitanță la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie;

-       taxă pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu anticipație, prin chitanța la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie.

 

Modelul declarației pentru regularizarea taxei autorizației de construire la terminarea lucrărilor:

 

DOMNULE PRIMAR,

 

Subsemnatul(a) _____________________________________ cu domiciliul în Constanța, str. _____________________ rog aprobarea eliberării procesului verbal de recepție (parțială) pentru lucrările executate în Constanța, _____________________________________________________, nr. _____________, conform autorizației de construcție nr. _______________________________ din data de _______________________ pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) : ____________________________________________________________________________________________________________________________lucrări rămase de executat: _________________________________________________________________________________________________________________________________lucrările au fost terminate la data de _____________________________________________.

Declar pe proprie răspundere în cunostința prevederilor legale în vigoare că valoarea lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de ___________________________ lei, din care pentru spațiul comercial (sediul de firmă) valoarea a fost de _____________________________lei.

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcției executate.

 

 

Data:                                                                                                        Semnătura:

    _____________                                                                                                   _______________

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

 
 


.