HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexelor 3 şi 4 din HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanţa

 

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _31.07.2013__

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub
nr. 95858/18.07.2013, prezentată de domnul primar Radu Ştefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S 57930/17.07.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi avizul Comisiei nr. 5 - pentru administraţia publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

Având în vedere prevederile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, ale art. 100 şi ale art. 107 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 2284/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii;

Ţinând seama de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
nr. 24265/2013;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art. 1 – Se modifică HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)   articolul 1 lit. b) va avea următorul cuprins:

„ b) 249 posturi utilizate în cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din care 248 funcţii publice şi 1 funcţie contractuală, conform anexelor 3 şi 4 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.”

b)   anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

c)   anexa nr. 7 se abrogă.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 150/2010, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

 

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Constanţa, şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

 

 

Adoptată de __26__ consilieri din 27 membri.

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

 

__GEORGESCU DANIEL____________                                    SECRETAR,

Marcela Enache

 

 

 

 

 

CONSTANŢA

Nr. __176_/_31.07.2013_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 1 la HCL nr. 176/2013

(Anexa nr. 3 la HCL nr. 150/2010)