HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _30.04.2013_,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub
nr. 55697/16.04.2013, prezentată de domnul primar Radu Ştefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S20485/11.03.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa şi avizul Comisiei nr. 5 - pentru administraţia publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

Având în vedere adresa Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării nr. S14587/20.02.2013, precum şi adresa Asociaţiei Patronale Mamaia nr. S14537/20.02.2013;

În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

I. Anexa nr. 5 - Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

1. Taxa prevăzută la capitolul 4 al Anexei nr. 5, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„4. TAXA PENTRU SPAŢII VERZI

Taxa constituie venit cu destinaţie specială în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi este fundamentată pe necesitatea întreţinerii spaţiilor verzi aflate pe domeniul public din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă fiind utilizată pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde concretizată în activităţi de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantaţie de arbori, arbuşti, conifere şi flori anuale, precum şi de întreţinerea acestuia prin udat la plantare şi ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la următoarele categorii de contribuabili:

a.    operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi economice în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă;

b.    proprietarii spaţiilor de locuit situate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat/împrumut de folosinţă, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Taxa se datorează pentru:

a.    spaţiile deţinute în vederea desfăşurării activităţilor economice, cu excepţia spaţiilor de cazare, precum şi pentru spaţiile de locuit, fiind stabilită în funcţie de suprafaţa utilă a spaţiului respectiv;

b. spaţiile de cazare, fiind stabilită în funcţie de numărul de locuri de cazare menţionat în certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Taxa va fi achitată de către proprietar, în cazul spaţiilor de locuit, şi de către utilizatorul spaţiului (cel care desfăşoară activitatea), în cazul operatorilor economici care desfăşoară activităţi economice în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

Cuantumul anual al taxei este de 31 lei/15 m2 sau fracţiune din aceasta pentru spaţiile deţinute în vederea desfăşurării activităţilor economice, precum şi pentru spaţiile de locuit şi 31 lei/loc de cazare pentru spaţiile de cazare.

Impunerea se va face după cum urmează:

a. pentru unităţile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului,

b. pentru toţi ceilalţi subiecţi plătitori, impunerea se face în baza schiţei cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant,

prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

- schiţa activului vizată de o persoană autorizată.

Contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

Calculul taxei se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înfiinţat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare şi sfârşitul anului fiscal.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru spaţii verzi şi în cursul aceluiaşi an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizaţiei de funcţionare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru spaţiile de locuit declaraţia se va depune la dobândirea spaţiului, iar termenul de plată este de 01.07. a anului respectiv, inclusiv.

Pentru spaţiile destinate activităţilor economice, declaraţia de impunere se depune până la data de 01.07.2013, dată la care devine scadentă şi obligaţia de plată.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenţii:

-    depunerea peste termen a declaraţiilor;

-    nedepunerea declaraţiilor;

-    depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.”

2. Taxa prevăzută la capitolul 6 al Anexei nr. 5, se modifică şi va avea următorul cuprins:

6. TAXA PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE LINIŞTE ŞI SIGURANŢĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN CONSTANŢA, MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

Taxa constituie venit cu destinaţie specială în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi este fundamentată de necesitatea menţinerii condiţiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

Taxa se încasează de la toţi operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi economice pe raza Municipiului Constanţa, în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, indiferent de locaţia acestora.

Obligaţia de plată a taxei nu înlatură obligaţiile stabilite în sarcina operatorilor economici prin alte acte normative care reglementează paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, întrucât prin această taxă se urmăreşte reducerea unei game mai variate de acte antisociale, şi nu doar a sustragerii de bunuri din anumite perimetre bine determinate.

Taxa se datorează pentru spaţiile deţinute în vederea desfăşurării activităţilor economice, fiind stabilită în funcţie de suprafaţa utilă a spaţiului respectiv.

Taxa va fi achitată de către utilizatorul spaţiului (cel care desfăşoară activitatea), iar în cazul spaţiilor care formează centre comerciale şi pieţe agroalimentare, situate în Municipiul Constanţa, de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiţi de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A.   veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.   persoanele care desfăşoară activităţi de producţie, însă doar pentru spaţiile afectate de această activitate.

Taxa anuală în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracţie de mp, din suprafaţa utilă deţinută prevăzută în schiţa activului sau, în subsidiar, în oricare alt document justificativ relevant.

În Municipiul Constanţa, taxa este stabilită diferenţiat, în funcţie de obiectul de activitate şi suprafaţa utilă deţinută sau numărul de locuri de cazare, astfel:

 

 Nr. Crt.

ACTIVITATEA

TAXA

(lei/an)

1.

Unităţi de alimentaţie publică (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

S>100m2 = 1.411

2.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru cu alte destinaţii (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

100 m2<SŁ200m2 = 1.105

S>200m2 = 5.524

3.

Centre comerciale ce desfăşoară activitate comercială (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

100 m2<SŁ500m2 = 5.524

500m2<SŁ2000m2 = 11.025

2000m2<SŁ4000m2=16.535

S>4000m2 =  44.099

4.

Pieţe agro-alimentare (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

100 m2<SŁ1000m2 = 1.411

1000m2<SŁ2000m2 = 2.525

S>2000m2 = 5.524

5.

Depozite comerciale (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2 = 538

S>200m2 = 1.107

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj, agenţi de asigurare (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ50m2 = 550

S>50m2 = 1.105

7.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ200m2 = 5.524

S>200m2 = 18.261

 

8.

Unităţi de cazare (număr locuri de cazare)

Locuri cazareŁ40 = 5.000

40 <Locuri Cazare<100 = 10.000

Locuri cazareł100 = 15.000

 

Impunerea se va face în baza schiţei cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor  anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

-    actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

- schiţa activului vizată de o persoană autorizată.

În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenţii, a căror suprafaţă pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare locaţie în parte, în funcţie de activitatea efectiv desfăşurată în acel spaţiu, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelul mai sus menţionat) înmulţită cu numărul de locaţii care au aceeaşi încadrare.

Contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

Calculul taxei se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înfiinţat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare şi sfârşitul anului fiscal.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi în cursul aceluiaşi an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizaţiei de funcţionare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru Constanţa, taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)      rata I, până la data de 31 martie, inclusiv;

b)      rata a II-a, până la data de 30 septembrie, inclusiv.

În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificări care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligaţia depunerii unei noi declaraţii anuale. În acest caz, declaraţia depusă în anul 2012 sau în anii precedenţi reprezintă titlu de creanţă al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2013.

Operatorii economici care deţin unităţi de cazare în municipiul Constanţa, au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere până la data de 01.07, declaraţie la care se vor anexa în copie certificată documentele susmenţionate.

Pentru staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, taxa se achită integral până la data de 01.07.2013, inclusiv, dată până la care operatorii economici au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuale.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenţii:

-    depunerea peste termen a declaraţiilor;

-    nedepunerea declaraţiilor;

-    depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.”

3. După capitolul 6 se introduce un nou capitol, capitolul 7, cu următorul cuprins:

„7. TAXA DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din raţiuni de promovare a staţiunii Mamaia, ca destinaţie turistică la nivel naţional şi internaţional şi de creştere a gradului de expunere a Satului de Vacanţă în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanţarea activităţilor de promovare şi punere în valoare a patrimoniului turistic.

Taxa este stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului şi se încasează de la persoanele fizice şi operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după cum urmează:

 

Nr. Crt

DESTINAŢIE

TAXĂ

Lei/an

1

Cazare turistică

hoteluri, hoteluri - apartament şi complexuri hoteliere

4000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare

3000

2

Agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic

4000

3

Alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism,

3500

4

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii- zona 1*

2000

5

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii- zona 2*

2500

6

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii- zona 3*

3500

7

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

2000

8

Transport: autocare, microbuze,trenuleţe etc., ambarcaţiuni cu scop turistic, telegondole

1000

9

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

400

10

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

700

11

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

1000

12

Locuinţă

100

 * Zonarea staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă este prevăzută în Anexa nr. 18 a prezentei hotărâri.

Prin complex hotelier, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcţiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt exploatate de acelaşi operator economic;

b) activităţile realizate sunt cuprinse într-o singură evidenţă contabilă;

c) sunt amplasate în perimetrul aceleaşi unităţii de cazare.

În cazul proprietarilor spaţiilor de locuit situate în staţiune, impunerea se va face după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

 

Pentru spaţiile de locuit termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este data de 01.06.2013. Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere şi achitare a taxei, respectiv 01 iunie, contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

În cazul operatorilor economici, termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este 01.06.2013. Pentru operatorii economici care încep desfăşurarea activităţilor economice după data de 01.06.2013, precum şi cei care obţin/vizează autorizaţia de funcţionare/avizul program funcţionare sau autorizaţia pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată, aceştia au obligaţia să depună o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau a obţinerii documentelor de autorizare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenţii:

-    depunerea peste termen a declaraţiilor;

-    nedepunerea declaraţiilor;

-    depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.”

4. paragraful 19 al capitolului 1 din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 70 lei si 279 lei.”

5. paragraful 18 al capitolului 2 din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă între 70 lei şi 279 lei.”

6. paragraful 9 al capitolului 5 din Anexa nr. 5, se modifică după cum urmează:

Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere sau depunerea declaraţiilor de impunere neconforme cu realitatea, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1116 lei şi 2.500 lei.”

II. Anexa nr. 1 – Impozit clădiri

1. capitolul 4 al Titlului I – „Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice”, se modifică după cum urmează:

4. Sancţiuni

a) depunerea peste termen a declaraţiei speciale prevăzută la punctul 3 se sancţionează cu amendă de la 70 la 279 lei;

b) nedepunerea declaraţiei speciale prevăzută la punctul 3 se sancţionează cu amendă de la 279 la 696 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.”

2. paragraful 5 al capitolului1 din Titlul II – „Impozitul şi taxa pe clădiri pentru Persoane Juridice”, se abrogă.

 

III. Anexa nr. 2 – Impozit teren

1. paragraful 2 al capitolului 3 din Titlului I – „Impozitul şi taxa pe teren pentru persoane fizice”, se modifică după cum urmează:

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.”

2. paragraful 2 al capitolului 3 din Titlul II – „Impozitul şi taxa pe teren pentru persoane juridice”, se modifică după cum urmează:

“Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2500 lei.”

 

IV. Anexa nr. 4 – Impozitul pe spectacole şi taxa hotelieră

1. alineatul 2 lit. a) şi b) al capitolului 4 din Titlul II – „Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare”, se modifică după cum urmează:

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează, astfel:

a) cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, pentru fapta prevăzută la alin.1 lit. a)  ;

b) cu amendă de la 1116 lei la 2500 lei, penru fapta prevăzută la alin.1 lit. b);”

 

V. Anexa nr. 5 – Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale bugetului local

 

1. paragraful 24 al capitolului 1, se modifică după cum urmează:

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 70 lei si 279 lei.

 

 

VI. Anexa nr. 8 - Taxe administrate de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat

1. taxele prevăzute la punctele 26 şi 27 din capitolul 5 al Anexei nr. 8, se aborgă.

2. taxele prevăzute la punctele 25 şi 26 din capitolul 6 al Anexei nr. 8, se aborgă

 

VII. Anexa nr. 10 - Taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcţia Administraţie Publică Locală

1. Taxa prevăzută la punctul 6 al tabelului din Anexa nr. 10, se modifică după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea taxei

-lei-

6.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

15

VIII. Anexa nr. 15 – Regulament de adoptare al taxelor speciale

1. Articolul 6 alin. 1.2) al Anexei nr. 16, se modifică după cum urmează:

1.2 Taxa pentru spaţii verzi constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită de necesitatea întreţinerii spaţiilor verzi aflate pe domeniul public din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, fiind utilizată pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde concretizată în activităţi de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantaţie de arbori, arbuşti, conifere şi flori anuale, precum şi de întreţinerea acestuia prin udat la plantare şi ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, precum şi de la proprietarii spaţiilor de locuit situate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face după cum urmează:

a. pentru unităţile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare,

b. pentru toţi ceilalţi subiecţi plătitori impunerea se face în baza schiţei cadastrale sau în subsidiar orice alt document justificativ relevant

Taxa se stabileşte în mod diferit, astfel:

a) pentru spaţiile de cazare stabilirea cuantumului taxei se face prin depunerea de către contribuabil a unei declaraţii referitoare la numărul de locuri de cazare, însoţită de certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în copie certificată, după caz.

Depunerea declaraţiei se face până la data de 01.07.2013, inclusiv.

Depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, precum şi nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei constituie contravenţie.

În cazul în care spaţiile sunt utilizate de către o altă persoană decât proprietarul, obligaţia declarării şi a plăţii taxei incumbă operatorului economic care care desfăşoară efectiv activitatea în acel spaţiu.

 Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

b) pentru spaţiile de locuit, respectiv pentru spaţiile deţinute/utilizate de operatori economici din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă stabilirea cuantumului taxei se face în funcţie de suprafaţa utilă deţinută. Astfel taxa se calculează prin înmulţirea fiecărei grupe de 15 m2 sau fracţiune din aceasta cu suma prevăzută în Anexa nr. 5 capitolul 4.

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile HCL nr. 491/2002, modificată prin
HCL nr.
218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa, fiind alcătuit dintr-un şef serviciu cu atribuţii în coordonarea activităţii de amenajare a spaţiului verde şi mai mulţi inspectori, care urmăresc cultivarea şi întreţinerea spaţiului verde aflat pe domeniul public din staţiunea Mamaia.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică, prin salariaţii proprii, monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru decontarea materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantaţie de arbori, arbuşti, conifere şi flori anuale şi a manoperei lucrărilor de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.”

2. După alin. 4.5 al art. 6 din Anexa nr. 16 se introduce un nou alineat, alin. 4.6, cu următorul cuprins:

4.6 Taxa de promovare a turismului în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă  constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită din raţiuni de creştere a gradului de atractivitate al Staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă fiind utilizată pentru finanţarea activităţilor de promovare şi punere în valoare a patrimoniului turistic.

 Astfel, Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente organizează spectacole, manifestări şi concursuri în staţiune, va realiza programe de promovare şi direcţionare a destinaţiei turistice către staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă pentru promovarea staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă ca destinaţie turistică la nivel naţional şi internaţional şi de creştere a gradului de expunere a Satului de Vacanţă în rândul obiectivelor turistice.

Taxa este încasată de la persoanele fizice şi operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în Sat Vacanţă şi staţiunea Mamaia, cuantumul acesteia fiind cel prevăzut în Anexa nr. 5 capitolul 7.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanţa.

Sumele încasate cu titlu de taxă de promovare a turismului în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea activităţilor destinate promovării Staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă. 

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.”

3. După liniuţa 12 a art. 4 din Anexa nr. 16 se introduce o nouă liniuţă, liniuţa 13, cu următorul cuprins:

”- promovarea turismului.”

 IX. După Anexa nr.17 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 18, al cărei conţinut este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Modelele declaraţiilor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Constanţa, şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa.

Adoptată de __22___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ

 

       MIRCEA DOBRE__________                                    SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANŢA

Nr. __82____/__30.04.2013__

Anexa nr. 1

la HCL nr. 82/2013

  (Anexa nr. 18 la HCL nr. 330/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la HCL nr. 82/2013

 

1. Model declaraţie de impunere a taxei pentru spaţii verzi – persoane fizice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model declaraţie de impunere a taxei pentru spaţii verzi – persoane juridice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Model declaraţie de impunere a taxei pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Model declaraţie de impunere a taxei de promovare a turismului în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă