TAXE DE TIMBRU

 

  1. Taxe judiciare de timbru

 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ

NIVELURILE APLICABILE

OUG 80/2013

-Taxa, în lei -

Art.3 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse în instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

 

a) până la valoarea de 500 lei

8% dar nu mai puţin de 20 lei

b) între 501 lei şi 5.000 lei

40 + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei

355 + 5% pentru ce depăşeşte 5000 lei

d) între 25.001 şi 50.000 lei

1355 + 3% pentru ce depăşeşte 25000 lei

e) între 50.001 şi 250.000 lei

2105 + 2% pentru ce depăşeşte 50000 lei

f) peste 250.000 lei

6105 + 1% pentru ce depăşeşte 250000 lei

Art. 4 (1) În cazul acţiunilor posesorii, taxa judiciară de timbru se calculează:

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

Art. 4 (2) (...) acţiunile are au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate:

20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul

(...) cererilor are au ca obiect servituţi

20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii

Art. 5 (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:

 

a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii

3% din valoarea acestora

b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar:

50 lei pentru fiecare coproprietar

c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună:

3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită

d) cererea de raport

3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită

e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive

3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia

3% din valoarea masei partajabile

(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni....

5% din valoarea masei partajabile

 ART. 6 (1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă:

 

valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei

50 lei

valoare depăşeşte 2.000 lei

200 lei

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă

200 lei

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a VI-a din Codul de procedura civila

100 lei

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt neevaluabile in bani

20 lei

....cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani ....şi valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei

50 lei

....cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani ....şi valoarea acesteia  depăşeşte 2.000 lei

200 lei

Art. 7  Actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice

100 lei

Art. 8 (1) (....)  a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial;
    b) cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial;
    c) cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani;
    d) actiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in granituire se adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate

100 lei

(2) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei

50 lei

 (...) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial...valoarea cererii depaseste 5.000 lei

300 lei

Art. 9  Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces se taxeaza astfel:

 

a) cereri de recuzare in materie civila - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicita recuzarea

100 lei

 b) cereri de stramutare in materie civila

100 lei

 c) cereri de repunere in termen

20 lei

d) cereri de perimare

20 lei

e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. 190 din Codul de procedura civila

20 lei

f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedura civila

20 lei

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată

 h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute

50 lei

 i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta

0,20 lei/pagină

 j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină

k) cereri pentru eliberarea oricaror altor certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora

1 leu/pagină

l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive

5 lei pentru fiecare exemplar de copie

Atr. 10 (1) In materia executarii silite, urmatoarele cereri se taxeaza astfel:

 

 a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu

20 lei

b) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii

50 lei

(2) În cazul contestaţiilor la executare (...) Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ……ą), indiferent de valoarea contestată

1000 ą)

obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza....

100 lei

(4) Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu .....*) lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei

50 lei*)

Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu .....*) lei, daca valoarea cererii  depaseste 5.000 lei

300 lei*)

Art. 11 Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmează:

 

a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere

20 lei

in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile

20 lei + 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat

In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul

20 lei + 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5

b) cereri in legatura cu masurile asiguratorii

100 lei

cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor

1000 lei

 c) contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii de solutionare a contestatiei

20 lei

Art. 12 Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum urmează:

 

 a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300 lei

 b) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile prevazute in Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200 lei

 c) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

100 lei

Art. 13  Actiunile formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala se taxeaza dupa cum urmează:

 

 a) pentru recunoasterea dreptului de autor si a drepturilor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora ori pentru restabilirea dreptului atins:

100 lei

 b) pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

 c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca, desene si modele industriale

300 lei

Art. 14 (1) Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 287/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare

200 lei

(2) Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului

100 lei

Art. 15  Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:

 

a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil

200 lei

b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil

100 lei

c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50 lei

d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii

50 lei

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei

20 lei fiecare cerere

f) orice alta cerere neevaluabila in bani

20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru

ART. 16 In materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxeaza dupa cum urmeaza:

 

a) cererile pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a oricarui altui inscris

50 lei

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 lei

 ART. 17 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:

 

a) contestatia impotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost solutionate conflictele de competenta dintre notarii publici

100 lei

b) plangerile impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial

20 lei

Art. 18 (...) cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile ulterioare

 

 a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti

20 lei

 b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile prevazute de lege

20 lei

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc

20 lei

ART. 19 In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate

20 lei

 ART. 20 Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul dreptului

50 lei

 ART. 21 Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat

20 lei

ART. 22 Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum urmeaza:

 

 a) cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate

10 lei pentru fiecare inscris ori copie

b) cereri pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor

300 lei

c) cereri in vederea atestarii titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experientei dobandite in Romania, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European; pentru atestarea calificarii de traducator si interpret autorizat, in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana; pentru atestarea calificarii de expert tehnic judiciar in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana

100 lei

d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării profesionale de traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

100 lei

ART. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu:

 

a) cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima instanta

50% din taxa datorată pentru acţiunea soluţionată de prima instanţă , dar nu mai puţin de 20 lei

b) cererilor si actiunilor evaluabile in bani

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 20 lei

Art. 24 (1) Recursul impotriva hotararilor judecatoresti daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedura civila

100 lei

(2) In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani

50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai putin de 100 lei

pentru cererile neevaluabile in bani

100 lei

Art. 25 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, a recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:

 

a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj

20 lei

b) incheierea de suspendare a judecarii cauzei

20 lei

c) hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant

20 lei

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:

 

a) hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat

50 lei

 b) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins

50 lei

c) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata

50 lei

d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor

50 lei

(3) Cererea pentru exercitarea caii de atac care vizeaza numai considerentele hotararii, in toate situatiile

100 lei

Art. 26 (1) Pentru formularea contestatiei in anulare

100 lei

(2) Cererea de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

Art. 27 Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

20 lei

  

2. Taxe extrajudiciare de timbru

 

 

Extras din norma juridică

 

NIVELURILE AJUSTATE

pentru anul 2014

- Taxa, în lei -

 CAP. I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

X

 1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte  pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2. Eliberare certificat de producător

abrogat

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

abrogat

6. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

15

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

abrogat

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

6

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

abrogat

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

abrogat

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAP.III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

X

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

abrogat

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia din categoriile sau subcategoriile  B, B1 sau B+E

abrogat

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,C1+E, D1+E, Tb şi TV

28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia din categoriile sau subcategoriile  C1+E, D1+E, C, D, Tb, TV

abrogat

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

abrogat

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

abrogat

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

abrogat

CAP.IV  Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare provizorie de circulaţie pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

60

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750kg şi 3500 kg inclusiv

abrogat

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

414

CAP. IV^1 Taxă furnizare de date

X

1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

5

CAP. V  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

X

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

15

 

Încasarea taxelor de timbru se face atât la sediul agenţiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, cât şi la următoarele sedii:

1.   str. Ecaterina Varga nr. 25-27;

2.   bd. Mamaia nr. 86.