I. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

1.Cote şi valori de impozitare

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a)               în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b)              în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activităţile artistice şi distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează:

     lei/mp/zi

Anul

2014

Videoteci

0,14

Discoteci

0,22

 

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate mai sus se aplică coeficientul de corecţie 5 corespunzător rangului Municipiului Constanţa.

 

2. Obligaţii

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu cele mai sus prezentate, au obligaţia de a depune o declaraţie privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

Persoanele prevăzute la alin.(1) au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 

3. Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând impozit pe spectacol;

b) nedepunerea declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând impozit pe spectacol;

c) nereţinere, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiei fiscale, a impozitului pe spectacol;

d) reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiei fiscale a impozitului pe spectacol.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează, astfel:

a) cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, pentru fapta prevăzută la alin.1 lit. a) ;

b) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei, penru fapta prevăzută la alin.1 lit. b);

c) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;

d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv;

e) cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

 

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta anexă se fac de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

Stabilirea, verificarea, colectarea şi executarea silită, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către compartimentele de specialitate ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

II. TAXA PENTRU ŞEDEREA ÎNTR-O UNITATE DE CAZARE

 

1. Dispoziţii generale

Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se instituie pentru unităţile de cazare din Municipiul Constanţa şi Staţiunea Mamaia, staţiune turistică de inters naţional, parte componentă a Municipiului Constanţa.

Prin unitate de cazare se înţelege orice construcţii şi amenajări destinate, prin proiectare şi execuţie, cazării împreună cu serviciile specifice aferente, precum hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu altă destinaţie, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică.

Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei procentuale la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA, pentru fiecare zi de sejur.

Cota procentuală este de 1%.

Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate în staţiunea Mamaia, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

 

2. Obligaţii

Persoanele juridice ce deţin unităţi de cazare au obligaţia de a calcula şi vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Persoanele juridice prevăzute la alin.(1) au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

 

3. Scutiri

Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

a) persoane fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;

b) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c) pensionari sau studenţi;

d) persoane fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e) veterani de război;

f)  văduve de război sau văduve de veterani de război nerecăsătorite;

g) persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-g).

 

4. Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

b) nedepunerea declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

c) nereţinere, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiei fiscale, a taxei hoteliere;

d) reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiei fiscale a taxei hoteliere.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează, astfel:

a) cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, pentru fapta prevăzută la alin.1 lit. a) ;

b) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei, penru fapta prevăzută la alin.1 lit. b);

c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;

d) cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv;

e) cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

 

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta anexă se fac de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

Stabilirea, verificarea, colectarea şi executarea silită, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către compartimentele de specialitate ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.