ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

1. TAXA DE HABITAT

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată pe necesitatea menţinerii unui mediu înconjurător curat.

Potrivit principiului „poluatorul plăteşte”, locuitorii Municipiului Constanţa au datoria de a contribui la cheltuielile efectuate de către municipalitate cu menţinerea curăţeniei oraşului. Acest fapt este necesar întrucât activitatea desfăşurată de către aceştia pentru asigurarea nivelui de trai generează deşeuri menajere care trebuiesc depozitate în mod corespunzător, colectate şi transportate în spaţiile special amenajate.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Constanţa.

Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de habitat – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este stabilit în funcţie de venitul lunar net pe membru de familie, după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Tranşă de venit net pe membru de familie

Cuantum taxă habitat

1

0-310 lei

3 lei/pers/lună

2

310,1-540 lei

4 lei/pers/lună

3

540,1-900 lei

5 lei/pers/lună

4

900,1-1500 lei

8 lei/pers/lună

5

Peste 1500 lei

10 lei/pers/lună

 

Cuantumul venitului lunat net pe membru de familie se stabileşte pe baza declaraţiilor depuse anual la Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, odată cu cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece.

Venitul lunar net pe membru de familie este cel pe baza căruia se acordă persoanei solicitante ajutorul de încălzire în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Venitul consemnat în prima declaraţie depusă la Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială va sta la baza stabilirii obligaţiei de plată aferente taxei de habitat pentru anul fiscal următor.

Contribuabilii care nu au depus cereri pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, indiferent de modalitatea de încălzire (energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, gaze naturale, butelii GPL sau energie electrică), dar care se încadreaza în tranşele de venit net mediu pe membru de familie prevăzute la paragraful 5 si nu deţin în integralitate clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, pot depune cererile la Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială, şi în afara perioadei de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Pentru persoanele care nu au depuse declaraţiile menţionate anterior, obligaţia de plată se va stabili la nivelul prevăzut la paragraful 5, punctul 5,  respectiv 10 lei/pers/lună.

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B. persoanele fizice prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi în alte legi;

C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999;

D. copiii beneficiari ai măsurilor de protecţie specială aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti care sunt angajaţi cu contract de muncă în cadrul DGASPC Constanţa.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenţionate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menţionată în declaraţie.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi de la plata taxei de habitat.

În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se plăteşte anual în 2 rate egale, respectiv:

  a) rata I, până la data de 30 iunie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 31 decembrie inclusiv.

Contribuabilii, persoane fizice, au şi posibilitatea plăţii eşalonate a obligaţiei pentru fiecare lună în parte.

În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlineşte într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Pentru plata cu anticipaţie a sumelor datorate cu titlu de taxă habitat, până la data de 31 martie ale anului fiscal curent, se acordă o bonificaţie de 10%.

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 70 lei si 279 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei este următorul.

 

 

 

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE 

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa, de construcţii cu caracter provizoriu – garaje.

Taxa este în cuantum de 13 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.


 1. BD. TOMIS
 2.  STR. MIHAI VITEAZU
 3.  STR.TRAIAN
 4.  STR. I.G. DUCA
 5.  BD. ELISABETA
 6.  STR. ŞTEFAN CEL MARE
 7.  BD. 1 MAI
 8.  BD. 1 DEC. 1918
 9.  BD. ALEX. LĂPUŞNEANU
 10.  STR. DEZROBIRII
 11.  BD. FERDINAND
 12.  BD. MAMAIA
 13.  STR. REMUS OPREANU
 14.  STR. BABA NOVAC
 15.  STR. SOVEJA
 16.  STR. ION RAŢIU
 17.  BD. I.C. BRĂTIANU
 18.  STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
 19.  STR. ELIBERĂRII
 20.  BD. AUREL VLAICU
 21.  STR. DISPENSARULUI
 22.  ŞOS. MANGALIEI
 23.  STR. POPORULUI
 24.  STR. I .L. CARAGIALE
 25.  STR. N. IORGA

 

Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele menţionate mai sus se va face în baza notei de constatare întocmită şi transmisă de către Direcţia Poliţia Locală – Primăria Municipiului Constanţa.

Taxa se va plăti pentru suprafaţa ocupată de construcţia garajului (cu uşile închise) pe baza comunicării primite de la Primăria Municipiului Constanţa – Direcţia Poliţia Locală. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa, până la eliberarea suprafeţei ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

A. veteranii de război;

B. persoanele fizice Prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi în alte legi;

 C. persoanele care au calitatea de luptători în rezistenţa anticomunistă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă încadrarea întruna din categoriile susmentionate, respectiv :

-          legitimaţie pentru veteranii de război;

-          hotărâre pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 şi ai Legii nr. 189/2000;

-          actul de identitate.

Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare–cumpărare, contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, respectiv la Serviciul Public de Impoyite, Taxe ;i alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

În cazul în care ultima zi de depunere a documentaţiei pentru luarea în evidenţă este o zi nelucrătoare, se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare.

Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.

În cazul demolării garajului, Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia să comunice în scris agenţiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desfiinţării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

În situaţia demolării garajelor, Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, situaţia debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

Taxa se plăteşte anual în 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

În cazul în care termenul de plată a taxei de garaj se împlineşte într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă între 70 lei şi 279 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea controlului revine Direcţiei Poliţia Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul pentru declaraţia de impunere:

                                                                                                         

 

 

3. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE STRĂZILE DE TRAFIC UŞOR, MEDIU ŞI GREU

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulaţia pe străzile prevăzute în prezenta hotărâre.

Este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor, după cum urmează:

a) pentru străzile de trafic uşor şi mediu:

 

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. Între 2,5 – 3,5 tone inclusiv

60

6

3. Între 3,5 – 5 tone inclusiv

90

9

 

b) pentru străzile de trafic greu*:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor

Lei/luna

Lei/zi

1. Între 5 – 10 tone inclusiv

150

15

2. Între 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

 

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor.

Sunt exceptate de la plata taxei:

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

    d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

    f) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională;

Conducătorii autovehiculelor concepute şi construite pentru transportul de mărfuri au obligaţia de a obţine autorizaţiile de circulaţie de la punctele de încasare amplasate pe raza Municipiului Constanţa.

În vederea eliberării “Autorizaţiei de circulaţie” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societăţii, copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei şi alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa sau prin numerar la casieriile din cadrul agenţiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizaţii anuale eliberate până la data de 31.01.2014 pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

Responsabilitatea achitării taxei şi a deţinerii autorizaţiei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Prin utilizator se înţelege - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Fapta de a circula fără a deţine autorizaţie valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, şi cu amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepţia motocicletelor peste 5 tone.

Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.

Contravenţilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei şi controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi Direcţiei Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.

În vederea efectuării verificărilor în trafic a dreptului de a utiliza reţeaua de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii de către autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, conducătorul auto este obligat să prezinte  autorizaţia de circulaţie, în original, valabilă la data efectuării verificării şi dovada achitării acesteia, în copie.

Deţinerea autorizaţiei de circulaţie nu înlătură obligativitatea respectării semnificaţiei indicatoarelor rutiere de limitare de tonaj, instalate de administratorul drumului.

În situaţia în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere cu limitare de tonaj şi transportul depăşeşte limita maximă admisă aferentă acestor artere, accesul este permis numai cu condiţia achitării taxei corespunzătoare multiplicată de trei ori.

Pentru îmbunătăţirea şi extinderea serviciului de încasare a taxei şi de eliberare a autorizaţiei de circulaţie, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local poate să negocieze şi să incheie, în condiţiile legii, convenţii cu staţii publice de distribuire a carburanţilor auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate.

* LISTA STRĂZILOR CU TRAFIC GREU DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA

 

Nr. Crt.

Denumirea străzii

Lungime carosabil

(Km)

Nr. benzi circ. în secţiune

Lungime totală benzi (Km)

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Şos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU (DN2A – CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + I.L.CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

ŞOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAŢIEI

1.0

2

2

17.

MEŞTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ŢEPEŞ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUŞNEANU - 1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIŞMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREŞ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAŢIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIŞ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

 

Modelul cererii de acordare a autorizaţiei de circulaţie este următorul:

 

 

4. TAXA PENTRU SPAŢII VERZI

Taxa constituie venit cu destinaţie specială instituită în temeiul prevederilor
art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
şi este fundamentată pe necesitatea întreţinerii spaţiilor verzi aflate pe domeniul public din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă fiind utilizată pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde concretizată în activităţi de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantaţie de arbori, arbuşti, conifere şi flori anuale, precum şi de întreţinerea acestuia prin udat la plantare şi ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la următoarele categorii de contribuabili:

a.    operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi economice în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă;

b.    proprietarii spaţiilor de locuit situate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat/împrumut de folosinţă, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Taxa se datorează pentru:

a.    spaţiile deţinute în vederea desfăşurării activităţilor economice, cu excepţia spaţiilor de cazare, precum şi pentru spaţiile de locuit, fiind stabilită în funcţie de suprafaţa utilă a spaţiului respectiv;

b. spaţiile de cazare, fiind stabilită în funcţie de numărul de locuri de cazare menţionat în certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Deţinătorii unităţilor de cazare datorează taxa atât pentru spaţiile de cazare, cât şi pentru suprafaţă destinată altor activităţii economice.

Taxa va fi achitată de către proprietar, în cazul spaţiilor de locuit, şi de către utilizatorul spaţiului (cel care desfăşoară activitatea), în cazul operatorilor economici care desfăşoară activităţi economice în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

Cuantumul anual al taxei este de 31 lei/15 m2 sau fracţiune din aceasta pentru spaţiile deţinute în vederea desfăşurării activităţilor economice, precum şi pentru spaţiile de locuit şi 31 lei/loc de cazare pentru spaţiile de cazare.

Impunerea se va face după cum urmează:

a. pentru unităţile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului,

b. pentru toţi ceilalţi subiecţi plătitori, impunerea se face în baza schiţei cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant,

prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

- schiţa activului vizată de o persoană autorizată.

Contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

Calculul taxei se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înfiinţat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare şi sfârşitul anului fiscal.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru spaţii verzi şi în cursul aceluiaşi an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizaţiei de funcţionare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru spaţiile de locuit declaraţia se va depune la dobândirea spaţiului, iar termenul de plată este de 01.07. a anului respectiv, inclusiv.

Pentru spaţiile destinate activităţilor economice, declaraţia de impunere se depune până la data de 01.07.2014, dată la care devine scadentă şi obligaţia de plată.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenţii:

-    depunerea peste termen a declaraţiilor;

-    nedepunerea declaraţiilor;

-    depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei de impunere pentru persoanele fizice este:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul declaraţiei de impunere pentru persoane juridice este:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAŢIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de staţiile de telefonie mobilă, precum şi de utilizarea domeniului şi infrastructurii publice.

Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de staţie fixă.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

-                     actele societăţii (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-                     autorizaţiile de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru fiecare amplasament de staţie fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-                     declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de staţie fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza Municipiului Constanţa.

Operatorii de telefonie mobilă vor depune declaraţia până la data de 31 martie a fiecărui an.

Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a)               rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)               rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Operatorii de telefonie mobilă care înfiinţează sau desfiinţează amplasamente de staţii fixe de telefonie au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere corespunzătoare noii situaţii, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

În cazul înfiinţării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere sau depunerea declaraţiilor de impunere neconforme cu realitatea, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1116 lei şi 2.500 lei.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

 

 

 

 

Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

 

 

 

 

6. TAXA PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE LINIŞTE ŞI SIGURANŢĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN CONSTANŢA, MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

 

Taxa constituie venit cu destinaţie specială instituită în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi este fundamentată de necesitatea menţinerii condiţiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

Taxa se încasează de la toţi operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi economice pe raza Municipiului Constanţa, în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, indiferent de locaţia acestora.

Obligaţia de plată a taxei nu înlatură obligaţiile stabilite în sarcina operatorilor economici prin alte acte normative care reglementează paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, întrucât prin această taxă se urmăreşte reducerea unei game mai variate de acte antisociale, şi nu doar a sustragerii de bunuri din anumite perimetre bine determinate.

Taxa se datorează pentru spaţiile deţinute în vederea desfăşurării activităţilor economice, fiind stabilită în funcţie de suprafaţa utilă a spaţiului respectiv.

Taxa va fi achitată de către utilizatorul spaţiului (cel care desfăşoară activitatea), iar în cazul spaţiilor care formează centre comerciale şi pieţe agroalimentare, situate în Municipiul Constanţa, de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiţi de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A.   veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.   persoanele care desfăşoară activităţi de producţie, însă doar pentru spaţiile afectate de această activitate.

Taxa anuală în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracţie de mp, din suprafaţa utilă deţinută prevăzută în schiţa activului sau, în subsidiar, în oricare alt document justificativ relevant.

 

În Municipiul Constanţa, taxa este stabilită diferenţiat, în funcţie de obiectul de activitate şi suprafaţa utilă deţinută sau numărul de locuri de cazare, astfel:

 

 Nr. Crt.

ACTIVITATEA

TAXA

(lei/an)

1.

Unităţi de alimentaţie publică (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

S>100m2 = 1.411

2.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru cu alte destinaţii (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

100 m2<SŁ200m2 = 1.105

S>200m2 = 5.524

3.

Centre comerciale ce desfăşoară activitate comercială (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

100 m2<SŁ500m2 = 5.524

500m2<SŁ2000m2 = 11.025

2000m2<SŁ4000m2=16.535

S>4000m2 =  44.099

4.

Pieţe agro-alimentare (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2 = 11

100 m2<SŁ1000m2 = 1.411

1000m2<SŁ2000m2 = 2.525

S>2000m2 = 5.524

5.

Depozite comerciale (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ100m2= 11

100 m2<SŁ200m2 = 538

S>200m2 = 1.107

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj, agenţi de asigurare (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ50m2 = 550

S>50m2 = 1.105

7.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă deţinută)

SŁ200m2 = 5.524

S>200m2 = 18.261

 

8.

Unităţi de cazare (număr locuri de cazare)

Locuri cazareŁ40 = 5.000

40 <Locuri Cazare<100 = 10.000

Locuri cazareł100 = 15.000

Impunerea se va face în baza schiţei cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor  anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

-    actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

-    schiţa activului vizată de o persoană autorizată;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-   .

În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenţii, a căror suprafaţă pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare locaţie în parte, în funcţie de activitatea efectiv desfăşurată în acel spaţiu, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelul mai sus menţionat) înmulţită cu numărul de locaţii care au aceeaşi încadrare.

Contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

Calculul taxei se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înfiinţat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare şi sfârşitul anului fiscal.

În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi în cursul aceluiaşi an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizaţiei de funcţionare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru Constanţa, taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)     rata I, până la data de 31 martie, inclusiv;

b)     rata a II-a, până la data de 30 septembrie, inclusiv.

În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificări care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligaţia depunerii unei noi declaraţii anuale. În acest caz, declaraţia depusă în anul 2013 sau în anii precedenţi reprezintă titlu de creanţă al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2014.

Pentru staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, taxa se achită integral până la data de 01.07.2014, inclusiv, dată până la care operatorii economici au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuale.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenţii:

-    depunerea peste termen a declaraţiilor;

-    nedepunerea declaraţiilor;

-    depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TAXA DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din raţiuni de promovare a staţiunii Mamaia, ca destinaţie turistică la nivel naţional şi internaţional şi de creştere a gradului de expunere a Satului de Vacanţă în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanţarea activităţilor de promovare şi punere în valoare a patrimoniului turistic.

Taxa este stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului şi se încasează de la persoanele fizice şi operatorii economici respective, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după cum urmează:

Nr. Crt

DESTINAŢIE

TAXĂ

Lei/an

1

Cazare turistică

hoteluri, hoteluri - apartament şi complexuri hoteliere

4000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare până la 10 camere de cazare inclusiv

1000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare peste 10 camere de cazare

2000

2

Agrement: cluburi/discoteci, cazinouri, săli polivalente şi alte asemenea

4000

3

Agrement: locaţii cu instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic

Cu activitate de alimentaţie publică

2750

Fără activitate de alimentaţie publică

1750

4

Alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism,

3500

5

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 1*

2000

6

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 2*

2500

7

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 3*

3500

8

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

2000

9

Transport: autocare, microbuze,trenuleţe etc., ambarcaţiuni cu scop turistic, telegondole

1000

10

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

400

11

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

700

12

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

1000

13

Locuinţă

100

 * Zonarea staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă este prevăzută în Anexa nr. 18 a prezentei hotărâri.

Prin sintagma “cluburi/discoteci” se înţelege locaţia în care se desfăşoară activităţile astfel cum sunt ele definite la punctul 178 alin. (1) al Titlului IX din HG
nr. 44/2004
.

Prin complex hotelier, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcţiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt exploatate de acelaşi operator economic;

b) activităţile realizate sunt cuprinse într-o singură evidenţă contabilă;

c) sunt amplasate în perimetrul aceleaşi unităţii de cazare.

În cazul proprietarilor spaţiilor de locuit situate în staţiune, impunerea se va face după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

Pentru spaţiile de locuit termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este data de 01.06.2014. Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere şi achitare a taxei, respectiv 01 iunie, contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

În cazul operatorilor economici, termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este 01.06.2014. Pentru operatorii economici care încep desfăşurarea activităţilor economice după data de 01.06.2014, precum şi cei care obţin/vizează autorizaţia de funcţionare/avizul program funcţionare sau autorizaţia pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată, aceştia au obligaţia să depună o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau a obţinerii documentelor de autorizare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

Constituie contravenţii:

-    depunerea peste termen a declaraţiilor;

-    nedepunerea declaraţiilor;

-    depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

Responsabilitatea încasării taxei, controlului şi aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

Modelul declaraţie de impunere a taxei de promovare a turismului în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, este următorul: