TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ŞI AVIZELOR ADMINISTRATE DE DIRECŢIA PATRIMONIU

 

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă este de 7 lei.

Documentaţia se depune la Biroul nr. 1 – bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Park Mall – Sky Level.

Acte necesare:

- cerere tip;

- act de proprietate –copie;

- plan de situaţie executat de o persoană fizică/juridică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, plan care va conţine un tabel cu coordonate stereo 70 pe suport de hârtie şi suport magnetic;

- istoric de rol fiscal în cazu actelor de proprietate mai vechi de anul 1990.

 

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

Pentru produsele vegetale:

a) suprafaţă până la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b) suprafaţă de la 1 – 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c) suprafaţă de la 5 – 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d) suprafaţă peste 10 ha este de 57 lei.

Pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei

Documentaţia se depune la Biroul nr. 2 – bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Park Mall – Sky Level.

Acte necesare:

- cerere tip;

- certificatul de producător anterior în original şi actul de proprietate prin care dovedeşte că deţine în proprietate o suprafaţă de teren arabil;

- carnet de sănătate pentru animale, păsări şi colonii de albine;

- adeverinţă din care să reiasă că primeşte o cotă parte din produse, de la Asociaţia agricolă unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător;

- actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, în copie.

 

3. Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului conform Legii nr. 7/1996.

a) persoane fizice

1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 51 lei;

2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 102 lei;

3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 153 lei.

b) persoane juridice

1. Pentru suprafeţe de la 1 – 500 mp, inclusiv este de 72 lei;

2. Pentru suprafeţe de la 501 – 1000 mp, inclusiv este de 143 lei;

3. Pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 215 lei.

Taxa prevăzută la punctul 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, unde, la art. 12 alin. 3, se dispune că planurile şi registrele cadastrale se ţin la zi, în concordanţă cu situaţia de pe teren, în baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanţa pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanţa.

Taxele prevăzute la punctele 1 şi 3 se datorează şi se încasează prin casierie la momentul eliberării de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcţiei Patrimoniu.

Taxa prevăzută la punctul 2 se datorează şi se încasează prin casierie anticipat eliberării certificatului de producător de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcţiei Patrimoniu.