I IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Art. 1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

(1) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

   Lei/ha

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA

 

A

10.316

B

6.499

C

4.447

D

2.113

(2) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

        Lei/ha

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Păşune

21

19

15

13

3.

Fâneaţă

21

19

15

13

4.

Vie

46

35

28

19

5.

Livadă

53

46

35

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Neproductiv

X

X

X

X

 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

a)   prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)   prin înmulţirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecţie:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecţie

Constanţa

I

5,00

 

(4) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii.

 

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

teren cu construcţii

31

28

26

22

2

arabil

50

48

45

42

3

păşune

28

26

22

20

4

fâneaţă

28

26

22

20

5

vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

55

53

50

48

5.1

vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

56

53

50

48

6.1

livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1

pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

X

X

X

X

8

teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10

teren neproductiv

X

X

X

X

 

(5) Terenurile aflate în extravilanul Municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

 

Art. 2 Obligaţii

(1) Orice persoană fizică care efectueză operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect transferul/pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2) Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit/taxă pe teren.

 

Art. 3 Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)   depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

b)   nedepunerea declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

Art. 4 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2015, pentru persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul/taxa pe teren.

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Art. 1 Valoarea impozitului/taxei pe teren

(1) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

  Lei/ha

Zona în cadrul localităţii

CONSTANŢA

A

10.316

B

7.798

C

5.336

D

2.535

(2) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

               Lei/ha

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

32

24

22

17

2.

Păşune

24

22

17

15

3.

Fâneaţă

24

22

17

15

4.

Vie

55

42

32

22

5.

Livadă

63

55

42

32

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

32

24

22

17

7.

Teren cu ape

17

15

9

x

8.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9.

Neproductiv

x

x

x

x

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

a)   prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)   prin înmulţirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecţie:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecţie

Constanţa, Palazu Mare

I

5,00

 

(4) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii.

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2

Arabil

50

48

45

42

3

Păşune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

55

53

50

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

56

53

50

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de producţie

X

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

(5) Terenurile aflate în extravilanul Municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

Art.2 Obligaţii

(1) Orice persoană fizică care efectueză operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect transferul/pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2) Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit/taxă pe teren.

Art. 3 Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)   depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2;

b)   nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2;

 

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2500 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

 

Art. 4 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2015, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul/taxa pe teren.