TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI DE SERVICII PUBLICE

 

1. AVIZ DE ACCES LA RAMPA DE DEŞEURI INERTE - POARTA 9

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată pe raţiuni legate de protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei Municipiului Constanţa, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii/desfiinţări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acţionează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Taxa acces la rampa de deşeuri inerte se utilizează pentru întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a rampei, prin nivelarea depunerilor.

Pentru obţinerea Avizului de acces la rampă, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa, în copie, documente justificative, la Centrul de Informare Cetăţeni de pe bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level.

Documentele justificative sunt următoarele:

- cărţile de identitate ale autovehiculelor ;

- Autorizaţiile de Construire/Demolare/intervenţie în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului Constanţa;

- Memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale);

- document de plată.

Contravaloarea taxei se achită la casierie şi este de 3 lei / tonă.

Depozitarea gunoaielor, deşeurilor, molozurilor, în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor HCL 10/2009.

Aplicarea sancţiunilor se face de către împuterniciţii primarului, lucrătorii Direcţiei Poliţia Locală şi ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-   veteranii de război;

-   persoanele fizice prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

 

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

 

CERERE pentru acordarea

AVIZULUI DE ACCES LA RAMPA DE DEŞEURI INERTE -Poarta 9

 

 

Denumire solicitant______________________________________________

Adresa __________________________ telefon                                               .

Persoana de contact_____________telefon mobil                                              .

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de Acces la Rampa de deşeuri inerte de la  Poarta  nr.9 pentru transportul a        tone  (moloz, pământ, asfalt fragmentat, resturi vegetale) în perioada:                                                pentru autovehiculele având_____________________________________________ 

Anexez prezentei cereri următoarele documente:

-          Xerocopii după cărţile de identitate ale autovehiculelor                                        

-          Xerocopii după Autorizaţiile de Construire / Demolare / intervenţie                     

în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului Constanţa

-          Memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale) 

-          Xerocopie document plata                                                   

          Inspector Primărie              Solicitant,                                             Data

(care primeşte documentaţia)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Zi    luna      an            

Nume                                                  Nume                                         .                           

Semnatura                                 Semnatura              

 

 

2. TAXA AVIZ COLECTARE DEŞEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de necesitatea existenţei unui spaţiu corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător şi al sănătăţii populaţiei, în vederea strângerii, sortării şi depozitării temporare a deşeurilor industriale reciclabile.

Taxa se utilizează pentru activităţi de dezinsecţie-deratizare pe domeniului public al municipiului Constanţa.

Pentru eliberarea ,,Avizului de colectare deşeuri industriale reciclabile” se achită o taxă după cum urmează:

-       27 lei/aviz pentru agenţii economici care deţin o suprafaţă de până la 300 mp;

-       35 lei/aviz pentru agenţii economici care deţin o suprafaţă între 301 mp – 500 mp;

-       35 lei/aviz plus 8 lei pentru fiecare 100 mp în plus faţă de 501 mp, pe punct de lucru.

În vederea eliberării avizului este necesară depunerea următoarelor documente în copie:

-       actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului punctului de colectare;

-       schiţa planului de încadrare în zonă;

-       autorizaţia de mediu, din care rezultă că spaţiul de colectare respectă condiţiile de protecţie a mediului;

-       acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original şi actualizat anual,  conform schiţei planului de încadrare în zonă;

-       declaraţie de transport;

-       anexa la Certificatul de înregistrare;

-       avizul Comisiei de circulaţie;

-       Autorizaţie de circulaţie pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale Bugetului Local.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcţiei Servicii Publice.

CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEŞEURI

 

 

Subsemnatul ________________________________, domiciliat în localitatea ________________, judeţul _______________________, strada ____________________, nr.______ bloc __________, scara _____________, ap.nr.__________ telefon ______________________________ posesor al C.I. (B.I.) seria _________, nr. ________________eliberat de Poliţia ________________________ la data de ________________________, în calitate de _____________________________ al societăţii ________________________________________________ cu sediul în localitatea la adresa ___________________________________________________, tel.___________________, vă solicit avizarea punctului de colectare al societăţii menţionate situate în municipiul Constanţa la adresa ______________________________________________________, cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului _________________________, cod fiscal nr. _________________,

conform prevederilor art. 7 al O.U.G. 16/2001.

            La prezenta cerere anexez următoarele copii:

-       actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului punctului de colectare;

-       planul de încadrare în zonă;

-       planul de situaţie cadastral ;

-       autorizaţia de mediu, din care rezultă că spaţiul de colectare respectă condiţiile de protecţie a mediului;

-       acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original şi actualizat, anual,  conform planului de situaţie cadastral;

-       declaraţie de transport;

-       certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

-       certificat constatator pentru punctual de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

-       avizul Comisiei de circulaţie;

-       Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe.

La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanţa voi prezenta în original actele mai sus menţionate.

Îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

 

 

Nume, prenume, semnătura şi ştampila

 

 

3. TAXA REZERVARE LOC PARCARE (parcare curentă).

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1

Persoanele fizice şi persoanele juridice pot solicita pentru autovehiculele proprietate sau utilizate în regim de leasing, rezervarea locului de parcare la domiciliu şi respectiv sediu, în parcajele amenajate pe domeniul public pentru parcare curentă, cu respectarea prevederilor Normativului P-132/1993 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane.

Art. 2

Solicitantul va completa cererea tip distribuită gratuit la Centrul Informare Cetăţeni din bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C – incinta City Mall – Sky Level şi va anexa în copie documentele precizate în aceasta.

Art. 3

(1) Cererea şi schiţa cu locul de parcare vor fi vizate de Preşedintele Asociaţiei de proprietari din care face parte solicitantul.

(2) Repartizarea locului de parcarese face după verificarea situaţiei în teren, în ordinea cronologică a înregistrării cererilor şi în limita locurilor disponibile.

(3) Neprezentarea solicitantului la data programată pentru efectuarea verificării în teren, sau neachitarea taxei pentru rezervarea locului de parcare în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii atrag anularea cererii de rezervare şi redistribuirea locului, conform precizărilor de la alin. 2.

Art. 4

Pentru obţinere autorizaţiei, solicitantul trebuie să facă dovada plăţii indicatorului de rezervare loc de parcare (modelul agreat de Primăria Municipiului Constanţa), respectiv factura fiscală şi chitanţa, în copie.

Art. 5

Montarea indicatorului se realizează de societatea contractantă, conform schiţei anexată la documentaţie, cu respectarea dimensiunilor locului de parcare conform normativelor în vigoare.

Art. 6

(1)             Proprietarul indicatorului are obligaţia menţinerii în stare de funcţionare a acestuia şi actualizării anuale a indicatorului cu date din autorizaţia în vigoare.

(2)             În absenţa autoturismului, indicatorul de rezervare trebuie menţinut în poziţie verticală.

Art. 7

Pe timpul folosirii locului de parcare, autorizaţia de rezervare a locului de parcare se poziţionează astfel încât să fie observată din afara autovehiculului, ca mijloc de identificare a plătitorului.

Art. 8

(1)            În primul an taxa se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentaţia.

(2)            Taxa de continuare a rezervării pentru parcarea curentă se achită anual, până la data de 31 martie, după acest termen datorându-se majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

(3)            Renunţarea la rezervarea locului de parcare se solicită în mod expres emitentului autorizaţiei numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei sau în termen de 15 zile de la expirare. Cererea se înregistrează numai după constatarea demontării indicatorului de rezervare. Depăşirea termenului obligă renunţătorul la achitarea taxei de parcare calculată inclusiv pe luna înregistrării cererii de renunţare, cu majorări de intârziere, după caz.

(4)            Persoanele care anterior au renunţat, pot solicitarea rezervarea unui loc de parcare cu îndeplinirea precizărilor art. 2 – 3.

(5)            Deţinătorul unei autorizaţii de rezervare a locului de parcare are obligaţia să aducă la cunoştinţa compartimentului de specialitate al autorităţii locale care a emis autorizaţia, orice modificare a condiţiilor ce au fost avute în vedere la eliberarea acesteia, în termen de 30 de zile de la intervenierea modificării. Nedeclararea oricărei modificări în cadrul termenului precizat conduce la decăderea din dreptul de a solicita restituirea taxei de rezervare a locului de parcare aferentă perioadei nefolosite.

(6)            În termen de 30 de zile de la aducerea la cunoştinţă a modificărilor prevăzute la alin. (5), compartimentul de specialitate al autorităţii publice locale poate proceda la redistribuirea locului de parcare cu respectarea prevederilor art. 2 şi 3.

(7)            Modificările prevăzute la alin. (5) pot fi aduse la cunoştinţa compartimentului de specialitate al autorităţii publice locale şi de către Asociaţia de Proprietari din care face parte deţinătorul autorizaţiei de rezervare a locului de parcare.

(8)            Dacă, la noul domiciliu există locuri de parcare vacante, solicitantul poate continua rezervarea locului de parcare pe noul amplasament aprobat de primărie. Obligaţia demontării şi reamplasării indicatorului revine solicitantului.

(7) Pentru locurile de parcare rezervate ce nu pot fi folosite din cauza executării unor lucrări pe domeniul public se poate solicita contravaloarea taxei aferente perioadei nefolosite. În acest sens solicitantul va depune o cerere, cu date privitoare la categoria de lucrări efectuate şi executantul lucrării, avizată de preşedintele asociaţiei de proprietari. Demontarea indicatorului înainte de începerea lucrărilor şi remontarea acestuia după finalizarea acestora  se vor executa de către beneficiarul locului rezervat

Art. 9

(1) Indicatoarele, ai căror proprietari, din cauze imputabile lor, nu pot fi contactaţi în termen de 1 an de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de parcare deţinute şi au restanţe la plata taxei, vor fi demontate de societatea contractantă care a executat montarea, iar locurile ramase libere vor fi redistribuite solicitanţilor de pe lista de aşteptare (baza de date).

(2) Titularii locurilor de parcare, înştiinţaţi în scris cu privire la măsura anulării rezervării deţinute în parcarea de reşedinţă, au obligaţia demontării indicatorului în termen  de 5 zile de la primirea adresei de anulare.

Art. 10

Încălcarea prezentelor dispoziţii constituie contravenţii şi se sancţionează potrivit prevederilor din HCL nr. 184/2013.

Contravaloarea taxei pentru obţinerea autorizaţiei se achită la casierie şi este:

 

Persoane juridice

Lei/lună

Lei/an

Autoturisme

101

500

Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor

219

1070

Persoane fizice

 

 

Autoturisme

-

173

 

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Direcţiei Servicii Publice.

 

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-      veteranii de război;

-      persoanele cu handicap, conform art. 65 alin. (5) din Legea 448/2006;

-      persoanele fizice prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

 

 

 

 

 

 

CERERE

pentru rezervarea locului de parcare

 

I.            DENUMIREA SOLICITANTULUI___________________________

 

          - Sediul(adresa):Str.___________________________nr.______bl._____

           sc._________ap._______telefon/fax_________________________;

          -nr.Înregistrare la Camera de Comerţ J13/______cod fiscal_______

 

II.          DATELE AUTOVEHICULULUI:

-      marca____________________________nr.înmatriculare________

          masa totală maximă autorizată_____________________(t).

 

III.        DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:

 

 

 

IV.         PERIOADA SOLICITATĂ:_________________________________

V.           NUMELE DELEGATULUI:_________________________________

           Telefon mobil ________________________

           B.I. (Carte de identitate) seria __________nr._______________

 Anexez la prezenta cerere copii după următoarele:

          - certificat de înmatriculare al autovehiculului;

          -contract de leasing (dacă este cazul);

          -plan amplasare parcaj în zonă şi a locului solicitat pentru rezervare în cadrul parcajului;

          -copie B.I. (copie certificat înmatriculare al firmei  - dacă este cazul);

          -documente justificative pentru încadrarea în categoria persoanelor scutite de plata taxei

                                                                                                       

                                                                                                                                       AVIZ ASOCIAŢIE

                                                                                                                                        LOCATARI/PROPRIETARI

 


            Data                                       NUME PRENUME SOLICITANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERE

pentru reînnoirea rezervării locului de parcare

 

I. Denumirea solicitantului____________________________________

- Sediul (adresa):_____________________________________________

- Telefon/fax_______________________________;

- Nr. înregistrare____________________________;

- Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului__________________

(CNP)___________________________.

II. Datele autoturismului:

- marca______________________nr. înmatriculare_________________

III. Perioada solicitată:

IV. Numele delegatului_______________________________________

-      B.I. (Carte de identitate) seria_________nr._________________

 

Anexez la prezenta cerere copii după următoarele documente:

-      certificat de înmatriculare autovehicul;

-     copie B.I. / C.I.(copie certificat înmatriculare al firmei  - dacă este cazul);

-     documente justificative pentru încadrarea în categoria persoanelor scutite de plata taxei;

-     autorizaţia pentru rezervarea locului de parcare (în original).

 

   Data                                                            Numele şi prenumele

 

________________                        _____________________________Semnatura               Semnatura

 

 

 

4. TAXA  DE PARCARE ÎN PARCAREA VERDE (PARCAREA SUPRAETAJATĂ, 

     ZONA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA).

 

Prezenta taxă este instituita ca taxa locală, în temeiul prevederilor art. 283, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa este fundamentată de necesitatea asigurării parcării autoturismelor celor care se prezintă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. 

Fondurile colectate prin aplicarea taxei vor fi întrebuinţate pentru activităţile de întreţinere a Parcării Verzi.

Responsabilitatea încasării taxei va reveni unui serviciu externalizat contractat şi urmărit de către Direcţia Servicii Publice.

Art. 1 Persoanele fizice şi juridice pot parca gratuit autoturismele  în incinta Parcării Verzi (Parcarea supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa) pe o durată de maxim 4 (patru) ore.

Art. 2 Persoanele fizice şi juridice care vor parca autoturismele pe o perioadă de timp mai mare decât cea prevăzută la art. 1,  vor achita o taxă în valoare de 1,5  lei / oră sau fracție de oră de staţionare peste cele 4 ore de gratuitate.

Art. 3 La intrarea în parcare, precum şi la ieşirea din aceasta conducătorul autoturismului execută următoarele:

a)   la intrarea în parcare, după oprirea autoturismului în dreptul staţiei de intrare, conform instrucţiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afişajul staţiei, obţinerea  tichetului  cu codul de bare;

b)   parcarea autoturismului şi părăsirea parcării;

c)   la înapoiere, deplasarea la staţia automată de plată şi, conform instrucţiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afişajul staţiei, validarea  tichetului cu codul de bare prin plata contravalorii taxei;

d)   urcarea în autoturism şi deplasarea la ieşirea din parcare, iar după oprirea în dreptul staţiei de ieşire, conform instrucţiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afişajul staţiei, prezentarea pentru citire a tichetului cu codul de bare;

e)   după ridicarea barierei părăsirea parcării.

Art. 4 Contravaloarea taxei de parcare se regăseşte pe tichetul cu codul de bare. Tichetul cu codul de bare se obţine şi se operează pentru plată şi ieşire conform activităţilor prevăzute în art. 3.

Art. 5 Pentru a beneficia de gratuitate, în cazul în care se va depăşi perioada de staţionare gratuită (maxim 4 ore) a autoturismului în parcare, persoana bolnavă care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe sau însoţitorul acesteia va prezenta dispecerului de la staţia manuală de plată fişa eliberată de această unitate (fişa UPU).   

Art. 6 Încălcarea prezentelor dispoziţii constituie contravenţii şi se sancţionează conform  prevederilor H.C.L.M. nr. 184 / 2013.

Art. 7  Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-                veteranii de război;

-                persoanele cu handicap, conform art. 65, alin. (5) din Legea 448 / 2006;

-                persoanele fizice prevăzute la <LLNK 11990   118 411822   1 38>art. 1 si 5 din Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.