CAP. I IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă.

Art. 1 Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri ce calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art. 2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A a municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metrii pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalaţii de apă,  canalizare, electrice şi  încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă,  canalizare, electrice sau  încălzire

0.

1.

2.

3.

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1200

720

B.

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

360

240

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

240

210

D.

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

150

90

E.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

 

Art. 3 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una din zonele B, C şi D ale municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metrii pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0.

1.

2.

3.

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1000

600

B.

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

200

175

D.

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

E.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

Art. 4 (1) Valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform prevederilor art. 2 şi art. 3, se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localității

Constanța - Rang I

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

 

(2) Zonele A, B, C şi D din intravilan sunt stabilite conform H.C.L.
nr. 614/2002, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanţa.

(3) În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(1) se reduce 0,10.

 

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale

Art. 5 (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri ce calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii care poate fi:

 a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

 b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

 c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(2) Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. (1) se majorează cu o cotă adițională de 15,4%.

 (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor       alin. (1), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 2, art. 3 şi art. 4 ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 Art. 6 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

Art. 7 Obligaţii

(1) Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016.

(2) Persoanele fizice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(3) Persoanele fizice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 8 Sancţiuni

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 7 alin (2) și alin. (3);

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 7 alin (2) și alin. (3);

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 9 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri.

 

CAP. II IMPOZITUL/ TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice

Art. 1 (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. (2) se majorează cu o cotă adițională de 15,4%.

(4) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(5) Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(6) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(7) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

Art. 2 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu până 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora.

 

Art. 3 Obligaţii

(1) Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016.

(2) Persoanele juridice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(3) Persoanele juridice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 4 Sancţiuni

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și alin (3);

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și alin (3).

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 5 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri.

CAP. III SCUTIRI LA IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

Art. 1 Se acordă scutire la impozitul/taxă pe clădiri pentru:

(1) Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

(2) Clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.

(3) Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

(4) Clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

(5) Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(6) Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(7) Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(8) Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

 (9) Clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.