REGULAMENT

DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

 

În temeiul dispoziţiilor:

-   art. 486 şi următoarele din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal;

-   art. 30 al Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-   Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată prin HG 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei în pieţele alimentare;

-   O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;

-   H.G. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

-   Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

-   Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

-   Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

-   H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

-   H.C.L. nr. 88/2015 privind modificarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța aprobate prin HCL
nr. 150/2014;

-   H.C.L. nr. 176/2013 pentru modificarea și completarea anexelor 3 și 4 din HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța şi instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța.

 

Se instituie taxe speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea unor servicii din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi Consiliului Local Constanţa în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

 

Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor speciale.

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc instituirea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

Art.3 Având în vedere componenţa preponderent turistică a municipiului Constanţa cât şi obligaţia autorităţilor publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, liniştit şi sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art. 4 Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:

1.   construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, şi a spaţiilor de circulaţie pietonală

2.   amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice

3.   deratizarea şi dezinsecţia

4.   organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj

5.   administrarea cimitirelor şi crematoriilor

6.   prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,

7.   înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public

8.   avizarea unor activități legate de colectarea de deșeuri sau materiale refolosibile

9.   crearea unui mediu propice desfășurării activităților economice și siguranţa cetăţenilor

10.    furnizarea unor informații (date) sau certificate

11.    autorizarea/avizarea desfășurării unor activităţi

12.    efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civilă şi atestări profesionale

13.    promovarea turismului.

 

Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum şi a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.

Art.6 Serviciile publice locale din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi Consiliului Local Municipal, care funcţionează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:

 

1. Serviciul Igienă Publică din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa

1.1 Taxa de salubrizare constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere din pubelele populaţiei, precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice care îşi au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Constanţa.

Persoanele juridice care îşi desfăşoara activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de salubrizare dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Taxa de salubrizare se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată declaraţia.

Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de salubrizare.

În caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Serviciul Igienă Publică este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Igienă Publică, prin salariaţii proprii, monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa de salubrizare este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, fiind utilizată în scopul finanţării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situaţiilor de plată întocmite de prestatori în baza cantităţilor confirmate de inspectorii primăriei prin procesele verbale de recepţie a prestaţiilor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

1.2 Taxă deșeuri inerte constituie venit cu destinaţie specială şi e fundamentată pe raţiuni legate de protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei municipiului Constanţa, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii/desfiinţări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acţionează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Colectarea şi depozitarea separată a deşeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deşeurile menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fi procesate materialele rezultate din construcţii/demolări imobile (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către persoanele fizice şi juridice care solicită depozitarea deşeurilor rezultate din construcţii/desfiinţări imobile la rampa de deşeuri inerte.

Pentru obţinerea autorizației de deșeuri inerte solicitanţii persoane fizice sau juridice vor depune la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local o cerere însoțite de documentele prevăzute în capitolul VIII al Anexei nr. 5 al prezentei hotărâri.

Taxa deșeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deşeurilor inerte.

Menținerea în condiții optime a rampei de deșeuri inerte prin lucrări de nivelare revine Serviciului Igienă Publică este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

2. Serviciul Administrare Spații Verzi Publică din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa

2.1 Taxa pentru spaţii verzi constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită de necesitatea întreţinerii spaţiilor verzi aflate pe domeniul public din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, fiind utilizată pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde concretizată în activităţi de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantaţie de arbori, arbuşti, conifere şi flori anuale, precum şi de întreţinerea acestuia prin udat la plantare şi ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, precum şi de la proprietarii spaţiilor de locuit situate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după momentul primei dări în folosinţă a acestor spaţii de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinţei prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face după cum urmează:

a. pentru unităţile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare,

b. pentru toţi ceilalţi subiecţi plătitori impunerea se face în baza schiţei cadastrale sau în subsidiar orice alt document justificativ relevant

Taxa se stabileşte în mod diferit, astfel:

a) pentru spaţiile de cazare stabilirea cuantumului taxei se face prin depunerea de către contribuabil a unei declaraţii referitoare la numărul de locuri de cazare, însoţită de certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în copie certificată, după caz.

Depunerea declaraţiei se face până la data de 01.07.2016, inclusiv.

Depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, precum şi nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei constituie contravenţie.

În cazul în care spaţiile sunt utilizate de către o altă persoană decât proprietarul, obligaţia declarării şi a plăţii taxei incumbă operatorului economic care care desfăşoară efectiv activitatea în acel spaţiu.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

b) pentru spaţiile de locuit, respectiv pentru spaţiile deţinute/utilizate de operatori economici din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă stabilirea cuantumului taxei se face în funcţie de suprafaţa utilă deţinută. Astfel taxa se calculează prin înmulţirea fiecărei grupe de 15 m2 sau fracţiune din aceasta cu suma prevăzută în Anexa nr. 5 capitolul 4.

Serviciul Administrare Spaţii Verzi este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, fiind alcătuit dintr-un şef serviciu cu atribuţii în coordonarea activităţii de amenajare a spaţiului verde şi mai mulţi inspectori, care urmăresc cultivarea şi întreţinerea spaţiului verde aflat pe domeniul public din staţiunea Mamaia.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Administrare Spaţii Verzi, prin salariaţii proprii, monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru decontarea materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantaţie de arbori, arbuşti, conifere şi flori anuale şi a manoperei lucrărilor de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

 

3. Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare din cadrul Direcţiei Servicii Publice.

Taxa aviz colectare deşeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie în scopul protecţiei mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei Municipiului Constanţa, prin înlaturarea efectelor nedorite ale activităţii de strângere, sortare şi depozitare a deşeurilor industriale reciclabile. 

Taxa se achită de către toţi agenţii economici care desfăşoara activitatea de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile republicată.

Serviciul Dotări Urbane, Dezinsecţie şi Deratizare funcţionează conform prevederilor H.C.L. nr. 493/2004.

Sumele rezultate din încasarea acestei taxe se folosesc pentru activităţi de dezinsecţie-deratizare a domeniului public al Municipiului Constanţa, activitate ce se încredinţează prin procedură de achiziţie publică. Personalul Serviciului Dotări Urbane, Dezinsecţie şi Deratizare urmăreşte executarea intocmai a prevederilor contractuale în legătură cu prestarea acestui serviciu public.

 

4. Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente

4.1 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, precum şi cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Contravaloarea taxei de înregistrare poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi fiind utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din Municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

4.2 Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

Activitatea de eliberare a certificatului de înregistrare a acestor vehicule se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, precum şi cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Taxa se achită de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza Municipiului Constanţa, care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice coroborat cu dispoziţiile H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare este nelimitată.

Contravaloarea taxei de eliberare a certificatului de înregistrare poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din Municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

4.3 Taxă pentru eliberarea avizului cap de linie/puncte îmbarcare, debarcare şi a avizului de traseu/licenţei de traseu prin curse regulate speciale constituie venit cu destinaţie specială, fiind conformă cu prevederile Anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport local de călători şi instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiului Constanţa. 

Taxa se achită anual de către toţi operatorii de transport, persoane fizice şi juridice, care execută servicii de transport local, judeţean, interjudeţean sau special de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa.

Sunt exceptaţi de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu/ licenţei de traseu prin curse regulate speciale, operatorii de transport care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, pentru aceste rute de transport special, precum şi operatorii care efectuează serviciul de transport pe traseele de tranzit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în Municipiul Constanţa până la intersecţia cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu str. Pasajului până la intersecţia cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

Avizul eliberat este valabil pe o durată de un an de la data eliberării.

Stabilirea taxei, încasarea acesteia şi folosirea fondurilor încasate cu acest titlu revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din Municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

4.4 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, respectiv pentru desfăşurarea de către acesta a următoarelor activităţi:

- eliberare autorizaţie transport persoane sau bunuri în regim taxi;

- eliberare şi vizare anuală a autorizaţiei taxi.

Aceste activităţi se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravaloarea taxelor poate fi  achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanţa din cadrul Centrului de Informare Cetăţeni cu sediul în pe bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116c – incinta City Park Mall – Sky Level, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanţa deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanţii care urmează a desfăşura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceştia de la obligaţia plăţii taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente în ceea ce priveşte autorizarea solicitanţilor, iar prestarea activităţii de amenajare a spaţiilor destinate staţionării taximetrelor şi inscripţionarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitaţie publică.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente, precum şi pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

4.5 Taxa de promovare a turismului în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită din raţiuni de creştere a gradului de atractivitate al Staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă fiind utilizată pentru finanţarea activităţilor de promovare şi punere în valoare a patrimoniului turistic.

Astfel, Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente organizează spectacole, manifestări şi concursuri în staţiune, va realiza programe de promovare şi direcţionare a destinaţiei turistice către staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă pentru promovarea staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă ca destinaţie turistică la nivel naţional şi internaţional şi de creştere a gradului de expunere a Satului de Vacanţă în rândul obiectivelor turistice.

Taxa este încasată de la persoanele fizice şi operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în Sat Vacanţă şi staţiunea Mamaia, cuantumul acesteia fiind cel prevăzut în Anexa nr. 5 capitolul 7.

Serviciul Transport Local şi Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Sumele încasate cu titlu de taxă de promovare a turismului în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea activităţilor destinate promovării Staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă.

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

5. Serviciul Cadastru din cadrul Direcţiei Patrimoniu

Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului conform Legii nr. 7/1996 constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al municipiului Constanţa pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa.

Taxa se instituie în sarcina tuturor persoanelor fizice şi juridice care solicită acordul autorităţii locale privind intabularea dreptului de proprietate.

Taxa se achită la ridicarea documentului prin care se emite acordul de intabulare. Acordul se emite în baza unei documentaţii depuse de către solicitant, respectiv:

1.   cerere;

2.   copie acte de proprietate;

3.   planuri de situație executate de persoane fizice/juridice autorizate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei;

4.   certificat de atestare fiscală emis de autoritatea publică locală;

5.   proces verbal de vecinătate.

Serviciul Cadastru este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Prestarea activităţii se face prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a Serviciului Cadastru, respectiv plata drepturilor salariale, achiziţionare de tehnică de calcul, precum şi articole birotică în vederea întreţinerii şi actualizării arhivei cadastrale a Direcţiei Patrimoniu.

Această arhivă constituie baza verificării situaţiei juridice a imobilului, verificare obligatorie înainte de emiterea acordului pentru intabularea dreptului de proprietate. Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

6. Serviciul Autorizare Agenţi Economici – Direcţia Admistrarea Domeniului Public şi Privat

Taxă eliberare aviz program de funcţionare precum şi viza anuală a acestuia pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi a prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protectţia consumatorului, republicată, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, H.G. nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cât şi a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa îl reprezintă exercitarea activităţilor comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenţi economici, în condiţiile prevederilor legale şi a H.C.L. nr. 244/2010.

Taxa trebuie achitată de către operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii în Municipiul Constanţa.

Taxa se plăteşte la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local odată cu depunerea documenteţiei, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcţionare.

Serviciul Autorizare Agenţi Economici este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Activitatea de avizare de realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Agenţi Economici, conform prevederilor H.C.L. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Constanţa.

Taxa achitată este utilizată parţial pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciului Autorizare Agenţi Economici. Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfăşurării activităţilor economice, o parte din veniturile obţinute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri şi Iluminat Public din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

7. Serviciul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă

7.1 Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, şi sărbători legale) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi sarbatori legale se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civilă, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcţionarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

7.2 Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în regim preferenţial, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în regim preferenţial se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civilă, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în regim prefereţial se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcţionarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

7.3Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Taxa este datorată de persoane fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă cu excepţia următoarelor categorii de persoane:

a) persoane cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile;

b) persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

În vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul de încadreare în grad şi tip de handicap, precum şi un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilităţii de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenţie.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului Civil.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziţionarea de tehnică de calcul, echipamente birotică şi consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

7.4 Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim de urgenţă (în 3 zile de la data înregistrării cererii) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate în regim preferenţial, la casieria Serviciului de Stare Civilă. În acest sens, dosarul de transcriere va fi înaintat către Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor în maxim 3 zile de la data înregistrării cererii, termen în care vor fi efectuate verificările necesare stabilite prevederilor legale.

Taxa pentru transmiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim preferenţial se achită cu anticipaţie la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată şi completată cu prevederile Codului Civil şi HG 64/2011.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului de Stare Civilă, respectiv pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, echipamente de birotică şi consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Prevederile prezentei se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

8. Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală

8.1 Taxă întreţinere cimitire constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea întreţinerii cimitirelor, menţinerea curăţeniei şi pazei cimitirelor situate în municipiul Constanţa.

Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmaşii acestora.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe categorii de cimitire şi durata de concesionare.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Activitatea de întreţinere a cimitirelor se efectuează de către prestatori, angajaţii Serviciului Administrare Cimitire urmând a verifica şi recepţiona lucrările efectuate de către aceştia.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

8.2 Taxă aviz construcţie funerară constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa urmează a fi achitată de către solicitantul avizului.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

9. Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală

Taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în domeniul administrării imobilelor constituite în asociaţii de proprietari. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire şi îndrumare Asociaţii de Proprietari a activităţii de evaluare şi eliberare a atestatului pentru persoanele fizice susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de condominiu.

Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de atestare, după afişarea rezultatelor examenului.

Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin hotărâre de Consiliu Local.

Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menţinere în parametrii optimi ai sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

10. Serviciul Asigurare Integritate Bunuri Publice din cadrul Direcţiei Servicii Publice

10.1 Taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea si combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

Având în vedere scopul instituirii taxei, respectiv creşterea gradului de linişte şi siguranţă în desfăşurarea activităţilor economice, subiecţii plătitori (contribuabilii) vor fi operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi economice pe raza Municipiului Constanţa, în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, indiferent de locaţia acestora.

Stabilirea cuantumului taxei se face în baza declaraţiei de impunere, pentru fiecare sediu, sucursală, agenţie şi punct de lucru în parte, în funcţie de obiectul de activitate, suprafaţa deţinută şi zonă.

În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agentii, după caz, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică după încadrarea fiecarui punct de lucru în tabelele mai sus mentionate, pentru spaţiile a căror suprafaţă este mai mare de 100 mp.

Pentru operatorii economici care au în administrare complexe hoteliere, aceştia datorează taxa numai pentru suprafeţele destinate activitatilor de alimentaţie publică şi spaţiilor comerciale.

Taxa va fi plătită de către utilizator (cel ce desfăşoară efectiv activitatea în spaţiul respectiv), iar în cazul spaţiilor care formează centre comerciale, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activităţile ce se desfăşoară pe plajă.

Contribuabilul are obligaţia de a declara suprafaţa deţinută, pe baza documentelor justificative de deţinere a spaţiului, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare.

Serviciul Asigurare Integritate Bunuri Publice este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Prestarea activităţii se face prin delegare, achiziţia serviciului fiind atribuită în urma licitaţiei publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Serviciul Asigurare Integritate Bunuri Publice, prin salariaţii proprii monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului de pază, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

Art. 7 Pentru prestarea activităţilor constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgenţă, multiplicare acte (fotocopiere), eliberarea certificatului de atestare fiscală şi a certificatului de stare materială se instituie taxe speciale aferente în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activităţi.

Taxele instituite sunt în acelaşi cuantum pentru toate serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa.

Sumele colectate sunt folosite pentru achiziţionarea arhivei electronice, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor.

 

Art.8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.