CAP. I IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele fizice

 

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2 inclusiv, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha=10.000 mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:

                   Lei/ha

Zona în cadrul localităţii

Constanța

 

A

10.316

B

6.499

C

4.447

D

2.113

(3) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha=10000mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(4).

       Lei/ha

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Păşune

21

19

15

13

3.

Fâneaţă

21

19

15

13

4.

Vie

46

35

28

19

5.

Livadă

53

46

35

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

(4) Coeficientul de corecţie aplicat la nivelul municipiului Constanţa, localitate de rang I, este 5.

 

 

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 2,5 corespunzător rangului localităţii.

Nr.crt

Categoria de folosinţă

Impozit (lei/ha)

1.

Teren cu construcţii

31

2.

Teren arabil

50

3.

Păşune

28

4.

Fâneaţă

28

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

55

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

56

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

9.

Drumuri şi căi ferate

X

10.

teren neproductiv

X

 

(6) Terenurile aflate în extravilanul Municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

(7) În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

(8) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren  se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora.

 

Art. 2 Obligaţii

(1) Orice persoană fizică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2) Persoanele fizice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 

 

 

 

 

 

Art. 3 Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2;

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2;

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

Art. 4 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe teren.

CAP. II IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice

 

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2 inclusiv, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha=10.000 mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:                              

                                                                                                Lei/ha

Zona în cadrul localităţii

Constanţa

A

17.194

B

12.998

C

8.894

D

4.226

(3) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha=10000mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(4).

               Lei/ha

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosinţă

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Păşune

21

19

15

13

3.

Fâneaţă

21

19

15

13

4.

Vie

46

35

28

19

5.

Livadă

53

46

35

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

(4) Coeficientul de corecţie aplicat la nivelul municipiului Constanţa, localitate de rang I, este 5.

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 2,5 corespunzător rangului localităţii.

Nr.crt

Categoria de folosinţă

Impozit (lei/ha)

1.

Teren cu construcţii

31

2.

Teren arabil

50

3.

Păşune

28

4.

Fâneaţă

28

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

55

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

56

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

9.

Drumuri şi căi ferate

X

10.

teren neproductiv

X

 

(6) Terenurile aflate în extravilanul Municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

(7) În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

(8) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora.

Art.2 Obligaţii

(1) Orice persoană juridică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2) Persoanele juridice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

Art. 3 Sancţiuni

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2;

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2;

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

Art. 4 Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe teren.

 

 

 

 

 

CAP. III SCUTIRI

Art. 1 Se acordă scutire la impozitul/taxă pe teren pentru:

(1) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(2) Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(3) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

(4) Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

(5) Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

(6) Terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

(7) Terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate.

(9) Terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate.

(10) Suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.