ALTE TAXE ÎNCASATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

 

CAP. I TAXA DE SALUBRIZARE

 

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor
art. 484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii
nr. 101/2006,
republicată - serviciului de salubrizare a localităţilor, fiind fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea localității, de care beneficiază întreaga comunitate locală și individual, cei care nu dețin un contract individual de salubritate.

(2) Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Constanţa.

(3) Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de salubrizare – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

(4) Cuantumul taxei este de: 3 lei/lună/persoană

(5) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945;

c) persoanele cu handicap grav (I), accentuat (II).

 (6) Scutirea de la plata taxei de salubrizare, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenţionate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

(7) În cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de salubrizare se stabilește pe baza listelor transmise de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, cât și a cererilor depuse de persoanele îndreptățite, urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în care au fost depuse datele menționate anterior.

(8) Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

(9) Contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

(10) Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

(11) În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

(12) În vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

(13) Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menţionată în declaraţie.

(14) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi de la plata taxei de salubrizare.

(15) În caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

(16) Taxa de salubrizare se plăteşte în 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

 

(17) În cazul în care termenul de plată a taxei de salubrizare se împlineşte într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

(18) Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

(20) Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 70 lei si 279 lei.

(21) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(22) Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

(23) Modelul declaraţiei este următorul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. II TAXA PENTRU TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCŢII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE

 

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486    alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa, de construcţii cu caracter provizoriu – garaje.

(3) Taxa este în cuantum de 13 lei/m2/an.

(4) Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.


 1. BD. TOMIS
 2.  STR. MIHAI VITEAZU
 3.  STR.TRAIAN
 4.  STR. I.G. DUCA
 5.  BD. ELISABETA
 6.  STR. ŞTEFAN CEL MARE
 7.  BD. 1 MAI
 8.  BD. 1 DEC. 1918
 9.  BD. ALEX. LĂPUŞNEANU
 10.  STR. DEZROBIRII
 11.  BD. FERDINAND

12.                 BD. MAMAIA

13.                 STR. REMUS OPREANU

 1.  STR. BABA NOVAC
 2.  STR. SOVEJA
 3.  STR. ION RAŢIU
 4.  BD. I.C. BRĂTIANU
 5.  STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
 6.  STR. ELIBERĂRII
 7.  BD. AUREL VLAICU
 8.  STR. DISPENSARULUI
 9.  ŞOS. MANGALIEI
 10.  STR. POPORULUI
 11.  STR. I .L. CARAGIALE
 12.  STR. N. IORGA

(5) Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele susmenţionate, se va face în baza notei de constatare întocmită şi transmisă de către Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal.

(6) Taxa se va plăti pentru suprafaţa ocupată de construcţia garajului (cu uşile închise) pe baza comunicării primite de la Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanţa, până la eliberarea suprafeţei ocupate.

(7) Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare.

(8) Scutirea de la plata taxei, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenţionate.

(9) Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare–cumpărare, contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

(10) Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.

(11) În cazul demolării garajului, Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia să comunice în scris agenţiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desfiinţării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

(12) În situaţia demolării garajelor, Direcţia Poliţie Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal are obligaţia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local situaţia debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

(13) Taxa se plăteşte în 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

(14) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(15) Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă între 70 lei şi 279 lei.

(16) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(17) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(18) Responsabilitatea controlului revine Direcţiei Poliţia Locală prin Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal.

(19) Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(20) Modelul pentru declaraţia de impunere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.III TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE STRĂZILE DE TRAFIC UŞOR, MEDIU ŞI GREU

 

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486   alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

(2) Este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulaţia pe străzile prevăzute în prezenta hotărâre.

(3) Este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, după cum urmează:

a) pentru străzile de trafic uşor şi mediu:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. Între 2,5 – 3,5 tone inclusiv

60

6

3. Între 3,5 – 5 tone inclusiv

90

9

 

 

 

b) pentru străzile de trafic greu*:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic

Lei/lună

Lei/zi

1. Între 5 – 10 tone inclusiv

150

15

2. Între 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

 

(4) Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

(5) Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcţie de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic.

(6) Sunt exceptate de la plata taxei:

a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

f) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională.

(7) Conducătorii autovehiculelor concepute şi construite pentru transportul de mărfuri au obligaţia de a obţine autorizaţiile de circulaţie de la punctele de încasare amplasate pe raza Municipiului Constanţa.

(8) În vederea eliberării “Autorizaţiei de circulaţie” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societăţii, copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei şi alte copii ale documentelor legale relevante.

(9) Pentru autorizaţii anuale, eliberate până la data de 31.01.2016, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

(10) Responsabilitatea achitării taxei şi a deţinerii autorizaţiei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(11) Prin utilizator, se înţelege persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumit în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică ori juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumit în continuare utilizator străin.

(12) Fapta de a circula fără a deţine autorizaţie valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic /masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cuprinsă între 0-5 tone, inclusiv, şi cu amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, peste 5 tone.

(13) Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.

(14) Responsabilitatea constatării contravențtiilor și aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi Direcţiei Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.

(15) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(16) Responsabilitatea încasării taxei şi controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 (17) În vederea efectuării verificărilor în trafic a dreptului de a utiliza reţeaua de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii de către autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri, conducătorul auto este obligat să prezinte autorizaţia de circulaţie, în original, valabilă la data efectuării verificării şi dovada achitării acesteia, în copie.

(18) În situaţia în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere cu limitare de tonaj şi transportul depăşeşte limita maximă admisă aferentă acestor artere, accesul este permis numai cu condiţia achitării taxei corespunzătoare multiplicată de trei ori.

(19) Pentru îmbunătăţirea şi extinderea serviciului de încasare a taxei şi de eliberare a autorizaţiei de circulaţie, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local poate să negocieze şi să incheie, în condiţiile legii, convenţii cu staţii publice de distribuire a carburanţilor auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate.

*Lista străzilor cu trafic greu din Municipiul Constanţa:

Nr. crt.

Denumirea străzii

Lungime carosabil

(Km)

Nr. benzi circ. în secţiune

Lungime totală benzi (Km)

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Şos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU (DN2A – CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + I.L.CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

ŞOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAŢIEI

1.0

2

2

17.

MEŞTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ŢEPEŞ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUŞNEANU - 1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIŞMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREŞ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAŢIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIŞ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

 

 

 

 

(20) Modelul cererii de acordare a autorizaţiei de circulaţie este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. IV TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAŢIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486   alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de staţiile de telefonie mobilă, precum şi de utilizarea domeniului şi infrastructurii publice.

(2) Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de staţie fixă.

(3) La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

- actele societăţii (certificat de înregistrare, cod fiscal);

- autorizaţiile de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru fiecare amplasament de staţie fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

- declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de staţie fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza Municipiului Constanţa.

(4) Operatorii de telefonie mobilă vor depune declaraţia până la data de 31 martie a fiecărui an.

(5) Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

(6) Operatorii de telefonie mobilă care înfiinţează sau desfiinţează amplasamente de staţii fixe de telefonie au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere corespunzătoare noii situaţii, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

(7) În cazul înfiinţării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

(8) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(9) Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere sau depunerea declaraţiilor de impunere neconforme cu realitatea şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.116 lei şi 2.500 lei.

(10) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(11) Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(12) Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. V TAXA PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE LINIŞTE ŞI SIGURANŢĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN CONSTANŢA, MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

 

(1) Taxa constituie venit cu destinaţie specială instituită în temeiul prevederilor
art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi este fundamentată de necesitatea menţinerii condiţiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci.

(2) Taxa se încasează de la toţi operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi economice pe raza Municipiului Constanţa, în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, indiferent de locaţia acestora. Fac excepție, activitățile economice desfășurate în sediile și punctele de lucru situate în incinta Portului Constanța.

(3) Obligaţia de plată a taxei nu înlatură obligaţiile stabilite în sarcina operatorilor economici prin alte acte normative care reglementează paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, întrucât prin această taxă se urmăreşte reducerea unei game mai variate de acte antisociale, şi nu doar a sustragerii de bunuri din anumite perimetre bine determinate.

(4) Taxa se datorează pentru spaţiile deţinute în vederea desfăşurării activităţilor economice, fiind stabilită în funcţie de suprafaţa utilă a spaţiului respectiv.

(5) Taxa va fi achitată de către utilizatorul spaţiului (cel care desfăşoară activitatea), iar în cazul spaţiilor care formează centre comerciale şi pieţe agroalimentare, situate în Municipiul Constanţa, de către proprietar sau locator, după caz.

(6) Sunt scutite de la plata taxei persoanele care desfăşoară activităţi de producţie, doar pentru spaţiile afectate de această activitate.

(7) Taxa anuală în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracţie de mp, din suprafaţa utilă deţinută prevăzută în schiţa activului sau, în subsidiar, în oricare alt document justificativ relevant.

(8) În Municipiul Constanţa, taxa este stabilită diferenţiat, în funcţie de obiectul de activitate şi suprafaţa utilă deţinută sau numărul de locuri de cazare, astfel:

 

 

Nr. Crt.

ACTIVITATEA

TAXA 2016

(lei/an)

1.

Unităţi de alimentaţie publică (suprafaţă utilă deţinută)

S≤100m2 = 15

100 m2<S≤150 m2 = 500

150 m2<S≤200 m2 = 1.000

S>200m2 = 1.500

2.

Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru cu alte destinaţii (suprafaţă utilă deţinută)

S≤100m2 = 10

100m2<S≤150m2 = 500

150m2<S≤200m2 = 1.000

S>200m2 = 5.000

3.

Centre comerciale ce desfăşoară activitate comercială (suprafaţă utilă deţinută)

400 m2<S≤1.000m2 = 5.000

1.000m2<S≤2.000m2= 15.000

2.000m2<S≤4.000m2=20.000

S>4.000m2 =  45.000

4.

Pieţe agro-alimentare (suprafaţă utilă deţinută)

S≤100m2 = 10

100 m2<S≤500m2 = 500

500 m2<S≤1.000m2 = 1.000

1.000m2<S≤2.000m2 = 2.500

S>2.000m2 = 5.000

5.

Depozite comerciale (suprafaţă utilă deţinută)

S≤100m2= 10

100 m2<S≤200m2 = 500

S>200m2 = 1.000

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăţi de intermedieri credite, societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare pe piaţă, societăţi de brokeraj, agenţi de asigurare (suprafaţă utilă deţinută)

S≤50m2 = 500

S>50m2 = 1.000

7.

Bănci, societăţi de leasing, societăţi de asigurare-reasigurare (suprafaţă utilă deţinută)

S≤200m2 = 6.000

S>200m2 = 18.000

8.

Unităţi de cazare (număr locuri de cazare)

Locuri cazare ≤40 = 5.000

40 <Locuri Cazare<100 = 10.000

Locuri cazare ≥100 = 15.000

(9) Prin centru comercial, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta.

(10) Prin sintagma ”structura de vânzare cu suprafaţă medie” se înțelege structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 400-1.000 mp inclusiv.

(11) Prin sintagma ”structura de vânzare cu suprafaţă mare” se înțelege structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1.000 mp.

(12) Impunerea se va face în baza schiţei cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor  anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

- certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

- hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

- actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

- schiţa activului vizată de o persoană autorizată;

- certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz.

(13) În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenţii, a căror suprafaţă pentru fiecare în parte este mai mare de 150 mp., taxa se va calcula pentru fiecare locaţie în parte, în funcţie de activitatea efectiv desfăşurată în acel spaţiu, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelul mai sus menţionat) înmulţită cu numărul de locaţii care au aceeaşi încadrare.

(14) La încadrarea în activitatea desfășurată se va avea în vedere clasificarea CAEN rev.2 astfel cum reiese din documentele prezentate.

(15) Contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

(16) În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

(17) Calculul taxei se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înfiinţat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare şi sfârşitul anului fiscal.

(18) În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi în cursul aceluiaşi an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizaţiei de funcţionare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

(19) Pentru Constanţa, taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a) rata I, până la data de 31 martie, inclusiv;

b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie, inclusiv.

(20) În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificări care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligaţia depunerii unei noi declaraţii anuale. În acest caz, declaraţia depusă în anul 2015 sau în anii precedenţi reprezintă titlu de creanţă al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2016.

(21) Pentru staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, taxa se achită integral până la data de 01.07.2016, inclusiv, dată până la care operatorii economici au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuale.

(22) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(23) Constituie contravenţii următoarele fapte:

- depunerea peste termen a declaraţiilor;

- nedepunerea declaraţiilor;

- depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

(24) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

(25) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(26) Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

 

 

(27) Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. VI. TAXA DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA ŞI SAT VACANŢĂ

(1) Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din raţiuni de promovare a staţiunii Mamaia, ca destinaţie turistică la nivel naţional şi internaţional şi de creştere a gradului de expunere a Satului de Vacanţă în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanţarea activităţilor de promovare şi punere în valoare a patrimoniului turistic.

(2) Taxa este anuală fiind stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului şi se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Destinaţie

Taxă

lei/an

1.

Cazare turistică

hoteluri, hoteluri - apartament şi complexuri hoteliere

2.000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare până la 10 camere de cazare inclusiv

500

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi altele asemănătoare peste 10 camere de cazare

1.000

2.

Agrement: cluburi/discoteci, cazinouri şi alte asemenea

2.000

3.

Agrement: locaţii cu instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic

Cu activitate de alimentaţie publică

1.375

Fără activitate de alimentaţie publică

875

4.

Alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism

1.750

5.

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 1*

1.000

6.

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 2*

1.250

7.

Alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii - zona 3*

1.750

8.

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

1.000

9.

Transport: autocare, microbuze,trenuleţe etc., ambarcaţiuni cu scop turistic, telegondole

500

10.

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

200

11.

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

350

12.

Comerţ ambulant, comerţ cu amănuntul şi orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

500

13.

Terenurile amenajate pentru activități sportive

50

 * Zonarea staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă este prevăzută în Anexa nr. 16 a prezentei hotărâri.

(3) Prin sintagma “cluburi/discoteci” se înţelege locația prevăzută cu instalații electronice speciale de lumini, precum și de redare și audiție de muzică, unde se dansează, se desfăşoară activităţi artistice și distractive, indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate.

(4) Prin complex hotelier, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcţiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt exploatate de acelaşi operator economic;

b) activităţile realizate sunt cuprinse într-o singură evidenţă contabilă;

c) sunt amplasate în perimetrul aceleaşi unităţii de cazare.

(5) Impunerea se va face prin completarea unei declaraţii de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

- certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

- hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluţia emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare menţiuni emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la activitatea desfăşurată la fiecare punct de lucru;

- certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

- actul de proprietate sau deţinere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

(6) Taxa se achită integral până la data de 01.06.2016, inclusiv, dată până la care operatorii economici au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuale.

(7) În cazul contribuabililor care se înfiinţează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iunie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizaţiei de funcţionare, după caz.

(8) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(9) Constituie contravenţii:

- depunerea peste termen a declaraţiilor;

- nedepunerea declaraţiilor;

- depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;

- nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

(10) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

(11) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(12) Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(13) Modelul declaraţiei este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. VII TAXA DEȘEURI INERTE

(1) Taxa constituie venit cu destinaţie specială în conformitate cu dispozițiile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi este fundamentată pe raţiuni legate de protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei municipiului Constanţa, în vederea depozitării în locuri special amenajate a deşeurilor inerte rezultate din activitatea de construcţii/desfiinţări imobile precum și din alte activități curente, unde permanent se acţionează cu utilaje pentru comasarea și compactarea acestora.

(2) Taxa se utilizează pentru întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a rampei, prin împingerea și nivelarea depunerilor.

(3) Prin deșeu inert, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege deşeul care nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacţionează în niciun fel fizic sau chimic, nu este biodegradabil şi nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului.

(4) Cuantumul taxei este de 3 lei/tonă sau fracție de tonă deșeu inert.

(5) Taxa este datorată de către persoanele fizice și operatorii economici, denumiți în continuare contribuabili, care produc/transportă deșeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/demolare autorizate de autoritatea publică locală sau a lucrărilor pentru care nu sunt necesare obținerea autorizațiilor prevăzute de lege.

(6) Pentru contribuabilii care depun documentația în vederea eliberării unei autorizații de construire/desființare, taxa se stabilește pe baza calculului estimativ al cantității de deșeu inert rezultată în urma lucrării efectuat de proiectantul/arhitectul care a elaborat proiectul tehnic, și se achită odată cu obținerea autorizației emisă de autoritatea publică locală.

(7) În această situație, contribuabilii vor solicita de la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local eliberarea autorizației pentru deșeuri inerte în momentul în care vor transporta deșeurile produse cu mijloacele de transport proprii, la rampa amplasată în Portul Constanța – Poarta 9.

(8) Pentru contribuabilii care transportă deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța – zona Poarta 9, taxa este calculată în funcție de capacitatea de încărcare a mijlocului de transport, astfel cum este menționată în documentele tehnice ale acestuia.

(9) Accesul la rampa amplasată în Portul Constanța – zona Poarta 9 se face doar pe baza autorizației pentru deșeuri inerte eliberată la oricare din punctele de încasare amplasate pe raza municipiului Constanţa ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(10) În vederea eliberării “Autorizaţiei deșeuri inerte” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa, după caz, următoarele:

- copia certificatului de înmatriculare a societăţii;

- copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei, autorizaţiile de construire/demolare/intervenţie în domeniul public eliberate de către Primăria municipiului Constanţa;

- memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale), documentul de plată, şi alte copii ale documentelor legale relevante.

(11) Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul municipiului Constanţa deschis la Trezoreria municipiului Constanţa sau prin numerar la ghișeele din cadrul agenţiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

 (12) În situația contribuabililor care transportă deșeuri inerte, responsabilitatea achitării taxei şi a deţinerii autorizaţiei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(13) Prin utilizator, se înţelege persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumit în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică ori juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumit în continuare utilizator străin

(14) Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare.

(15) Depozitarea gunoaielor, deşeurilor, molozurilor, în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor HCL 184/2013.

(16) Constituie contravenție fapta de a circula, intra și depune deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța – zona Poarta 9 fără a deţine autorizaţie valabilă, şi se sancţionează cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, şi cu amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată peste 5 tone.

(17) Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.

(18) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(19) Responsabilitatea încasării taxei şi controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

(20) Responsabilitatea constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi Direcţiei Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.

 (21) Modelul cererii de acordare a autorizaţiei deșeuri inerte este următorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) Modelul autorizației deșeuri inerte