TAXE ADMINISTRATE DE DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

 

Art. 1 Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate şi reclamă este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.

(2) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în Municipiul Constanţa în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate pe raza Municipiului Constanţa, cu excepţia celor care intră sub incidenţa punctului (A) datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Municipiului Constanţa.

(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a)   în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 27 lei/an/m2;

b)   în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de 20 lei/an/m2.

(3) Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice.

(4) Responsabilitatea încasării, controlului şi urmăririi revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, iar aplicarea controlului şi sancţiunilor revine Direcţiei Poliţia Locală.

Art. 2 (1) Taxa aviz program de funcţionare pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în CAEN – Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive,   se stabileşte în sumă de 80 lei.

(2) Avizul program de funcționare se vizează anual, taxa aplicată având același cuantum.

Art. 3 Taxa de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Constanţa precum şi al cetăţeanului) se stabileşte în sumă de 200 lei.

Art. 4 (1) Taxa autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi ce se regăsesc în CAEN – Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive, se stabilește astfel:

a) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 561 – Restaurante care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 100 mp,inclusiv............................1.000 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 100 mp şi mai mică de 500 mp, inclusiv...................................................................................................2.500 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, ………………..………….…………..5.000 lei

b) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 561 – Restaurante care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 500 mp, inclusiv..........................3.500 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, …………………….………….……..7.000 lei

c) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 563  – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, care funcţionează zilnic până în ora 0100 se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 100 mp,inclusiv............................1.000 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 100 mp şi mai mică de 500 mp, inclusiv.............................................................................................2.500 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, ……………………………………...….5.000 lei

d) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 563  – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, care funcţionează peste ora 0100 se stabileşte în sumă:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 500 mp, inclusiv............................3.500 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, ……………………………………….….7.000 lei

e) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 561 – Restaurante care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă, se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mică de 500 mp, inclusiv...........................3.500 lei

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mare de 500 mp........................................7.000 lei

f) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 563  – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor tip care funcţionează în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mică de 500 mp, inclusiv............................3.500 lei

- pentru unităţi cu suprafaţă mai mare de 500 mp........................................7.000 lei

g) pentru unităţi ce se regăsesc în grupa 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, se stabileşte în sumă de:

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mică de 100 mp, inclusiv............................1.000 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 100 mp şi mai mică de 200 mp,  inclusiv...................................................................................................2.000 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 200 mp şi mai mică de 300 mp, inclusiv...................................................................................................3.000 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 300 mp şi mai mică de 500 mp, inclusiv...................................................................................................4.000 lei

- pentru unităţi cu suprafaţa mai mare de 500 mp, ……………..……………………..…...7.000 lei

(2) Vizarea autorizației de funcționare se efectuează anual, taxa aplicată având același cuantum.

Art. 5 (1) Pentru structurile turistice - complex hotelier, se stabilesc următoarele taxe:

a) taxa aviz program funcţionare precum şi viza anuală a acestuia pentru structurile tip complex hotelier care dețin și funcțiuni conexe de comerț şi prestări servicii, precum centru SPA, magazin, salon de înfrumuseţare, farmacie, ș.a, și care nu se regăsesc în grupele CAEN – Rev 2, 561 - Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive, este cea prevăzută la art.2 și se încasează pentru întreaga structură.

* pe avizul program de funcţionare se va menţiona orarul de funcţionare pentru fiecare activitate desfăşurată în cadrul complexului hotelier

b) taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică desfăşurate în cadrul complexelor hoteliere care dețin minim 2 unități de alimentație publică, indiferent de tipul, numărul sau specificul acestora – cu excepţia beach-barurilor, şi care se regăsesc în grupele CAEN 561 – Restaurante şi/sau 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, cuantumul este de:

- pentru unităţi cu suprafaţă totală mai mică de 500 mp, inclusiv.................4.000 lei

- pentru unităţi cu suprafaţă totală mai mare de 500 mp.............................8.000 lei

* suprafaţă totală suprafeţele însumate ale unităţilor de alimentaţie publică din cadrul complexului hotelier

** pe autorizaţia de funcţionare se va menţiona orarul de funcţionare pentru fiecare unitate de alimentaţie publică din cadrul complexului hotelier

 (2) Prin sintagma ”complex hotelier” se înțelege structura definită la paragraful (4) al Cap. VII din Anexa nr. 5 a prezentei hotărâri, respectiv:

un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcţiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt exploatate de acelaşi operator economic;

b) activităţile realizate sunt cuprinse într-o singură evidenţă contabilă;

c) sunt amplasate în perimetrul aceleiaşi unităţi de cazare.”

 

Art. 6 (1) Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Constanţa

           taxa lei/m2/zi

Nr crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

1.             

Comercializare de carte, presă, vederi

1,50

1

2.             

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

7,50

6

3.             

Realizare şi comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea

1,50

1

4.             

Comercializare flori

3,50

3

5.             

Comercializare legume-fructe

5,50

4,50

6.             

Comercializare obiecte religioase

1,50

1

7.             

Comercializare mărţişoare, felicitări, şi alte produse specifice sărbătorilor tradiţionale

1,50

1

8.             

Comercializare produse diverse; prestări servicii

4,50

4

9.             

Amplasare utiliaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea şi comercializarea de produse specifice alimentare.

12

10

10.           

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

2,50

2

11.           

Comert de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică

1,5

1

12.           

Activităţi cu caracter social/cultural/sportiv (târguri, expoziţii, campanii medicale,spectacole, festivaluri, etc. - exclusiv organizare de nunţi, botezuri)

a) fără desfăşurare de activităţi comerciale şi de alimentaţie publică

2,50

1,50

b) cu desfăşurare de activităţi comerciale, exclusiv alimentaţie publică

3,50

2,50

c) cu desfăşurare de activităţi comerciale, inclusiv alimentaţie publică

5

4

13.

Campanii promoţionale

4

3,50

14.

Suprafeţe ocupate pentru circuri

1,50

1

15.

Amplasare echipamente tehnice, instalaţii, cabine, puncte de racord şi/sau distribuţie aferente utilităţilor (apă-canal, electricitate, gaze, comunicaţii şi altele asemenea)

2

16.

Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor economici

1,50

17.

Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

1

18.

Organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

1

19.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar

2

20

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,50

21.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,50

22.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,50

23.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule

scoase spre vânzare:

a) autoturisme

2

b) autocamioane

4

c) autofurgonete

4

d) remorci

4

24.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedura de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice

1,50

25.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice

1

26.

Ocuparea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa cu vehicule, remorci utilaje destinate lucrărilor de construire

1 lei/mp/h

 

 

 

 

 

NOTA:

 *ZONA A:


Str. Ştefan cel Mare

Zona Gară,

Zona Kaufland,

Zona Casa de Cultură,

Zona Delfinariu,

Zona Peninsulară,

Zona Portul Tomis,

Zona faleză Cazino Constanţa,

Zonele din jurul pieţelor şi parcurilor,

Zona Spital Judeţean,

Bd. Tomis,

Bd. Mamaia,

Bd. 1 Mai,

Şos. Mangaliei,

Bd. 1 Decembrie 1918,

Bd. Al. Lăpuşneanu,

Bd. Ferdinand.


 

**ZONA B: zonele neincluse în zona A.

 

(2) Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat sunt cele stabilite la punctele de la 15 la 26 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Art. 7 Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă

                                                                                                        taxa lei/mp/zi

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

Valoare

Zona A

Zona B

1.             

Comercializare de carte, presă, vederi şi altele asemenea

1,50

1

2.             

Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc

13

12

3.             

Realizare şi comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea

1,50

1

4.             

Comercializare flori şi legume – fructe

5,50

4,50

5.             

Comercializare obiecte religioase

1,50

1

6.             

Comercializare produse diverse; prestări servicii

5,50

4,50

7.             

Amplasare utiliaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea şi comercializarea de produse specifice alimentare

12,50

10

8.             

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale

4

3

9.             

Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică.

3

2,50

10.           

Activităţi cu caracter social/cultural/sportiv (târguri, expoziţii, campanii medicale,spectacole, festivaluri, etc. - exclusiv organizare de nunţi, botezuri)

a) fără desfăşurare de activităţi comerciale şi de alimentaţie publică

2,50

1,50

b) cu desfăşurare de activităţi comerciale, exclusiv alimentaţie publică

3,50

2,50

c) cu desfăşurare de activităţi comerciale, inclusiv alimentaţie publică

5

4

11.           

Campanii promoţionale

4

3,50

12.           

Suprafeţe ocupate pentru circuri

1

0,50

13.          (

Amplasare echipamente tehnice, instalaţii, cabine, puncte de racord şi/sau distribuţie aferente utilităţilor (apă-canal, electricitate, gaze, comunicaţii şi altele asemenea)

2,00

14.

Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor economici

3

15.

Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare)

1,50

16.

Organizare şantier

- în baza autorizaţiei de construire 

- în sezon perioada 01.06.-31.08.

1

4

17.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar

2

18.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar

1,50

19.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

3

20.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,50

21.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

2

b) autocamioane

13

c) autofurgonete

13

d) remorci

13

22.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice

1,50

23.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanţa aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice

1

 

NOTĂ:

* ZONA A

- Sat de Vacanţă ;

- zona cuprinsă între hotel Malibu şi hotel Alcor;

- zona Nord (Summerland).

 

** ZONA B

- zona cuprinsă între Tabără Nord şi Camping Turist, inclusiv;

- zona mal Lac Siutghiol.

 

Art. 8 Sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute la art. 2, 3, 6 şi 7, următoarele categorii:

a)   instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

b)   fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

c)   organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi penru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

Art. 9 Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat sunt cele stabilite de la punctele 13 - 23 şi sunt fixe indiferent de zonă.

Art. 10 Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau prin ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentaţia existentă la compartimentul de resort.

Art. 11 În cazul în care agentul economic depăşeşte termenul înscris pe acord, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plăţii inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizate în actele normative în vigoare.

Art. 12 Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute mai sus revine Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Art. 13 Taxă autorizaţie sanitară de funcţionare este de 20 lei/an.